Gemeenschappelijke regeling voor het verrichten van dienstverlening op het terrein van onderwijs tussen de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeente Loon op Zand en de gemeente Waalwijk

Geldend van 01-05-2002 t/m heden

Intitulé

Gemeenschappelijke regeling voor het verrichten van dienstverlening op het terrein van onderwijs tussen de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeente Loon op Zand en de gemeente Waalwijk

Gemeenschappelijke regeling voor het verrichten van dienstverlening op het terrein van onderwijs tussen de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeente Loon op Zand en de gemeente Waalwijk

De dienstverlening Artikel 1

 • 1.1

  De gemeente Loon op Zand zal de In deze gemeenschappelijke regeling genoemde werkzaamheden en dienstverlening door de gemeente Waalwijk laten verzorgen, waarbij de gemeente Waalwijk de uitvoering van deze werkzaamheden en de dienstverlening op zich neemt, op het terrein van de uitvoeringstaken van de Leerplichtwet.

 • 1.2

  De overige werkzaamheden die nodig zijn ter uitvoering van Leerplichtwet, die niet in deze gemeenschappelijk regeling zijn opgenomen i.c. de leerplichtadministratie wordt door en onder verantwoordelijkheid van de gemeente Loon op Zand uitgevoerd. De in het kader van deze gemeenschappelijke regeling benoemde leerplichtambtenaar maakt gebruik van de door en voor rekening van de gemeente Loon op Zand bekostigde infrastructurele voorzieningen, zoals pc's en netwerkverbindingen, spreekkamer annex kantoorruimte.

Artikel 2

De gemeenschappelijke regeling heeft betrekking op de volgende werkzaamheden en dienstverlening van de uit

RMC afspraken aangestelde leerplichtambtenaar;

2.1 Uitvoeringsfunctie van de leerplichtwet

De gemeente Waalwijk verzorgt, onverminderd het overigens in dit artikel bepaalde, de op basis van de

Leerplichtwet 1969 uit te voeren interventies door de leerplichtambtenaar t.b.v. van de in het GBA van de

gemeente Loon op Zand opgenomen leerplichtige leerlingen in het voortgezet onderwijs,

te weten:

Onderzoek bij jeugdigen en hun ouders/verzorgers bij constatering van absoluut en relatief verzuim.

Uitvoering geven aan het beleid m.b.t. het verlenen van vrijstelling, ontheffing en afwijking van het

onderwijstraject waartoe de Leerplichtwet mogelijkheden biedt.

Contacten met de scholen waar leerplichtige jeugdigen uit de gemeente Loon op Zand onderwijs volgen

t.b.v. preventieve activiteiten om verzuim en voortijdig schoolverlaten te voorkomen.

Opmaken van processen-verbaal en verwijzingen naar bureau HALT bij constatering van overtredingen van

de Leerplichtwet volgens met de officier van justitie gemaakte afspraken in het arrondissement Breda.

 • Deelname aan relevante netwerken die bijdragen aan bestrijding van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten.

 • Het aanleveren van kwalitatieve en kwantitatieve gegevens t.b.v. het wettelijk verplicht leerplichtverslag voor de gemeenteraad van Loon op Zand.

  • 2.

   2 Bezwaar en beroepschriften:

De gemeente Loon op Zand behandelt bezwaarschriften op het terrein van de Leerplichtwet voor jeugdigen in het voortgezet onderwijs.

De leerplichtambtenaar van de gemeente Waalwijk ondersteunt bij het in concept gereedmaken van de beslissingen op bezwaarschriften ten behoeve van de besluitvorming door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Loon op Zand. De gemeente Loon op Zand verzorgt de procesvertegenwoordiging bij beroepszaken.

2.3 Automatisering:

De leerplichtambtenaar maakt gebruik van de in Waalwijk in gebruik zijnde automatiseringssystemen. Ten tijde van het aangaan van deze gemeenschappelijke regeling was dit Civision Onderwijs van PinkRoccade. Om tot effectieve uitwisseling van gegevens over leerplichtige leerlingen te komen zal Loon op Zand ervoor zorgen dat het systeem de gegevens afkomstig uit Waalwijk invoert in het administratiesysteem. De gegevens over de door de leerplichtambtenaar van Waalwijk in behandeling genomen leerplichtige jeugdigen van de gemeente Loon op Zand worden door de gemeente Waalwijk verwerkt en vastgelegd.

