Winkeltijden verordening Oss 2013

Geldend van 29-08-2013 t/m heden

Intitulé

Winkeltijden verordening Oss 2013

De raad van de gemeente Oss;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 juni 2013;

Gelezen het advies van rekeningencommissie 13 juni 2013;

Gelet op de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet,

Naar aanleiding van de wijziging in de Winkeltijdenwet 2013,

Besluit om de volgende verordening vast te stellen:

Winkeltijdenverordening Oss 2013

Artikel 1 begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Winkeltijdenwet;

 • b.

  winkel: een winkel als bedoeld in artikel 1 van de wet;

 • c.

  college: het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2 beslistermijn

 • 1. Het college beslist op een aanvraag om een ontheffing als bedoeld in de wet binnen 4 weken.

 • 2. Het college kan de beslissing voor ten hoogste 4 weken verdagen.

Artikel 3 overdracht van de ontheffing

 • 1. Een ontheffing op grond van deze verordening is overdraagbaar na verkregen toestemming van het college.

 • 2. In geval van een voorgenomen overdracht doet de houder van de ontheffing hiervan schriftelijk mededeling aan het college en vermeldt daarbij de naam en het adres van degene die de ontheffing over wil nemen.

Artikel 4 intrekking of wijzigen van de ontheffing.

Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  Ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  Veranderde omstandigheden of gewijzigde inzichten dit noodzakelijk maken;

 • c.

  Het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  De aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  Van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een redelijke termijn;

 • f.

  De houder dit vraagt.

Artikel 5 Zon- en feestdagenregeling (koopzondagen)

Voor de verboden die staan in artikel 2, eerste lid, onder a en b van de wet geldt een vrijstelling van 10:00 uur tot 20:00 uur.

Artikel 6 vrijstelling bepaalde winkels

De verboden die staan in artikel 2, eerste lid, van de wet gelden niet voor:

 • a.

  Musea;

 • b.

  Winkels, waar uitsluitend maaltijden, voor directe consumptie geschikte eetwaren, alcoholvrije dranken en, door middel van een automaat, tabak en tabaksprodukten, middelen ter voorkoming van zwangerschap en damesverband plegen te worden verkocht;

 • c.

  Winkels waar de bedrijfsactiviteit hoofdzakelijk bestaat uit het verhuren van voorbespeelde beelddragers, mits in die winkel geen andere goederen worden te koop aangeboden of verkocht dan beelddragers, alsmede tijdschriften en catalogi, die betrekking hebben op het te huur aangeboden assortiment.

Artikel 7 Openstelling anders dan voor verkoop

 • 1. De verboden die staan in artikel 2, eerste lid, van de wet, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van: a. winkels, waarin zich een restaurant of lunchroom bevindt, voor zover het laten betreden van de winkel noodzakelijk is voor het bezoeken van het restaurant of de lunchroom; b. winkels waar uitsluitend of hoofdzakelijk fietsen en bromfietsen plegen te worden verkocht, voor zover het laten betreden van de winkel noodzakelijk is voor het huren van fietsen en bromfietsen.

 • 2. De in het eerste lid vervatte vrijstellingen gelden niet ten aanzien van het verkopen van goederen.

Artikel 8 Straatverkoop van bepaalde goederen

De verboden die staan in artikel 2, tweede lid, van de wet, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van voor directe consumptie geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken.

Artikel 9 Culturele evenementen

 • 1. De verboden die staan in artikel 2, eerste lid, van de wet, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van gebouwen, waar voorstellingen, uitvoeringen of evenementen van culturele aard plaatsvinden, en waar uitsluitend of hoofdzakelijk goederen die rechtstreeks verband houden met aldaar te houden voorstellingen, uitvoeringen en evenementen plegen te worden verkocht, vanaf een uur voor de aanvang van de voorstelling, de uitvoering of het evenement tot een uur na afloop daarvan.

