Verordening winkeltijden Leiden 2014

Geldend van 06-02-2014 t/m heden

Intitulé

Verordening winkeltijden Leiden 2014

De raad van de gemeente Leiden:

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders (raadsvoorstel 13.0106 van 2013), mede gezien het advies van de commissie, besluit:

 • 1.

  Motie 1, bij raadsvoorstel 12.0001, als afgedaan te beschouwen;

 • 2.

  Vast te stellen de Verordening winkeltijden Leiden 2014 met de daarbij behorende toelichting.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag;

 • b.

  Werkdagen: maandag tot en met zaterdag

 • c.

  Winkel: een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte, waarin goederen aan particulieren plegen te worden verkocht.

Artikel 2 Vrijstelling

 • 1. Voor de zondagen en de in artikel 1 onder a genoemde feestdagen geldt een algemene vrijstelling;

 • 2. Het College van Burgemeester en Wethouders kan op aanvraag ontheffing verlenen van de verboden van artikel 2, eerste lid onder c, van de wet voor zover deze betrekking hebben op werkdagen. Zij kunnen voor ten hoogste 8 winkels ontheffing verlenen. Hierbij geldt:

  • a.

   voor het gebied binnenstad-zuid en binnenstad-noord een maximum van twee winkels;

  • b.

   voor:

   1. Leiden Noord;

   2. Roodenburger- en Bos- en Gasthuisdistrict;

   3. Mors- en Boerhaavedistrict;

   4. Merenwijkdistrict;

   5. Stevenshof en

   6. het Stationsdistrict

   een maximum van één winkel.

 • 3. De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

 • 4. Aan de ontheffing wordt het voorschrift verbonden dat het aan te bieden assortiment uitsluitend of hoofdzakelijk bestaat uit eet- en drinkwaren met uitzondering van sterke drank als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Drank- en Horecawet (Staatsblad 1964, 386).

 • 5. Burgemeester en Wethouders kunnen - gehoord het advies van de Politie Hollands Midden - nadere regelen stellen ten aanzien van de veiligheidsaspecten verbonden aan de exploitatie van de avondwinkel.

 • 6. De winkel dient uiterlijk 02.00 uur gesloten te zijn.

 • 7. Degenen die ten tijde van de inwerkingtreding van deze verordening in het bezit zijn van een ontheffing op grond van de Verordening op de avondwinkels worden geacht deze ontheffing ingevolge deze verordening te hebben.

Artikel 3 Individuele ontheffingen.

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid van de winkeltijdenwet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op werkdagen;

 • 2.

  Een ontheffing kan worden verleend voor incidentele activiteiten of in verband met evenementen;

 • 3.

  Aan de ontheffing kunnen beperkingen en voorschriftenworden verbonden.

 • 4.

  De ontheffing kan worden geweigerd als de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel op basis van de ontheffing.

Artikel 4 Beslistermijn

Burgemeester en wethouders beschikken op een aanvraag om ontheffing binnen zes weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen;

Artikel 5 Intrekken of wijzigen ontheffing

Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing of de vrijstelling genoemd in artikel 2, tweede lid intrekken of wijzigen als:

 • a.

  Ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  Op grond van een verandering opgetreden na het verlenen van de ontheffing moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist.

 • c.

  De exploitatie van de winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  Aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  Van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarbij gestelde termijn;

 • f.

  De houder dit verzoekt.

Artikel 6 Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door Burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

Artikel 7 Intrekking oude verordening en overgangsrecht

 • 1.

  De verordening winkeltijden Leiden 2012 wordt ingetrokken;

 • 2.

  Een krachtens de verordening winkeltijden Leiden 2012 verleende ontheffing of vrijstelling geldt als ontheffing of vrijstelling verleend krachtens deze verordening. Burgemeester en wethouders kunnen deze ambtshalve vervangen door een ontheffing of vrijstelling krachtens deze verordening. Ambtshalve vervanging kan gepaard gaan met een wijziging van beperkingen en voorschriften.

 • 3.

  Aanvragen om ontheffing die zijn ingediend onder de verordening winkeltijden Leiden 2012, maar waarop nog niet beschikt is bij het in werking treden van deze verordening worden afgehandeld overeenkomstig deze verordening.

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2014

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening winkeltijden Leiden 2014.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1.

Voor de omschrijving van de begripsbepalingen is aansluiting gezocht bij artikel 2 van de wet.

Artikel 2.

In navolging van de verordening winkeltijden Leiden 2012 is voor de hele stad een vrijstelling verleend om op zon- en de feestdagen open te zijn.

