Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Dronten

Geldend van 27-02-2014 t/m 16-06-2020 met terugwerkende kracht vanaf 06-01-2014

Intitulé

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Dronten

De raad van de gemeente Dronten,

gelezen het voorstel van het college van 5 februari 2014, No.

gelet op artikelen 3.8, eerste lid, en 3.9, eerste en tweede lid, van de Wet basisregistratie personen;

B E S L U I T:

vast te stellen de volgende Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Dronten:

Artikel 1. Verstrekkingen aan organen van de gemeente

·Het college van burgemeester en wethouders verstrekt met inachtneming van het besluit als bedoeld in artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen, aan een overheidsorgaan dat een orgaan van de gemeente is gegevens uit de basisregistratie.

Artikel 2. Verstrekkingen aan derden

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders kan overeenkomstig artikel 3.9 van de Wet basisregistratie personen op verzoek van een derde aan hem gegevens verstrekken uit de basisregistratie personen als:

  • o

   a. de derde voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingeschrevene over wie gegevens worden verstrekt, of

  • o

   b. de verstrekking in overeenstemming is met het derde en vierde lid.

 • 2. Verstrekking overeenkomstig het eerste lid, aanhef en onder b, vindt enkel plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan.

 • 3. Het college van burgemeester en wethouders wijst aan:

  • o

   a. de werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente, ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt; en

  • o

   b. de categorieën van derden die in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie.

Artikel 3. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 6 januari 2014.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen en Dronten.

Ondertekening

Dronten, 20 februari 2014
de raad van Dronten,
D.Petrusma mr. A.B.L. de Jonge
griffier voorzitter