 • 2. De verboden die staan in artikel 2, tweede lid, van de wet, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van het ter gelegenheid van voorstellingen, uitvoeringen of evenementen van culturele aard te koop aanbieden en verkopen van goederen, die rechtstreeks verband houden met die voorstellingen, uitvoeringen of evenementen, vanaf een uur voor de aanvang van de voorstelling, de uitvoering of het evenement tot een uur na afloop daarvan.

Artikel 10 Sportcomplexen

 • 1. De verboden die staan in artikel 2, eerste lid, van de wet, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van winkels in of op het terrein van sportcomplexen, waar uitsluitend of hoofdzakelijk goederen worden verkocht, die rechtstreeks verband houden met de aldaar beoefende sporten, gedurende de openstellingsuren van die sportcomplexen.

 • 2. De verboden die staan in artikel 2, tweede lid, van de wet, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van het in of op het terrein van sportcomplexen te koop aanbieden en verkopen van goederen, die rechtstreeks verband houden met de aldaar beoefende sporten, gedurende de openstellingsuren van die sportcomplexen

Artikel 11 Bejaardenoorden en verzorgingshuizen

 • 1. De verboden die staan in artikel 2, eerste lid, van de wet, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van winkels in of op het terrein van bejaardenoorden en verzorgingshuizen, waar uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren, prentbriefkaarten, nieuwsbladen en tijdschriften alsmede bloemen en planten plegen te worden verkocht.

 • 2. De verboden die staan in artikel 2, tweede lid, van de wet, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden in of op het terrein van bejaardenoorden en verzorgingshuizen niet ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van eet- en drinkwaren, prentbriefkaarten, nieuwsbladen en tijdschriften alsmede bloemen en planten.

Artikel 12 E.H. Communie

De verboden die staan in artikel 2, eerste lid, van de wet, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van winkels, waar uitsluitend of hoofdzakelijk foto-artikelen plegen te worden verkocht, voor zover het betreden van die winkel noodzakelijk is voor het vervaardigen van portretfoto's ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie.

Artikel 13 Allerheiligen en Allerzielen

 • 1. De verboden die staan in artikel 2, eerste lid, van de wet, voor zover deze betrekking hebben op de zondag, gelden niet ten aanzien van winkels, waar uitsluitend of hoofdzakelijk bloemen en planten plegen te worden verkocht, op de dagen waarop Allerheiligen en Allerzielen worden gevierd.

 • 2. De verboden die staan in artikel 2, tweede lid, van de wet, voor zover deze betrekking hebben op de zondag, gelden niet ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van bloemen en planten op de dagen waarop Allerheiligen en Allerzielen worden gevierd.

Artikel 14 Ramadan

 • 1. De verboden die staan in artikel 2, eerste lid, van de wet, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden gedurende de Ramadan vanaf twee uur voor zonsondergang tot zonsondergang niet ten aanzien van winkels, waar brood en gebak wordt verkocht dat in het bijzonder is bestemd voor hen die zich aan de Ramadan houden, mits in die winkel dat brood en gebak ook pleegt te worden verkocht buiten de periode van de Ramadan.

 • 2. De verboden die staan in artikel 2, tweede lid, van de wet, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden gedurende de Ramadan vanaf twee uur voor zonsondergang tot zonsondergang niet ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van brood en gebak dat in het bijzonder is bestemd voor hen die zich aan de Ramadan houden.

Artikel 15 Voorschriften

 • 1. Aan een krachtens deze verordening verleende vrijstelling of ontheffing kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden.

 • 2. Deze voorschriften en beperkingen kunnen alleen gesteld worden in het belang of de belangen in verband waarmee de vergunning, vrijstelling of ontheffing is vereist.

 • 3. Degene aan wie krachtens deze verordening een vrijstelling of ontheffing is verleend, is verplicht de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen na te leven.

Artikel 16 Slotbepalingen

 • 1.

