Regeling vervallen per 10-02-2021

Subsidieverordening verduurzamen woningvoorraad gemeente Bronckhorst

Geldend van 05-03-2014 t/m 09-02-2021

Intitulé

Subsidieverordening verduurzamen woningvoorraad gemeente Bronckhorst

Raadsbesluit

Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 140227/10

De raad van de gemeente Bronckhorst;

gelezen het voorstel van het college van b en w van 16 december 2013;

gelet op de bespreking in de commissievergadering van 13 februari 2014;

gelet op de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

Overwegende:

 • ·

  dat de doelstelling is de energieprestatie van de woningen van particulieren die in de gemeente Bronckhorst staan, te verbeteren;

 • ·

  dat deze verordening een aanvulling is op de subsidieregeling ‘De Achterhoek bespaart 2013-2014’

 • ·

  dat een onderdeel in de Duurzaamheidsagenda Bronckhorst 2013-2016 een subsidieregeling voor energiemaatregelen voor eigenaar-bewoners is.

besluit:

De ‘Subsidieverordening verduurzamen woningvoorraad gemeente Bronckhorst’ vast te stellen.

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  Burgemeester en Wethouders: Burgemeester en Wethouders van Bronckhorst;

 • b.

  Subsidieplafond: het bedrag dat in een bepaald tijdvak maximaal beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies op grond van deze verordening;

 • c.

  Aanvraag: een schriftelijk of digitaal verzoek om subsidie op grond van deze verordening;

 • d.

  Bouwbesluit: het vigerende bouwbesluit, houdende vaststelling van voorschriften met betrekking tot het bouwen van bouwwerken uit het oogpunt van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu;

 • e.

  Eigenaar-bewoner: een zakelijk gerechtigde die op grond van boek 5 artikel 1 Burgerlijk Wetboek eigenaar is van een koopwoning en zelf deze koopwoning bewoont.

Artikel 2 Algemene subsidieverordening

De Algemene Subsidieverordening is op deze verordening niet van toepassing.

Artikel 3 Doel

De doelstelling van de verordening is het stimuleren van energiebesparende maatregelen en gebruik van duurzame energie in woningen die in bezit zijn van particulieren en door henzelf worden bewoond.

Artikel 4 Bevoegdheid

Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd te beschikken over een subsidieverzoek op basis van deze verordening.

Artikel 5 Subsidiecriteria

Een woningeigenaar komt in aanmerking voor een subsidie van maximaal één derde van de gemaakte en betaalde kosten door de particulier voor investeringen in energiebesparingsmaatregelen tot een maximum van

€ 500,- indien deze voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 • 1.

  Maatregelen zijn een verbetering van een eigen woning die door de eigenaar wordt bewoond.

 • 2.

  Er moet minimaal 1 maatregel worden uitgevoerd uit de lijst genoemd in lid 12 van dit artikel.

 • 3.

  De woning bevindt zich in de gemeente Bronckhorst.

 • 4.

  De regeling geldt alleen voor woningen met een woonbestemming.

 • 5.

  Aan het te investeren bedrag is geen minimum verbonden.

 • 6.

  Het aanvraag- en uitbetalingsformulier moeten tijdig, correct en volledig zijn ingevuld.

 • 7.

  Het aanvraagformulier moet worden ingediend voordat met de plaatsing van de maatregelen wordt gestart. Na ontvangst van de beschikking subsidieverlening kan met de werkzaamheden worden gestart.

 • 8.

  Het uitbetalingsformulier moet uiterlijk binnen vier weken na uitvoering van de maatregel bij de gemeente binnen zijn. Bij het uitbetalingsformulier moeten daarop betrekking hebbende facturen en betaalbewijzen worden overgelegd.

 • 9.

  Uit de meegestuurde kopieën van facturen en betaalbewijzen moet blijken:

  • a.

   dat de eigenaar-bewoner opdracht geeft en de maatregelen betaalt,

  • b.

   dat de maatregelen voldoen aan de gestelde eisen en zijn aangebracht aan de eigen woning. Indien nodig moeten foto’s of tekeningen worden meegestuurd.

 • 10.

  Voor het verkrijgen van de maximale subsidie van € 500,- dient de investering voor de in onderstaande tabel opgenomen maatregelen minimaal € 1.500,- te bedragen. Indien minder dan € 1.500.- kosten worden gemaakt wordt één derde van de subsidiabele kosten vergoed.

