Beleidsregel beeldschermen tijdens Oranjethuissituaties Wereld kampioenschap en Europees kampioenschap Voetbal

Geldend van 01-03-2014 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel beeldschermen tijdens Oranjethuissituaties Wereld kampioenschap en Europees kampioenschap Voetbal

Inleiding

De afgelopen jaren is gebleken dat er bij Wereld Kampioenschappen (WK) en Europees Kampioenschappen (EK) Voetbal meerdere initiatieven zijn voor het plaatsen van beeldschermen om daarop de voetbalwedstrijd te vertonen. In deze beleidsregel is uiteengezet aan welke initiatieven, onder voorwaarden, tegemoet gekomen zou kunnen worden.

Deze beleidsregel is gebaseerd op de brief met bijlage van het Ministerie van Veiligheid en Justitie d.d. 7 en 14 februari 2012 met als onderwerp ‘Oranjethuissituatie tijdens EK Voetbal 2012’ en de brief van Politie Brabant Zuid-Oost d.d. 9 februari 2012 met als onderwerp ‘EK-thuissituatie’ waarin zij advies gaven over hoe om te gaan als gemeente met de Oranjethuissituatie en de mededeling van het ministerie van Veiligheid en Justitie van eind januari 2014 dat het advies hetzelfde is als de brieven van 2012. De inhoud van deze beleidsregel ligt in de lijn van de genoemde brieven en is gelijk aan de beleidsregel voor het EK Voetbal 2012.

Uitgangspunt

Gezien de grote belasting op capaciteit bij de hulpdiensten tijdens de periode van een WK en EK Voetbal, geldt het uitgangspunt dat alleen het plaatsen van beeldschermen in de openbare ruimte tijdens de wedstrijden, waarbij het Nederlands Elftal speelt, toegestaan wordt, indien de risicoanalyse voor het evenement een positieve uitkomst heeft en hiervoor de melding geaccepteerd dan wel vergunning verleend kan worden.

Het plaatsen van beeldschermen tijdens de wedstrijden waarbij het Nederlands Elftal niet speelt is dus niet toegestaan.

Oranjethuissituatie

Het begrip ‘Oranjethuissituatie’ wordt gedefinieerd als:

De omstandigheid, dat groepen, individuen of menigten zich, naar aanleiding of als gevolg van internationale voetbalwedstrijden, als supporters zodanig gedragen in de (semi-)publieke ruimte in Nederland, dat dit verstoringen van de openbare orde, inbreuken op de (verkeers)veiligheid en strafbare feiten tot gevolg kan hebben.

Bron: Bijlage Oranjethuissituatie tijdens het EK Voetbal 2012 van Ministerie van Veiligheid en Justitie d.d. 7 februari 2012.

De Oranjethuissituatie en daarmee het plaatsen van beeldschermen tijdens een WK of EK Voetbal wordt beschouwd als het organiseren van een evenement (artikel 2:13 Apv). Vanwege onder andere de grote belasting op de capaciteit van de hulpdiensten en daardoor een verhoogd risico is het plaatsen van beeldschermen in de openbare ruimte tijdens een WK en EK Voetbal meldings- dan wel vergunningsplichtig (en niet vrijgesteld).

 • A.

  Initiatieven

Er zijn in ieder geval vier situaties te onderscheiden voor het plaatsen van beeldschermen tijdens een WK en EK Voetbal in de openbare ruimte:

 • 1.

  Groepsinitiatief;

 • 2.

  Horeca-initiatief;

 • 3.

  Initiatief vanuit evenementenorganisator;

 • 4.

  Gemeente-initiatief.

Deze lijst is niet limitatief.

 • 1.

