Inkoop- en aanbestedingsbeleid Bodegraven-Reeuwijk 2013

Geldend van 27-02-2014 t/m 01-09-2017

Intitulé

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Bodegraven-Reeuwijk 2013

Burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk;

overwegende, dat het gewenst is nieuwe kaders en richtlijnen vast te stellen waarbinnen de inkoopfunctie en met name het aanbesteden “gemeentebreed” dient te worden uitgevoerd;

gelet op het bepaalde in artikel 19 van de Financiële verordening gemeente Bodegraven-Reeuwijk 2011;

b e s l u i t e n :

 • 1.

  vast te stellen de volgende, bij dit besluit behorende beleidsregels inzake de inkoop en aanbesteding van leveringen, werken en diensten:

  • a.

   Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Bodegraven-Reeuwijk;

  • b.

   Algemene inkoopvoorwaarden 2013 voor leveringen en diensten;

  • c.

   ICT inkoopvoorwaarden 2013;

 • 2.

  voor werken van toepassing te verklaren: de UAV en de UAV-GC voor geïntegreerde contracten;

 • 3.

  voor ingenieursadviesdiensten van toepassing te verklaren: “De Nieuwe Regeling 0211”;

 • 4.

  vast te stellen de eveneens bij dit besluit behorende Aanvullende voorwaarden IBMN bij “De Nieuwe Regeling 2011”;

 • 5.

  in te trekken de volgende beleidsregels:

  • a.

   Algemene voorwaarden gemeente Bodegraven-Reeuwijk, vastgesteld op 5 juli 2011;

  • b.

   Inkoop- en aanbestedingsbesluit 2013, vastgesteld op 23 juli 2013;

 • 6.

  voor inkoop en aanbesteding mandaten en volmachten te verlenen zoals weergegeven in het bij dit besluit behorende overzicht.

Ondertekening

Bodegraven, 11 februari 2014.
Burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk,
de secretaris,
drs. J.G. de Jager
de burgemeester,
mr. C. van der Kamp

Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Algemene inkoopvoorwaarden 2013 voor leveringen en diensten

ICT inkoopvoorwaarden 2013

Aanvullende voorwaarden IBMN bij DNR 2011

Mandaten en volmachten inkoop en aanbesteding