Regeling vervallen per 01-12-2011

Percentageregeling kunstwerken

Geldend van 27-12-1994 t/m 30-11-2011 met terugwerkende kracht vanaf 19-12-1994

Intitulé

Percentageregeling kunstwerken

PERCENTAGEREGELING KUNSTWERKEN

Regeling tot uitbesteding van een percentage van de bouwsom aan kunstwerken, bij de stichting van openbare gemeentelijke gebouwen, scholen en infrastructurele voorzieningen.

Artikel 1

 • 1. Bij de stichting en verbouwing van openbare gemeentelijke gebouwen en openbare gemeentelijke scholen is een percentage van de bouwkosten beschikbaar voor besteding aan kunstwerken voor verfraaiing van de betreffende gebouwen en de directe omgeving daarvan.

 • 2. Bij het tot stand brengen van een aantal infrastructurele voorzieningen is een percentage van de ontwikkelingskosten beschikbaar voor besteding aan kunstwerken in de openbare ruimte.

Artikel 2

 • 1. Onder bouwkosten wordt verstaan de kosten van de bouwkundige werken en de installatiewerken (zie bijlage), exclusief de kosten van bijzondere voorzieningen.

 • 2. Onder ontwikkelingskosten wordt verstaan de kosten van een aantal werken (zie bijlage), exclusief grondaankoop en bijkomende kosten.

Artikel 3

 • 1.

  De begroting van de in artikel 1 bedoelde werken waarop deze regeling van toepassing is, wordt verhoogd met een bedrag ten behoeve van een of meer kunstopdrachten.

 • 2.

  a. Deze regeling is niet van toepassing als de in artikel 2, lid 1, bedoelde bouwkosten

  minder bedragen dan € 90.756,04.

  • b.

   Deze regeling is niet van toepassing als de in artikel 2, lid 2, bedoelde kosten voor infrastructurele werken minder bedragen dan € 453.780,22.

 • 3.

  Het in lid 1 bedoelde bedrag wordt voor investeringen als bedoeld onder artikel 2, lid 1, als volgt berekend:

  0 % over kosten tot € 90.756,04

  1 % over kosten van € 90.756,04 tot € 4.537.802,16

  echter met een minimum ten behoeve van kunstwerken € 2.268,90

  werken boven € 4.537.802,16 een bijdrage van € 45.378,02 + 0,5 % van het bedrag waarmede de bouwsom € 4.537.802,16 overstijgt.

 • 4.

  Het in lid 1 bedoelde bedrag wordt voor investeringen als bedoeld onder artikel 2, lid 2, als volgt berekend:0 % over kosten tot € 453.780,22

  1 % over kosten vanaf € 453.780,22.

Artikel 4

 • 1. Deze regeling is van toepassing op de kosten van werken in de gemeente Zwolle, welke eigendom (zullen) zijn van:

  • -

   de gemeente Zwolle;

  • -

   een rechtspersoon, indien de bouwkosten voor 50 % of meer ten laste komen van gemeente of indien de exploitatielasten van deze rechtspersoon (gedurende een onafgebroken periode van ten minste drie jaar) voor 50 % of meer worden gedragen door de gemeente Zwolle.

 • 2. Burgemeester en wethouders kunnen de percentageregeling geheel of gedeeltelijk niet van toepassing verklaren in die gevallen dat bij externe financiering het budget daarvoor geen ruimte biedt. Een voorstel over het al dan niet of niet geheel van toepassing verklaren moet beargumenteerd worden voorgelegd aan burgemeester en wethouders.

Artikel 5

 • 1. De directeur van de sector Stadsontwikkeling geeft in een zo vroeg mogelijk stadium van een project waarop deze regeling van toepassing is, aan de directeur van de sector Onderwijs en Welzijn kennis van het in artikel 2 bedoelde bedrag.

 • 2. De directeur van de sector Onderwijs en Welzijn verzoekt de Commissie Beeldende Kunst advies uit te brengen over de toepassing van deze Percentageregeling op het bedoelde project.

 • 3. Nadat de Commissie Beeldende Kunst haar advies heeft uitgebracht, machtigen burgemeester en wethouders de directeur van de sector Stadsontwikkeling op de door hen bepaalde wijze tot besteding van het bedrag over te gaan.

Artikel 6

 • 1. Deze regeling kan worden aangehaald als "Percentageregeling Kunstwerken".

 • 2. Deze regeling treedt in werking op een nader door burgemeester en wethouders te bepalen tijdstip, waarop de door de gemeenteraad van Zwolle op 8 mei 1973 vastgestelde 1%-regeling kunstwerken vervalt.

Bijlage Percentageregeling Kunstwerken

Definitie van kosten t.b.v. kunstopdrachten

1.a.Kosten van bouwwerken

1.a.1 Bouwkundige werken:

01 voor het werk geldende voorwaarden

05 bouwplaatsvoorzieningen

10 stut- en sloopwerk

11 maatvoering

12 grondwerk

13 bemaling

15 terreinverhardingen (beperkt, direct aan gebouw)

16 beplanting (beperkt, binnen gebouw)

17 terreininrichtring (beperkt, direct aan gebouw)

20 funderingspalen en damwanden

21 betonwerk

22 metselwerk

23 vooraf vervaardigde steenachtige elementen

24 ruwbouwtimmerwerk

25 metalen draagconstructies

26 bouwkundige kanaalelementen

30 kozijnen, ramen en deuren

31 systeembekledingen

32 systeemtrappen en -hekken

33 dakbedekkingen

35 natuur- en kunststeen

36 voegvullingen

37 isolatie

38 zonwerking en rolluiken

40 stukadoorwerk

41 tegelwerk

42 dekvloeren en vloersystemen

43 metaal- en kunststofwerken

44 plafond- en wandsystemen

45 afbouwtimmerwerk

46 beglazing en schilderwek

47 binneninrichting (vast, bouwkundig)

48 behangwerk, vloerbedekking en stoffering

1.a.2 Installatiewerken:

14 buitenriolering en drainage

50 dakgoten en hemelwaterafvoeren

51 binnenriolering

52 waterinstallaties

53 sanitair

54 brandbestrijdingsinstallaties

55 gasinstallaties

56 perslucht- en vacuuminstallaties (basis installatie)

60 verwarmingsinstallaties

61 ventilatie- en luchtbehandelingsinstallaties

62 koelinstallaties (basis installatie)

68 regelinstallaties (basis installatie)

70 electrotechnische installaties

80 liftinstallaties

81 rolstoelen en rolpaden

82 hef- en hijsinstallaties

83 goederen en distributiesystemen (basis installatie)

84 gevelonderhoudinstallaties

1.b.Kosten van infrastructurele voorzieningen

102 aanleg van wegen, bruggen, viaducten, tunnels

104 groenvoorzieningen

105 sport- en recreatievoorzieningen

105 rioolgemalen

106 waterbouwkundige werken

108 verkeersinstallaties

2.a.Kosten, niet van toepassing zijnde op de regeling

201 legeskosten

202 honoraria architect en adviseurs

203 toezichtkosten

204 precario- en assurantiekosten

205 rente- en huurverliezen

206 administratiekosten

207 kosten nutsbedrijven

208 posten onvoorzien