  Groeps initiatief

Uitgangspunt hierbij is dat dit initiatief klein van opzet is. De groep kan bijvoorbeeld bestaan uit de buurt, vrienden of familie en wil gezamenlijk de wedstrijd kijken op een grasveld of de straat. Veelal zal een dergelijk evenement als evenementenmelding worden geclassificeerd door de gemeente en haar partners. Een dergelijke evenementenmelding is gratis. De reden dat deze evenementenmelding gratis is, is gelegen in het feit dat een dergelijk evenement normaliter vrijgesteld zou kunnen zijn, maar dat in het geval van een WK en EK Voetbal de capaciteit van de hulpdiensten extra belast wordt en daardoor een verhoogd risico aanwezig is, is het noodzakelijk dat een melding plaatsvindt door de initiatiefnemer(s).

 • 2.

  Horeca-initiatief

Vanuit de horeca kunnen meerdere initiatieven spelen die de openbare ruimte raken, namelijk het plaatsen van beeldschermen op het terras of elders in de openbare ruimte. Het inpandig plaatsen van beeldschermen in een horeca-inrichting voor welke wedstrijd dan ook hoeft niet gemeld dan wel aangevraagd te worden bij de gemeente.

Op het t erras

Indien het evenement toegestaan kan worden, wordt in ieder geval het volgende veiligheidsvoorschrift verbonden aan het evenement:

 • -

  De beeldschermen dienen vanaf de straatzijde naar het terras en de horeca-inrichting gericht te zijn. Dit om opstoppingen en irritaties met overig (voetgangers)verkeer te voorkomen.

Elders in de openbare ruimte

Horeca kan als zelfstandige horeca-inrichting of als collectief het initiatief nemen voor het plaatsen van beeldschermen in de openbare ruimte (bijvoorbeeld op pleinen en straten). Hiervoor dient het ‘formulier voor het organiseren van een evenement’ ingevuld en ingediend te worden bij de gemeente.

 • 3.

  Initiatief vanuit evenementenorganisator

Evenementenorganisatoren kunnen tijdens hun evenement ook een (groot) beeldscherm willen plaatsen voor wedstrijden tijdens een WK en EK Voetbal. Dit dient bij de evenementenmelding dan wel aanvraag voor een evenementenvergunning voor het betreffende evenement meegenomen te worden. Indien het plaatsen van beeldschermen verzocht wordt, nadat het evenement al vergund is of geaccepteerd is door de gemeente, dient een afzonderlijk ‘formulier voor het organiseren van een evenement’ voor het plaatsen van de schermen ingediend te worden bij de gemeente.

 • 4.

  Gemeente-initiatief

De gemeente Veldhoven neemt geen initiatief tot het plaatsen van (grote) schermen in de openbare ruimte voor een WK en EK Voetbal.

 • B.

  Formulier voor het organiseren van een evenement ; melding/vergunning

Door de initiatiefnemer(s) moet voor het plaatsen van beeldschermen tijdens wedstrijden van een WK en EK Voetbal het ‘formulier voor het organiseren van een evenement’ ingediend worden bij de gemeente. Bij initiatieven waarbij meer dan 250 personen gelijktijdig aanwezig zijn, dient bij het formulier een veiligheidsplan overlegd te worden.

 • C.

  Risicoanalyse ; advisering door hulpdiensten

Door het ‘formulier voor het organiseren van een evenement’ voor het plaatsen van beeldschermen tijdens een WK en EK Voetbal in te laten dienen bij de gemeente, kan een integrale risicoanalyse van het evenement plaatsvinden door de gemeente en haar partners (politie, brandweer, GHOR). De hulpdiensten kunnen op deze wijze adviseren richting gemeente. Deze risicoanalyse zal uitgevoerd worden en is van belang voor de beschikbare capaciteit van de hulpdiensten.

 • D.

