Regeling vervallen per 01-01-2018

Procedureregeling methodische functiewaardering provincies

Geldend van 14-07-2004 t/m 31-12-2017 met terugwerkende kracht vanaf 01-02-2004

Intitulé

Procedureregeling methodische functiewaardering provincies

GEDEPUTEERDE STATEN van Noord-Brabant  

gelet op de afspraken die in het kader van de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Provincies (CAP) zijn gemaakt om te komen tot een sectoraal functiewaarderingssysteem;  

gelet op de aanbevelingen die van het Sectoroverleg Provinciale Arbeidsvoorwaarden Provincies (SPA) tot vaststelling van procedureregeling methodische functiewaardering provincies, zoals toegezonden bij brief van 28 januari 2004 , IWV 90022/04;  

besluiten  

I. vast te stellen de Procedureregeling methodische functiewaardering provincies (FUWAPROV)

Artikel 1

Deze regeling verstaat onder:

 • a.

  Organieke functie: een homogeen samenstel van taken, afgeleid uit de doelstelling van de organisatie-eenheid of projecteenheid dat de ambtenaar moet verrichten krachtens en overeenkomstig hetgeen hem is opgedragen;

 • b.

  normfuncties: voorbeeldfuncties, met scorevoorbeelden en toelichting op de kenmerken, die corresponderen met de functies in de provincies en die toepasbaar zijn in de verschillende provinciale organisatievormen;

 • c.

  commissie: de bezwarencommissie functiewaardering, bedoeld in artikel 6.

Artikel 2

 • 1 Van iedere organieke functie wordt een functiebeschrijving vastgesteld, zulks na overleg met de ambtenaar, tenzij dit overleg niet mogelijk is.

 • 2 Indien de inhoud van de organieke functie zodanige wijziging heeft ondergaan dat zij van invloed kan zijn op de waardering kan, al dan niet op aanvraag van de ambtenaar, een nieuwe of aangepaste functiebeschrijving worden vastgesteld, zulks na overleg met de ambtenaar, tenzij dit overleg niet mogelijk is.

Artikel 3

 • 1 Alle organieke functies worden, na vaststelling van de beschrijving daarvan overeenkomstig artikel 2, getoetst aan de normfuncties en gewaardeerd met behulp van de methode van functiewaardering.

 • 2 De methode van functiewaardering en de normfuncties zijn vastgelegd in achtereenvolgens de bijlagen 1 en 2 van deze regeling.

Artikel 4

 • 1 De ambtenaar wordt schriftelijk en met redenen omkleed in kennis gesteld van de voorgenomen uitkomst van de functiewaardering. Daarbij wordt de ambtenaar gewezen op de mogelijkheid tot het inbrengen van bedenkingen.

 • 2 Binnen 4 weken na ontvangst van de in het eerste lid bedoelde kennisgeving kan de ambtenaar bij gedeputeerde staten tegen de voorgenomen uitkomst van de functiewaardering schriftelijk en met redenen omkleed zijn bedenkingen inbrengen.

 • 3 Gedeputeerde staten stellen de uitkomst van de functiewaardering vast wanneer de ambtenaar binnen de in het tweede lid bedoelde termijn van 4 weken geen bedenkingen heeft ingebracht.

 • 4 Binnen 10 weken na ontvangst van de bedenkingen stellen gedeputeerde staten de uitkomst van de functiewaardering al dan niet gewijzigd vast.

Artikel 5

Indien de ambtenaar bezwaar maakt tegen de vastgestelde uitkomst van de functiewaardering vragen gedeputeerde staten binnen twee weken na ontvangst van het bezwaar daaromtrent advies aan de in artikel 6 bedoelde commissie.

Artikel 6

 • 1 Er is een commissie die gedeputeerde staten advies uitbrengt over de haar voorgelegde bezwaren van een ambtenaar tegen de vastgestelde uitkomst van de functiewaardering, nader te noemen de bezwarencommissie functiewaardering.

 • 2 De commissie bestaat uit één door de vakorganisaties van overheidspersoneel in het SPA en één door het IWV aangewezen lid en een door beide partijen in het SPA gezamenlijk aangewezen onafhankelijke voorzitter, tevens lid.

 • 3 Voor de voorzitter en elk van de overige leden wordt overeenkomstig het tweede lid een plaatsvervanger aangewezen.

 • 4 De commissie wordt bijgestaan door een secretaris en een plaatsvervangend secretaris.

Artikel 7

 • 1 De commissie stelt de ambtenaar en zijn eventuele raadsman, alsmede de door gedeputeerde staten aangewezen vertegenwoordiger in de gelegenheid in elkaars aanwezigheid te worden gehoord. De commissie kan ook andere personen horen.

 • 2 De commissie brengt haar advies in voltallige samenstelling en bij meerderheid van stemmen uit.

 • 3 De zittingen van de commissie zijn niet openbaar.

 • 4 De commissie adviseert gedeputeerde staten schriftelijk en gemotiveerd over het bezwaarschrift binnen acht weken na ontvangst daarvan, welke termijn eenmaal met vier weken kan worden verlengd.

Artikel 8

 • 1 Een afschrift van het advies van de commissie wordt gelijktijdig met de beslissing op het bezwaarschrift aan de ambtenaar gezonden.

 • 2 Gedeputeerde staten zenden een afschrift van hun beslissing aan de commissie.

Artikel 9

Aan de hand van de in bijlage 3 van deze regeling opgenomen conversietabel wordt op basis van de uitkomst van de functiewaardering de bij de organieke functie behorende salarisschaal bepaald.

Artikel 10

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als Procedureregeling methodische functiewaardering provincies.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking na uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij is geplaatst, met ingang van 1 februari 2004, met dien verstande dat de uitkomsten van de functiewaardering op 1 januari 2005 van kracht worden.

II. in te trekken de Regeling functiewaardering 1993.

Ondertekening

’s Hertogenbosch, 12 juli 2004
Gedeputeerde Staten voornoemd,
de voorzitter J.R.H. Maij-Weggen
de secretaris drs. W.G.H.M. Rutten

Bijlagen

Bijlage 1 bij de Procedureregeling methodische functiewaardering provincies

[De methode van functiewaardering is vastgelegd in een afzonderlijke CD-ROM, die niet online raadpleegbaar is.]

Bijlage 2 bij de Procedureregeling methodische functiewaardering provincies

Overzicht normfuncties met bijbehorende scoreprofielen, hoofdgroepen en functieschalen

Bijlage 3 bij de Procedureregeling methodische functiewaardering provincies

Conversietabel FUWAPROV