 • 11.

  Kosten gemaakt vóór 1 maart 2014 komen niet voor subsidie in aanmerking.

 • 12.

  Lijst van maatregelen die voor subsidie in aanmerking komen:

Het plaatsen van zonnecollectoren voor warm water (ook wel zonneboiler genoemd).

Het plaatsen van zonnecellen (voor opwekken van elektriciteit).

Het plaatsen van een houtgestookte CV-installatie.

Het plaatsen van een warmtepomp ten behoeve van verwarmen van de woonruimte (dit is geen CV of HR ketel).

Het plaatsen van een HR-107 combi CV-ketel.

Artikel 6 Uitsluitingscriterium

Maatregelen die verplicht zijn vanuit bestaande regelgeving, doordat ze bijvoorbeeld geëist worden in de bouwvoorschriften van het bouwbesluit of van de gemeente, komen niet in aanmerking voor subsidie.

Artikel 7 Zelfwerkzaamheid

Aanvullende bepalingen bij zelf uitvoeren van de maatregel

 • 1.

  Maatregelen zoals in bovenstaande lijst genoemd kunnen door de eigenaar zelf worden uitgevoerd.

 • 2.

  Bij zelfwerkzaamheid zijn de eigen uren niet declarabel.

 • 3.

  De eigenaar-bewoner die in eigen beheer energiebesparende verbeteringen aan de woning aanbrengt voert de werkzaamheden goed en veilig uit, zulks naar het oordeel van het college van burgemeester en wethouders.

 • 4.

  Als de werkzaamheden naar het oordeel van het college van burgemeester en wethouders niet goed en veilig zijn uitgevoerd, bestaat geen recht op subsidie.

Artikel 8 Subsidieplafond van de regeling

 • 1. Het subsidieplafond bedraagt € 100.000,-.

 • 2. Het beoordelen van complete subsidieaanvragen gebeurt op volgorde van binnenkomst.

Artikel 9 Aanvraag- en afhandelingprocedure

 • 1. Er dient gebruik te worden gemaakt van het op grond van deze regeling beschikbaar gestelde (digitale) aanvraagformulier.

 • 2. Bij het zelf uitvoeren van maatregelen dient de woningeigenaar een korte beschrijving van de werkzaamheden mee te sturen; hierin dienen de beoogde materiaalkwaliteit, hoeveelheid en de kostenbegroting te worden aangegeven.

 • 3. De subsidieaanvrager ontvangt op basis van de aanvraag binnen acht weken na datum binnenkomst van de aanvraag een besluit tot subsidieverlening. Dit besluit kan eenmaal met vier weken worden verdaagd.

 • 4. In het geval het onder lid 3 bedoelde besluit positief is, voert de eigenaar-bewoner de maatregelen uit en dient het uitbetalingsformulier in bij de gemeente Bronckhorst. De facturen en betalingsbewijzen moeten worden bijgevoegd. Uit de factuur moet blijken welke materialen er gebruikt zijn.

 • 5. Als het verzoek tot uitbetaling compleet met gevraagde facturen en betaalbewijzen is ontvangen volgt een besluit tot subsidievaststelling en uitbetaling binnen zes weken met de mogelijkheid eenmaal te verdagen met vier weken.

Artikel 10 Verplichtingen van de subsidieontvanger

Aan de subsidieontvanger worden de volgende verplichtingen opgelegd:

 • a.

  een door de gemeente aangestelde toezichthouder wordt op zijn verzoek in de gelegenheid gesteld de uitgevoerde werkzaamheden ter plaatse te inspecteren;

 • b.

  op verzoek van de gemeente wordt medewerking verleend aan publicitaire acties.

Artikel 11 Hardheidsclausule

In bijzondere gevallen, met name in gevallen dat de toepassing van deze verordening voor één of meerdere belanghebbenden onevenredig zou zijn in verhouding tot de met deze verordening te dienen doelen, kan het college afwijken van deze verordening.

Artikel 12 Citeertitel en Inwerkingtreding

Deze verordening kan worden aangehaald als: ‘Subsidieverordening verduurzamen woningvoorraad gemeente Bronckhorst’ en treedt in werking de dag na bekendmaking.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Bronckhorst in zijn openbare vergadering van 27 februari 2014,

de griffier,

de voorzitter,

M.van der Leur

H.A.J. Aalderink