Regeling vervallen per 01-01-2018

Algemene regel waterkwantiteit: recreatief medegebruik

Geldend van 01-01-2014 t/m 31-12-2017

Algemene regel waterkwantiteit: recreatief medegebruik

Artikel 1 Criteria

Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid van de Keur:

 • a.

  Voor recreatief medegebruik in de vorm van lopen binnen de op de legger opgenomen oppervlaktewaterlichamen, tenzij met borden is aangegeven dat het verboden is te lopen. Deze algemene regel is niet van toepassing op het inrichten en beheren van wandelroutes. Daarvoor geldt de vergunningplicht.

 • b.

  Voor recreatief medegebruik in de vorm van fietsen op de onderhoudspaden behorende bij de op de legger opgenomen oppervlaktewaterlichamen, tenzij met borden is aangegeven dat het verboden is te fietsen. Deze algemene regel is niet van toepassing op het inrichten en beheren van (verharde) fietspaden. Daarvoor geldt de vergunningplicht.

 • c.

  Voor recreatief medegebruik in de vorm van het varen met kano’s en kajaks op de volgende (trajecten van) oppervlaktewaterlichamen:

  • 1.

   Niers, vanaf Duitse grens tot aan de brug over de Niers bij de rondweg in Gennep;

  • 2.

   Swalm, vanaf het zwembad te Swalmen tot aan de Maas en binnen de periode van 1 oktober tot en met 31 maart;

  • 3.

   Tungelroysebeek, vanaf de Provinciale weg Horn-Roggel (N279) tot het Kanaal Wessem-Nederweert;

  • 4.

   Tungelroysebeek, vanaf instroom Raam tot het Kanaal Wessem-Nederweert en binnen de periode van 1 oktober tot en met 15 juni;

  • 5.

   Groote Molenbeek, vanaf de A73 (Horst) tot aan het krooshek tussen Meerlo en Wanssum ter hoogte van de St. Goarkapel;

  • 6.

   Kanaal van Deurne (Limburgs deel);

  • 7.

   Oude Helenavaart (Noordelijk van Heldensedijk);

  • 8.

   Helenavaart, voorzover gelegen binnen de provincie Limburg;

  • 9.

   Uffelsebeek, vanaf Belgische grens tot de A2 en binnen de periode van 1 oktober tot en met 31 maart.

 • Deze algemene regel is niet van toepassing op het varen met vlotten en roeiboten. Daarvoor geldt de vergunningplicht.

 • d.

  Voor recreatief medegebruik in de vorm van Hengelsport  voor zover het oppervlaktewaterlichamen betreft waarvan het visrecht door het waterschap op grond van een overeenkomst krachtens de Visserijwet 1963 aan derden is verhuurd.

 • e.

  Voor recreatief medegebruik in de vorm van schaatsen binnen de op de legger opgenomen oppervlaktewaterlichamen, tenzij met borden is aangegeven dat het verboden is te schaatsen.

 • f.

  Voor recreatief medegebruik in de vorm van pootje baden  binnen de op de legger opgenomen oppervlaktewaterlichamen, tenzij met borden is aangegeven dat het verboden is pootje te baden.

 • g.

  Voor recreatief medegebruik in de vorm van survival  binnen de op de legger opgenomen oppervlaktewaterlichamen, tenzij met borden is aangegeven dat survival en soortgelijke activiteiten verboden zijn.

 • h.

  Voor recreatief medegebruik in de vorm van ruitersport op de onderhoudspaden welke deel uitmaken van de op de legger opgenomen oppervlaktewaterlichamen, tenzij met borden is aangegeven dat ruitersport verboden is. Deze algemene regel is niet van toepassing op het inrichten en beheren van ruiterpaden. Daarvoor geldt de vergunningplicht.

 • i.

  Voor recreatief medegebruik in de vorm van mountainbiken op de onderhoudspaden welke deel uitmaken van de op de legger opgenomen oppervlaktewaterlichamen, tenzij met borden is aangegeven dat moutainbiken verboden is. Deze algemene regel is niet van toepassing op het inrichten en beheren van mountainbikeroutes. Daarvoor geldt de vergunningplicht.

 

Artikel 2 Voorschriften

Voor recreatief medegebruik als bedoeld in artikel 1, onder d. (hengelsport) gelden de volgende voorschriften: de vrijstelling geldt alleen indien de visser in het bezit is van een machtiging afgegeven door de visrechthebbende.

 

Artikel 3 Voorschriften

Voor recreatief medegebruik als bedoeld in artikel 1 gelden de volgende voorschriften:

Tijdens het recreatief medegebruik dienen de volgende regels in acht te worden genomen:

 • a.

