Regeling vervallen per 01-12-2018

Verordening bijdrageregeling maatschappelijke participatie gemeente Asten 2002

Geldend van 01-01-2002 t/m 30-11-2018

Intitulé

Verordening bijdrageregeling maatschappelijke participatie gemeente Asten 2002

ARTIKEL 1

De regeling beoogt het bevorderen van de maatschappelijke participatie van inwoners met een minimuminkomen en het voorkomen van een sociaal isolement, middels het verstrekken van bijdrage in de kosten van participatie-uitgaven.

ARTIKEL 2

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder participatie-uitgaven, uitgaven die niet algemeen gebruikelijke zijn in een uitgavenpatroon op het relevant sociaal minimum, onder uitsluiting van de kosten van vervoer. De uitgaven worden nader omschreven in de toelichting op dit artikel. De gegevens omtrent inkomsten, uitgaven en bestedingspatronen van particuliere huishoudens van het Nationaal instituut voor voorlichting (NIBUD) zijn hierbij van toepassing.

ARTIKEL 3

De bijdrageregeling is uitsluitend van toepassing op personen die in het persoonsregister van de gemeente Asten zijn ingeschreven.

ARTIKEL 4

  • 1. De bijdrage kan uitsluitend gegeven worden voor de betaling van participatie-uitgaven als bedoeld in artikel 2

  • 2. Bij de berekening van de bijdrage en de vaststelling van de draagkracht worden de gemeentelijke richtlijnen voor de verlening van bijzondere bijstand toegepast.

  • 3. In afwijking van de in het vorige lid bedoelde bepalingen wordt geen drempelbedrag in aanmerking genomen en bestaat aanspraak op een volledige kostenvergoeding indien de vastgestelde draagkracht de maximaal mogelijke bijdrage niet overschrijdt.

  • 4. In afwijking van lid 2 wordt wel voldoende draagkracht aanwezig geacht indien de aanvrager beschikt over een vermogen dat is vastgelegd in een eigen woning.

  • 5. De bijdrage in enig kalenderjaar mag nimmer een bedrag van € 100,= per in de draagkrachtberekening begrepen personen. De bijdrage wordt niet toegerekend aan de maxima per persoon.

ARTIKEL 5

  • 1. Aanvragen om een bedrage welke bestrekking hebben op het voorafgaand kalenderjaar kunnen worden ingediend tot uiterlijk 1 april van het lopende kalenderjaar.

  • 2. Bij de aanvraag om in aanmerking te komen voor een gemeentelijke bijdrage dient de aanvrager een betalingsbewijs van de betreffende participatiekosten te overleggen.

  • 3. De bijdrage kan geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd indien de aanvrager onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt wat geleid heeft tot de verlening van een (te hoge) bijdrage.

ARTIKEL 6

  • 1. Het college van burgemeester en wethouders is belast met de uitvoering van deze regeling.

  • 2. Op de aanvraag dient binnen een maand nadat deze is ingediend een beslissing te worden genomen

ARTIKEL 7

Indien de omstandigheden en mogelijkheden van een aanvrager daartoe aanleiding geven, kan de draagkracht worden vastgesteld in afwijking van het bepaalde in artikel 4.

ARTIKEL 8

Het college van burgemeester en wethouders kunnen bepalen dat de regeling ook van toepassing is op kosten die niet in artikel 2 en de toelichting hierop zijn vermeld.

ARTIKEL 9

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bijdrageregeling maatschappelijke participatie gemeente Asten 2002.

De verordening treedt in werking op 1 januari 2002.

De Verordening bijdrageregeling maatschappelijke participatie 1997 wordt ingetrokken per de datum waarop deze verordening in werking treedt.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de rrad van de gemeente Asten d.d. 181201.
De raad voornoemd.
De secretaris,
de voorzitter,

Toelichting Verordening bijdrageregeling maatschappelijke participatie gemeente Asten 2002

Niet-limitatieve opsomming van kosten van maatschappelijke participatie, gericht op het voorkomen van een sociaal isolement, die niet algemeen gebruikelijk zijn in een uitgavenpatroon op het relevant sociaal minimum.

Positieve lijst  (Wel vergoeden)

Negatieve lijst (niet vergoeden)

 

school en studiekosten

vaste lasten

afbetalingen/krediet

contributies en abonnementen

huur/hypotheek gas en

kleding en schoeisel

vrijetijdsuitgaven

andere brandstoffen

inventaris

 

telefoon

onderhoud huis/tuin

 

elektriciteit

extra ziektekosten

 

water

sparen

 

heffingen/belastingen

versnaperingen

 

verzekeringen

overige huishoudelijke uitgave

 

vervoer

zakgeld

 

alimentatie

 

 

 

 

De benoeming van de uitgavencategorieën is ontleend aan het budgethandboek van het Nationaal instituut voor budgetvoorlichting. De nadere omschrijving van de uitgaven in dit handboek dient hier als ingelast te worden beschouwd.