Regeling vervallen per 11-05-2017

Beleidsregel subsidie CPO-initiatieven 2014

Geldend van 07-03-2014 t/m 10-05-2017

Intitulé

Beleidsregel subsidie CPO-initiatieven 2014

Zaaknummer: 1029749

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn,

gelezen het voorstel van de afdeling Stadsontwikkeling d.d. 19 februari 2014

gelet op:

 • ·

  het bepaalde in titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

 • ·

  gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Hoorn 2011.

Overwegende dat:

 • ·

  de gemeente Hoorn CPO-initiatieven die passen binnen het door de raad op 12 juli 2011 vastgestelde beleid, wil stimuleren door onder meer het verstrekken van financiële bijdragen;

 • ·

  de raad op 18 februari 2014 heeft besloten om het binnen het vastgestelde ISV3 Ontwikkelingsprogramma Stedelijke Vernieuwing 2010-2014 nog beschikbare budget voor CPO-initiatieven ad € 196.800,-- te bestemmen voor het verstrekken van bijdragen in de grondkosten.

Besluit:

 • 1.

  de Beleidsregel Stimuleringsbijdragen CPO-initiatieven d.d. 10 januari 2012, in te trekken;

 • 2.

  de beleidsregel met de titel:

Beleidsregel subsidie CPO-initiatieven 2014

vast te stellen;

Artikel 1 Begripsomschrijving

stimuleringsbeleid: het beleid zoals opgenomen in het door de raad op 12 juli 2011 vastgestelde stimuleringsbeleid Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) en het besluit van de raad van 18 februari 2014 gericht op een andere aanwending van het binnen het ISV3 Ontwikkelingsprogramma Stedelijke Vernieuwing 2010-2014 nog beschikbare budget voor CPO;

CPO-initiatief: een CPO-kopersvereniging die in het kader van het stimuleringsbeleid is opgericht en die als doel heeft om op één van de beschikbaar gestelde locaties voor CPO in groepsverband woningen te realiseren voor eigen bewoning;

college: college van burgemeester en wethouders van Hoorn.

Artikel 2 Subsidie

In het kader van de aankoop van grond van de gemeente voor het realiseren van een CPO-project kan aan het CPO-initiatief een subsidie worden verleend van € 53,-- per m2 af te nemen grond.

Artikel 3 Aanvragen, verlenen en vaststelling subsidie

 • 1.

  De subsidieaanvraag zoals bedoeld in artikel 2 kan door het CPO-initiatief bij het college worden aangevraagd nadat het college schriftelijk heeft verklaard dat op basis van een door het CPO-initiatief ingediend projectvoorstel het initiatief voor verdere uitwerking in aanmerking komt en op grond van het CPO-beleid een kopersvereniging is opgericht. Het bij het college in te dienen projectvoorstel moet voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a.

  opgave van het aantal en de namen van de deelnemers aan het project;

 • b.

  het aantal deelnemers dient voldoende te zijn voor het realiseren van het beoogde aantal woningen met een minimum van 3 woningen;

 • c.

  een omschrijving van de wijze waarop de zeggenschap binnen het initiatief is geregeld. Daaruit moet blijken dat de deelnemers volledige zeggenschap hebben over het ontwerp en gezamenlijk optreden als opdrachtgever;

 • d.

  een opgave van eventuele professionele partijen die bij het project betrokken zijn en de wijze waarop de rol en verantwoordelijkheid van deze partijen is geregeld. De inschakeling van professionele partijen mag er niet toe leiden dat de zeggenschap van de deelnemers wordt beperkt;

 • e.

  een bouwprogramma op basis van een globaal schetsontwerp dat inzicht geeft in het aantal woningen, het woningtype, de specifieke kenmerken, de uitstraling, de oppervlakte en de situering op de gekozen locatie;

 • f.