2.4 Opleidingen:

De gemeente Waalwijk zorgt ervoor dat de in het kader van deze gemeenschappelijke regeling benoemde leerplichtambtenaar de benodigde opleiding tot Buitengewoon Opsporingsambtenaar en andere, voor haar taak, relevante scholingen volgt.

2.5 Management-informatje:

De gemeente Waalwijk verstrekt de gemeente Loon op Zand informatie t.b.v. het jaarlijks op te stellen leerplichtverslag voor de gemeenteraad van Loon op Zand. Hierin worden meegenomen de beleidsontwikkelingen op landelijk en regionaal niveau en de vertaling daarvan in de praktijk.

Ingangsdatum en duur van de regeling

Artikel 3

 • 3.1

  De gemeenschappelijke regeling voor de dienstverlening gaat in op 1 mei 2002.

 • 3.2

  De gemeenschappelijke regeling wordt voorlopig aangegaan voor de periode tot 1 januari 2004.

 • 3.3

  De deelnemende gemeenten hebben de intentie om tot een structurele gemeenschappelijke regeling te komen na het verstrijken van de in 3.2 genoemde periode.

 • 3.4

  Indien een van de deelnemende gemeenten het voornemen heeft de gemeenschappelijke regeling niet te verlengen, wordt hiervan uiterlijk zes maanden vóór het verstrijken van de in 3.2 genoemde periode mededeling gedaan aan alle andere in deze gemeenschappelijke regeling betrokken gemeenten.

 • 3.5

  Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.4 kan na het structureel worden van de regeling ieder van de deelnemende gemeenten voor het einde van het kalenderjaar uit de gemeenschappelijke regeling treden met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste zes maanden. De gemeente Waalwijk behoudt zich het recht voor, bij uittreding van de gemeente Loon op Zand uit deze gemeenschappelijke regeling, de in verband met deze gemeenschappelijke regeling aangegane personele verplichtingen uit de RMC middelen voor de regio Midden-Brabant te blijven bekostigen.

 • 3.6

  Indien de gemeenschappelijke regeling niet tijdig is opgezegd, wordt de regeling geacht stilzwijgend te zijn verlengd, telkens voor de duur van één kalenderjaar.

 • 3.7

  Aan het einde van de gemeenschappelijke regeling zal de gemeente Waalwijk zorgdragen voor een correcte afwikkeling van de regeling, zoals de afrekening en de overdracht van gegevens.

 • 3.8

  Deze regeling kan worden gewijzigd of aangevuld bij eensluidend besluit van de deelnemende gemeenten in een aanvullingsregeling.

Kosten

Artikel 4

 • 4.1

  De gemeente Loon op Zand is voor de duur van de regeling aan de gemeente Waalwijk in principe geen vergoeding verschuldigd zolang deze kosten uit de regionale RMC middelen kunnen worden betaald. Hiermee worden de RMC middelen bedoeld né aftrek van de kosten voor de coördinatie en de ondersteuning ten behoeve van de contactgemeente.

 • 4.2

  Mocht echter blijken dat de regionale middelen niet toereikend zijn voor de dekking van de kosten dan zullen deze extra kosten in overleg met de aan deze gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten aan de gemeente Loon op Zand worden doorberekend.

Aansprakelijkheid

Artikel 5

Onverminderd het bepaalde in artikel 28 van de Wet gemeenschappelijke regelingen omtrent beslechting van geschillen zal, indien één van de deelnemende gemeenten tekortschiet In de nakoming van een of meer verplichtingen uit deze regeling, de andere gemeente haar deswege in gebreke stellen, tenzij nakoming van de betreffende verplichtingen reeds blijvend onmogelijk is, in welk geval de nalatige gemeente onmiddellijk in gebreke is. De ingebrekestelling zal schriftelijk geschieden, waarbij de wederpartij een redelijke termijn zal worden gegund om alsnog zijn verplichtingen na te komen.

Overmacht

Artikel 6

Indien één van de deelnemende gemeenten gedurende een periode van meer dan 40 werkdagen ten gevolge van ovennacht niet kan nakomen c,q. tekort schiet in haar verplichtingen op grond van deze regeling, heeft de andere gemeente het recht met onmiddellijke ingang uit de regeling te treden, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding zal ontstaan.

Slotbepalingen

Artikel 7

De in artikel 26 van de Wet gemeenschappelijke regelingen voorgeschreven toezending van deze regeling aan

Gedeputeerde Staten, geschiedt door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waalwijk.

Artikel 8

Deze regeling kan worden aangehaald als "Gemeenschappelijke regeling inzake dienstverlening leerplicht".

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend,

datum: datum: 25 april 2002