  De “Winkeltijdenverordening Oss van 2000” wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2013.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Winkeltijdenverordening Oss 2013.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 20 juni 2013

De gemeenteraad voornoemd,

De griffier, De voorzitter,

drs. P.H.A. van den Akker drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans

-----------------------------------

Bekend gemaakt d.d. <datum>

Bron: Oss Actueel

In werking getreden d.d. 1 juli 2013

Toelichting Winkeltijdenverordening Oss 2013

Algemeen

Deze nieuwe verordening is in feite een aanpassing van de bestaande verordening.

Verwerkt zijn de noodzakelijke wijzigingen naar aanleiding van de wijziging van de Winkeltijdenwet waarmee de 1e Kamer 28 mei 2013 heeft ingestemd. De basis is dat de gemeenten zelf kunnen beslissen over de koopzondagen.

De tweede aanpassing is nodig omdat door de wetswijziging het landelijke Vrijstellingenbesluit gedeeltelijk is vervallen. Het gaat onder andere om snackbars, ijscomannen, videotheken, winkels in bejaardenoorden. In feite zijn deze landelijke vrijstellingsbepalingen overgeheveld naar de gemeentelijke verordening.

Ongewijzigd in deze verordening zijn de algemene openingstijden. Op grond van de nieuwe wet mag de gemeente ook beslissen over de zogenaamde nachtwinkels. Deze mogelijkheid is in deze verordening nog niet meegenomen.

Ook niet gewijzigd/ opgenomen is een regeling voor de verkoop vanaf de straat (artikel 2, lid 2 van de wet).

Artikelsgewijs

Artikel 2, 3, 4 en 15

Het college kan aanvragen om vrijstelling of ontheffing op grond van de Winkeltijdenwet behandelen.

Artikel 5

In de gemeente gaat een algemene vrijstelling gelden van de verboden in artikel 2, eerste lid onder a en b van de wet. Deze vrijstelling van de zondagopenstelling geldt tussen 10.00 uur en 20.00 uur.

Artikel 6 tot en met 14

De wijziging van de Winkeltijdenwet heeft onder andere gevolgen voor het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet. Deze algemene maatregel van bestuur heeft vooralsnog als grondslag de artikelen 5, eerste lid, en 8, eerste lid, van de Winkeltijdenwet (oud). Na inwerkingtreding van de wetswijziging zal dit het breder getrokken artikel 8, eerste lid, van de Winkeltijdenwet (nieuw) zijn. Hoewel artikel 8 dus breder getrokken wordt heeft de wetswijziging tot gevolg dat de artikelen 3, derde en vierde lid, 4, derde en vierde lid, en 10 tot en met 22 van het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet van rechtswege komen te vervallen. Datzelfde geldt voor bepalingen in gemeentelijke verordeningen die gebaseerd zijn op artikel 12, tweede lid, van het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet (zoals bijvoorbeeld artikel 8 van de Modelverordening Winkeltijdenwet 2010).

Deze vervallen vrijstellingen kunnen gemeenten vervolgens wel op grond van artikel 3, eerste lid, van de Winkeltijdenwet (nieuw) bij verordening vaststellen.

De artikelen 6 tot en met 14 zijn in feite gekopieerd uit het vrijstellingenbesluit.

Het gaat hier om vrijstellingen voor vormen van detailhandel die traditioneel reeds veel (ook) op zon- en feestdagen plaatsvinden. Hierbij zijn een duizendtal detailhandelsbedrijven betrokken in de sfeer van onder meer snackbars, ijscomannen, videotheken, bloemenwinkels bij begraafplaatsen, winkels in musea en in bejaardenoorden en winkels in feestartikelen, alsmede openstellingen ter gelegenheid van sport- en culturele evenementen en openstellingen bij bijzondere gelegenheden van religieuze aard, zoals de Ramadan, de Eerste Heilige Communie en bedevaarten.

Artikel 16

Voor de duidelijkheid wordt de oude verordening ingetrokken en een nieuwe verordening vastgesteld.