Verordening op de elektronische bekendmaking gemeente Hattem

Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Intitulé

Verordening op de elektronische bekendmaking gemeente Hattem

No.: 03

Onderwerp:

Vaststellen Verordening elektronische bekendmaking

----------------------------------------------------------------------

De raad van de gemeente Hattem;

gelezen het voorstel van het college, no. 201310681, d.d. 03-12-2013;

gelet op het bepaalde in de artikelen 2:14 en 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 139 juncto artikel 149 van de Gemeentewet;

overwegende dat het noodzakelijk is om regels vast te stellen voor de elektronische bekendmaking en terinzagelegging van besluiten en beleidsvoornemens alsmede andere mededelingen van bestuursorganen van de gemeente Hattem;

b e s l u i t :

vast te stellen de

Verordening op de elektronische bekendmaking gemeente Hattem

Artikel 1 Gemeenteblad

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders geeft een elektronisch gemeenteblad uit. Het gemeenteblad wordt elektronisch uitgegeven en is te vinden op de website https://www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad.

 • 2.

  Het elektronische gemeenteblad wordt telkens wanneer daartoe de aanleiding bestaat gepubliceerd.

Artikel 2 Bekendmaking

 • 1.

  Algemeen verbindende voorschriften, beleidsregels, andere besluiten van algemene strekking en berichten die niet tot een of meer geadresseerden zijn gericht, worden bekendgemaakt in het elektronische gemeenteblad.

 • 2.

  De besluiten, zoals bedoeld in het eerste lid, worden in hun geheel opgenomen in het elektronische gemeenteblad.

 • 3.

  Het tweede lid is niet van toepassing op besluiten die worden bekendgemaakt op grond van de Wet ruimtelijke ordening.

 • 4.

  Indien het bepaalde in het tweede lid lastig uitvoerbaar is, kan worden volstaan met het opnemen van een gedeelte of een samenvatting van het besluit in het elektronische gemeenteblad. In dat geval zal het gehele besluit ter inzage worden gelegd op een door het college van burgemeester en wethouders te bepalen plaats.

Artikel 3 Bijzondere omstandigheden

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan in bijzondere omstandigheden bepalen dat besluiten als bedoeld in artikel 2 op een andere geschikte wijze worden bekendgemaakt.

 • 2.

  Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing in gevallen waarin artikel 176 van de Gemeentewet van toepassing is.

Artikel 4 Afschriften

Een ieder kan op zijn verzoek een afschrift verkrijgen van de besluiten zoals gepubliceerd in het gemeenteblad. De legesverordening is hierop van toepassing.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2014.

Artikel 6 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening op de elektronische bekendmaking gemeente Hattem”.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hattem, gehouden op 13 januari 2014
De raad van de gemeente Hattem,
de griffier, de voorzitter,