  globaal beeld van de financiële haalbaarheid en inzicht in de totale geraamde en onderbouwde ontwikkelingskosten aangevuld met hypotheekverklaringen van de deelnemers waaruit blijkt dat deze de kosten kunnen dragen;

 • g.

  een verklaring waaruit blijkt dat het initiatief bereid is om voor het totale proces een bouwbegeleidingsbureau in te schakelen, tenzij vooraf door de gemeente is aangegeven dat het inschakelen van een bouwbegeleidingsbureau niet nodig is. De keuze van het bureau moet vooraf worden goedgekeurd door de gemeente;

 • h.

  een verklaring waaruit blijkt dat het initiatief bereid is om door middel van een notariële akte een kopersvereniging op te richten waaruit blijkt dat de vereniging volledige rechtsbevoegdheid heeft met als doelstelling op te treden als collectief particulier opdrachtgever en waarin de zeggenschap van de deelnemers in voldoende mate is geregeld;

 • 2.

  Op basis van de subsidieaanvraag zoals bedoeld in lid 1 kan het college gedurende het jaar 2014 een subsidie zoals bedoeld in artikel 2 reserveren voor het realiseren van het CPO-initiatief;

 • 3.

  De subsidie zoals bedoeld in artikel 2 wordt door het college verleend en vastgesteld nadat de omgevingsvergunning voor het realiseren van het initiatief is verleend en de CPO-koopovereenkomst door het CPO-initiatief is ondertekend;

 • 4.

  De subsidie zoals bedoeld in artikel 2 wordt door het college aan het CPO-initiatief uitbetaald uiterlijk op de dag voorafgaand aan de dag van ondertekening van de notariële akte waarbij de grond wordt overgedragen aan het CPO-initiatief.

Artikel 4 Voorwaarden verlenen subsidie

 • 1.

  De voorwaarden zoals opgenomen in de Algemene subsidieverordening gemeente Hoorn 2011 zijn op de subsidieverlening van toepassing;

 • 2.

  In aanvulling op het bepaalde in lid 1 zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

  • a.

   nadat is vast komen te staan dat het CPO-initiatief geen doorgang vindt vervalt de reservering van de subsidie zoals bedoeld in artikel 3, lid 2 en/of vervalt de verleende en vastgestelde subsidie zoals bedoeld in artikel 3, lid 3 en dient de uitbetaalde subsidie zoals bedoeld in artikel 3, lid 4 direct te worden terugbetaald aan de gemeente;

  • b.

   indien de bouwactiviteiten gericht op het realiseren van het CPO-initiatief niet van start gaan vóór 1 januari 2015 vervalt de reservering van de subsidie zoals bedoeld in artikel 3, lid 2 en/of vervalt de verleende en vastgestelde subsidie zoals bedoeld in artikel 3, lid 3 en dient de uitbetaalde subsidie zoals bedoeld in artikel 3, lid 4 direct te worden terugbetaald aan de gemeente; ;

  • c.

   voor de subsidie zoals bedoeld in artikel 2 geldt een subsidie c.q. bijdrageplafond die beperkt is tot het nog beschikbare budget van in totaal € 196.800,-- dat door de raad bij het in de aanhef van deze beleidsregel genoemd besluit van 18 februari 2014 beschikbaar is gesteld.

Artikel 5 Inwerkingtreding en citeertitel

Het besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking in het Gemeenteblad.

te bepalen dat dit besluit wordt bekendgemaakt door:

·opname in het Gemeenteblad

de gemeentebladen kunnen worden geraadpleegd:

 • °

  onder ‘Openbare Bekendmakingen’ op de website van de gemeente Hoorn;

 • °

  bij de Openbare Bibliotheek, Wisselstraat 8 in Hoorn;

 • °

  bij de leestafel in de centrale hal van het Stadhuis, Nieuwe Steen 1 in Hoorn

 • ·

  middels publicatie in Westfriesland op zondag

Aldus vastgesteld d.d. 21 februari 2014

College van burgemeester en wethouders,

de secretaris,                                  de burgemeester,