Beleidsregel geluidsnormen bij buitenevenementen

Geldend van 02-04-2009 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 10-03-2009

Beleidsregel Geluidsnormen bij buitenevenementen(b. en w.-besluit van 10 maart 2009)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht;

gelet op artikelen 121k en 121o van de Algemene Plaatselijke Verordening Utrecht, bij buitenevenementen versterkte muziek toe staan;

BESLUIT:

vast te stellen de volgende

BELEIDSREGEL Geluidsnormen bij buitenevenementen

Artikel 1 Definities

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • -

  buitenevenement: hetgeen tevens is vermeld in de Algemene Plaatselijke Verordening Utrecht, artikel 121 k, als het geheel van activiteiten dat plaatsvindt bij een voor het publiek toegankelijke bijzondere gebeurtenis, al dan niet met een openbaar dan wel besloten karakter, op of aan de weg of het openbaar water, met uitzondering van:

  • a.

   betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties;

  • b.

   markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder h van de Gemeentewet;

 • -

  versterkte muziek: muziek ten gehore gebracht, hetzij live-geproduceerd, hetzij afgespeeld van een geluidsdrager, waarvan de geluidssterkte kan worden gevarieerd langs mechanische of elektronische weg;

 • -

  dB(A): geluidsniveau in decibellen, gemeten met een genormeerd filter dat corrigeert voor het menselijk gehoor;

 • -

  dB(C): geluidsniveau in decibellen, gemeten met een genormeerd filter dat speciaal geschikt is voor hoge geluidsniveaus in lage frequenties (bass-tonen);

 • -

  bebouwde kom: grenzen van de gemeente Utrecht vast gesteld door de gemeenteraad, op grond van de Wegenverkeerswet;

 • -

  binnen de singels: het gebied dat begrensd wordt door de Catharijnesingel, de Weerdsingel, de Wittevrouwensingel, de Maliesingel en de Tolsteegsingel, met uitzondering van de in het winkelcentrum Hoog Catharijne gelegen overdekte voetgangerstraversen.

Artikel 2 Blokuren en dagen

 • 1. De tijden waarin versterkte muziek ten gehore mag worden gebracht tijdens een evenement, wordt aangegeven in drie zogenoemde blokken: van 11.00 uur tot 17.00 uur, van 17.00 uur tot 23.00 uur en van 23.00 uur tot 01.00 uur.

 • 2. Per evenement mag gedurende maximaal twee aaneengesloten blokken versterkte muziek ten gehore worden gebracht.

 • 3. Op dagen voorafgaand aan een werkdag wordt niet langer dan tot 23.00 uur een vergunning verstrekt voor het ten gehore brengen van versterkte muziek tijdens een evenement. Op vrijdag en zaterdag tot 01.00 uur

Artikel 3 Geluidsniveaus en gebieden

 • 1. Bij een buitenevenement buiten de bebouwde kom mag door versterkte muziek maximaal een geluidsniveau van 80 dB(A) en 95 dB(C) geproduceerd worden. Dit niveau wordt gemeten op loodrecht 200 meter afstand van de geluidsbron, waarbij de L(eq) gedurende twee minuten wordt aangehouden.

 • 2. Bij een buitenevenement binnen de bebouwde kom mag door versterkte muziek maximaal een geluidsniveau van 80 dB(A) en 95 dB(C) geproduceerd worden. Dit niveau wordt gemeten aan de dichtstbijzijnde gevel van een woning, en in parken op loodrecht 100 meter afstand, waarbij de L(eq) gedurende twee minuten wordt aangehouden.

 • 3. Voor beeldbepalende evenementen, vooraf te bepalen en op te nemen op de Evenementenkalender die jaarlijks wordt vastgesteld, geldt een maximum geluidsniveau van 90 dB(A) en 105 dB(C), waarbij de L(eq) gedurende twee minuten wordt aangehouden. Per jaar worden maximaal twee evenementen vergund binnen het singelgebied, en twee buiten het singelgebied.

Artikel 4 Gevoelige locaties

Aanvragen voor een evenementenvergunning met versterkte muziek in de nabijheid van zeer gevoelige locaties, waaronder verstaan worden ziekenhuizen, begraafplaatsen, aula’s, kerken tijdens diensten en scholen tijdens lessen, worden geweigerd.

Artikel 5 Slotbepaling

 • 1.

  Deze beleidsregel kan worden aangehaald als: Geluidsnormen bij buitenevenementen.

 • 2.

  Deze beleidsregel treedt in werking per 1 januari 2009

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht op 10 maart 2009.

De secretaris, De burgemeester,

Drs. J. Schuilenburg Mr. A. Wolfsen

Bekendmaking is geschied op 1 april 2009.

Deze beleidsregel is in werking getreden op 2 april 2009, en werkt terug tot 1 januari 2009.

BIJLAGE BEHOREND BIJ GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2009, NR. 16

Toelichting

Definities

De gevoeligheid van het menselijk oor voor geluid hangt af van de frequentie van het geluid. De gevoeligheid is het grootst rond 1 kHz. Een toon van 100 Hz hoort men ongeveer even hard als een 20 dB stillere toon van 1 kHz. Onze oren kennen dus verschillende ‘gewichten’ toe aan verschillende frequenties. Deze ‘weging’ noemt men de A weging. De A weging is nul bij 1 kHz en ongeveer –20 dB bij 100 Hz.

Bij lawaaibestrijding houden we natuurlijk rekening met de A weging. Daarom gebruiken we geen geluidniveaus in gewone decibellen maar geluidniveaus in A gewogen decibellen, afgekort als dB(A).

Bij een C-weging is de weging van de lage tonen aangepast. Deze tellen als het ware zwaarder mee. De reden hiervoor is dat lage tonen over een grotere afstand hoorbaar blijven, en daarmee overlast kunnen veroorzaken.