  Het is verboden tijdens het recreatief medegebruik schade toe te brengen aan de oppervlaktewaterlichamen en de daarbij behorende onderhoudsstroken en kunstwerken.

 • b.

  Het is verboden in of op oppervlaktewaterlichamen en de daarbij behorende onderhoudsstroken en kunstwerken afval achter te laten.

 • c.

  Het is verboden aanwezige vangmiddelen voor het bestrijden van muskus- en/of beverrattten te beschadigen en los of open te maken.

 • d.

  Het is verboden om aanwezig vee op de aangrenzende percelen te verontrusten.

 • e.

  Het is verboden om zich tijdens het recreatief medegebruik op aanwezige stuwen, vistrappen, gemalen alsmede in- en uitstroomvoorzieningen te bevinden.

 • f.

  Meegebrachte huisdieren dienen te allen tijde aangelijnd te zijn.

 • g.

  Het recreatieve medegebruik dient zodanig plaats te vinden dat de privacy van bewoners van huizen op de aangrenzende percelen zo min mogelijk wordt geschaad.

 • h.

  Het gebruik van oppervlaktewaterlichamen voor recreatief medegebruik vindt plaats op eigen risico.

 

Artikel 4. Overgangsrecht

 • 1.

  Indien voor de activiteiten als bedoeld in artikel 1, direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een watervergunning krachtens artikel 3.2, eerste lid van de Keur in werking was, worden de voorschriften van de watervergunning gelijkgesteld met maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 3.9, derde lid van de Keur.

 • 2.

  Indien voor de activiteiten als bedoeld in artikel 1, direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een watervergunning is aangevraagd en nog niet op die aanvraag is beslist, wordt de aanvraag gelijkgesteld met een melding als bedoeld in deze algemene regel.

 • 3.

  Een watervergunning verleend voor inwerkingtreding van deze algemene regel voor ingevolge deze algemene regel meldingsplichtige werkzaamheden, wordt aangemerkt als een melding als bedoeld in deze algemene regel.

Toelichting:

 

Kader

Op grond van artikel 3.2, eerste lid van de Keur is het verboden zonder vergunning van het bestuur

een waterstaatwerk te gebruiken anders dan in overeenstemming met zijn functie. Hieronder is

ook begrepen het medegebruik van oppervlaktewaterlichamen voor recreatieve doeleinden.

Op grond van artikel 3.9 van de Keur kan het bestuur algemene regels stellen die een vrijstelling van die vergunningplicht inhouden. In deze algemene regel is hiervan gebruik gemaakt.

Begripsomschrijving

In het kader van deze algemene regel wordt onder recreatief medegebruik uitsluitend verstaan:

 • 1.

  Lopen, al of niet vergezeld van een aangelijnd huisdier;

 • 2.

  Varen met kano’s/kajaks;

 • 3.

  Fietsen;

 • 4.

  Hengelsport;

 • 5.

  Schaatsen;

 • 6.

  Pootje baden;

 • 7.

  Survival en soortgelijke activiteiten;

 • 8.

  Ruitersport;

 • 9.

  Mountainbiken.

 

Onder huisdier worden begrepen kleine huisdieren als honden en katten.

 

Motivering van de algemene regel

Recreatief medegebruik binnen de kernzone van op de legger opgenomen oppervlaktewaterlichamen vindt veelvuldig plaats. Recreatief medegebruik in de vorm van

lopen, al dan niet vergezeld van een aangelijnd klein huisdier, wordt vrijgesteld van een vergunning- en meldplicht tenzij met borden is aangegeven dat het verboden is te lopen.

Het varen met kano’s en kajaks is zonder vergunning toegestaan op de hiervoor onder “toepassingsgebied” vermelde oppervlaktewaterlichamen en perioden. Aan het aantal kano’s en kajaks wordt geen maximum meer gesteld.

Ruitersport en moutainbiken is zonder vergunning toegestaan op de hiervoor onder “toepassinggebied” aangegeven gronden.

 

Recreatief medegebruik in de vorm van vissen is zonder vergunning of melding toegestaan indien de visser in het bezit is van een machtiging afgegeven door de visrechthebbende. Het waterschap heeft als eigenaar van een groot aantal oppervlaktewaterlichamen het visrecht verhuurd aan hengelsportfederaties. In de betreffende huurovereenkomst zijn de voorwaarden opgenomen waaraan voldaan dient te worden. Extra regulering, anders dan in deze algemene regel vermeld is niet nodig.