  Veiligheids aspecten ; algemeen

Indien het plaatsen van beeldschermen tijdens een WK en EK Voetbal toegestaan kan worden door de gemeente, dient, afhankelijk van de omvang, rekening gehouden te worden met de volgende veiligheidsaspecten:

 • ·

  De afsluiting van de (openbare) ruimte;

 • ·

  Een toelatingscontrole voor het terrein;

 • ·

  Maximale bezetting op vrij vloeroppervlak (2 personen per m2);

 • ·

  Samenstelling van het publiek; deze mag geen gevaar opleveren voor massale wrijvingen en conflicten;

 • ·

  Privaat toezicht;

 • ·

  Aanwezigheid van voldoende (sanitaire) voorzieningen;

 • ·

  Aanwezigheid van voldoende nooduitgangen;

 • ·

  Bij plaatsing van tenten en overkappingen, dient voldaan te worden aan het Aanwijzingsbesluit en nadere regels ‘Tijdelijke gebruiksvergunningsvrije tenten en overkappingen’;

 • ·

  Verplichting tot het gebruik van drinkgerei en flessen van kunststof materiaal;

 • ·

  Geen vermenging met autoverkeer op en direct rondom de locatie van het beeldscherm;

 • ·

  Tijdelijk aangepaste verkeersmaatregelen rondom hotspots;

 • ·

  Afsluiting en ontruiming van de locatie zonder problemen bij onvoorziene omstandigheden.

De bovenstaande veiligheidsaspecten worden in de vorm van concrete voorschriften verbonden aan de geaccepteerde evenementenmelding dan wel evenementenvergunning.

 • E.

  Terughoudendheid in toestaan evenementen

Er zal terughoudend omgegaan worden met het toestaan van evenementen (anders dan het plaatsen van beeldschermen voor het WK en EK Voetbal) op de speeldata van het Nederlands Elftal, de kwartfinales, de halve finales en de finale.

De noodzaak om deze terughoudendheid aan te houden, zal blijken uit de risicoanalyse van het betreffende evenement in relatie tot andere evenementen (waaronder het plaatsen van beeldschermen voor het WK en EK Voetbal).

 • F.

  Versiering e.d.

Slingers, vlaggen, papieren vlaggetjes en andere versieringen bepalen hoe snel een brand om zich heen grijpt. Het is daarom belangrijk dat versieringen niet gemakkelijk ontvlambaar zijn en dat bij het ophangen van de versieringen de voorschriften nageleefd worden.

Feestversiering

Niet alle versieringen die in de handel zijn, hebben de juiste brandvertragende kwaliteit. Het is de eigen verantwoordelijkheid van degene die de versieringen aanbrengt om versieringen aan te schaffen en op te hangen die brandveilig zijn.

De versiering moet minimaal 50 centimeter verwijderd zijn van spotjes en andere apparaten waarvan de oppervlaktetemperatuur kan oplopen. Dus ook van de televisie.

Er zijn veel brandveilige versieringen op de markt. Soms gemaakt van veilige materialen zoals aluminiumfolie en soms geïmpregneerd. Het is alleen niet eenvoudig te zien welke materialen veilig zijn en welke niet. Door goed op de verpakking te kijken of de winkelier daar nadrukkelijk naar te vragen kan hierover meer duidelijk worden.

Brandproef

De brandveiligheid van versieringen kan met een eenvoudige proef zelf getest worden:

 • ·

  Neem een monster (5 x 25 cm) van het materiaal;

 • ·

  Houd het monster vast met bijvoorbeeld een metalen tang;

 • ·

  Ga naar buiten en houd een uiteinde van het monster minimaal vijf seconden in een vlam. Bijvoorbeeld van een aansteker of lucifer. Let op dat u zich niet brandt;

 • ·

  Neem de vlam weg na vijf seconden of eerder als het monster vlam heeft gevat.

Het materiaal is brandveilig als:

 • ·

  Tijdens de verhitting geen druppels vrijkomen (al of niet brandend of druipend);

 • ·

  Tijdens de verhitting geen roetvlokken vrijkomen;

 • ·

  Het materiaal niet meer dan 15 seconden navlamt en maximaal 60 seconden nagloeit.

Deze beleidsregel is vastgesteld door de burgemeester op 19 februari 2014 en treedt in werking op 1 maart 2014.