De argumenten die hiervoor in 2012 golden, gelden nog steeds, namelijk:

 • 1.

  dat Leiden ontegenzeggelijk veel toeristische attracties heeft;

 • 2.

  dat een minderheid van de winkeliers die geantwoord had op de enquête die in 2011 is gehouden voorstander was van het terugdraaien van het toeristisch gebied voor de hele stad;

 • 3.

  dat een meerderheid van de respondenten uit het stadspanel van mening is dat winkeliers zelf mogen uitmaken of ze op zon- en feestdagen open zijn;

 • 4.

  dat de zondagsopenstelling naar de mening van de politie geen problemen oplevert voor de leefbaarheid, de veiligheid en de openbare orde;

 • 5.

  dat religieuze organisaties slechts in zeer beperkte mate (1) hadden gereageerd en dat deze respondent geen conflicterende belangen zag tussen kerkbezoek en winkelbezoek.

Uit een enquête die in 2013 is gehouden onder alle winkeliers in Leiden blijkt nog:

 • ·

  Dat 64% van de respondenten het eens is met de stelling “Ik wil zelf kunnen beslissen of de winkel op zon – feestdagen open is”.

 • ·

  Dat het aantal winkeliers dat het eens is met de stelling “Ik ga niet op zon – en feestdagen open, omdat ik het belangrijk vind een rustdag te hebben voor familie, sport, recreatie en ontspanning” is afgenomen van 53% in 2011 tot 39% in 2013.

 • ·

  Dat slechts 15% van de respondenten aangeeft dat de zondagsopenstelling van winkels één van de belangrijkste oorzaken is van de druk op de omzetten van winkeliers sinds het begin van de crisis in 2008 en dat oorzaken als “verminderde koopkracht van klanten”(63%), “toename internetwinkelen (51%)”, “parkeermogelijkheden en de prijs daarvan”(32%) en “de hoogte van de huur” (21%), veel vaker genoemd zijn.

De uitkomsten van deze enquête bevestigen het besluit om de algehele vrijstelling voor zon- en feestdagen te handhaven in deze verordening.

Voor de avondwinkels is gekozen om de regeling ongewijzigd te laten.

Voor de gebiedsindeling is aansluiting gezocht bij de gebruikelijke benaming van de in Leiden bestaande districten. Voor alle duidelijkheid staan hieronder de wijken vermeld die in elk van die districten vallen:

BINNENSTAD-ZUID

Pieterswijk, Academiewijk, Levendaal-west en Levendaal-oost.

BINNENSTAD- NOORD

De Camp, Marewijk, Pancras-west, Pancras-oost, d’Oude Morsch, Noordvest, Havenwijk-noord, Havenwijk-zuid, Molenbuurt.

STATIONSDISTRICT

Stationskwartier

LEIDEN NOORD;

Groenoord, Noorderkwartier, De Kooi, De Waard

ROODENBURGERDISTRICT

Meerburg, Rijndijkbuurt, Professorenwijk-oost, Burgemeesterwijk, Professorenwijk-west, Tuinstadwijk, Cronestein, Klein Cronestein, Roomburg en Waardeiland.

BOS- EN GASTHUIZENDISTRICT

Vreewijk, Haagweg-noord, Gasthuiswijk, Fortuinwijk-noord, Boshuizen, Oostvliet, Haagweg-zuid, Fortuinwijk-zuid.

BOERHAAVEDISTRICT

Pesthuiswijk, Houtkwartier, Poelgeest, Vogelwijk, Leeuwenhoek

MERENWIJKDISTRICT

Slaaghwijk, Zijlwijk-zuid, Zijlwijk-noord, Merenwijk-centrum, Leedewijk-zuid en Leedewijk-noord.

STEVENSHOF

Schenkwijk, Kloosterhof, Dobbewijk-noord, Dobbewijk-zuid.

Artikel 3. Individuele ontheffingen

Dit artikel regelt de individuele incidentele ontheffingen voor bijvoorbeeld de presentatie van een boek of game dat om 24.00 gepresenteerd wordt of vrijstelling voor winkels die daarom verzoeken tijdens evenementen als de Lakenfeesten of 3 oktober.

Artikel 4. Beslistermijn.

Aangesloten is bij de beslistermijn die ook in eerdere verordeningen gold (6 weken).

Artikel 5. Intrekken of wijzigen van de ontheffing.

Dit artikel behoeft geen toelichting.

Artikel 6. Toezicht.

Aangezien toezicht vrijwel alleen tussen 22.00 en 06.00 uur plaats hoeft te vinden worden voor deze toezichtrol zowel gemeentelijke opsporingsambtenaren als de politie aangewezen.

Artikel 7 en artikel 8.

Deze artikelen spreken voor zich.