Beleidsregels persoonlijk inburgeringsbudget

Geldend van 06-05-2010 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels persoonlijk inburgeringsbudget

Artikel 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst

Beleidsregels persoonlijk inburgeringsbudget

(b. en w.-besluit van 13 april 2010)

Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht;

BESLUIT

vast te stellen de volgende

BELEIDSREGELS persoonlijk inburgeringsbudget, bijlage bij de Verordening Wet inburgering gemeente Utrecht 2009 (Gemeenteblad van Utrecht 2009, nr. 51)

Inleiding

Het inzetten van een persoonlijk inburgeringsbudget (PIB) geeft klanten de mogelijkheid eigen verantwoordelijkheid te nemen voor hun inburgering. Dit sluit aan bij zowel de gedachte achter de Wet Inburgering als bij het doel van de gemeente Utrecht om klantgericht en vraaggestuurd te werken.

De PIB klant is regisseur van de eigen inburgering en de trajectbegeleider van Bureau Inburgering coacht. Inburgering wordt door de klant primair ervaren als beloning voor de eigen inspanning en minder als noodzakelijk kwaad.

Gemeenten zijn vrij in hun keuze van de doelgroepen die in aanmerking komen voor een persoonlijk

inburgeringsbudget (PIB). Het is de bedoeling dat de inburgeraar met een PIB zelf op zoek gaat naar een inburgeringsbedrijf dat een programma kan bieden dat past bij zijn voorkeur en ambities. De gemeente beoordeelt het uiteindelijke plan omdat dit geschikt moet zijn om voor te bereiden op en toe te leiden naar het inburgeringsexamen of het staatsexamen I/II c.q. geschikt moet zijn als een taalkennisvoorziening ondersteunend aan een mbo-opleiding 1 of 2. Het voorstel van de inburgeraar moet dus goedgekeurd worden door de gemeente.

Het PIB in zes stappen

1. Beschikbaarheid PIB

Voordat er een PIB-plan geschreven kan worden beoordeelt de gemeente of de cliënt in aanmerking komt voor een PIB. Dit is het geval als:

 • a.

  cliënt gemotiveerd en (in potentie) zelfredzaam is;

 • b.

  cliënt inwoner is van Utrecht en tot de doelgroep van de Wet Inburgering behoort. Dit wordt vastgesteld in een intakegesprek;

 • c.

  er geen ander lopend inburgeringstraject voor deze cliënt is;

 • d.

  het jaarlijkse budget voor PIB's nog niet uitgeput is;

 • e.

  cliënt niet uitkeringsgerechtigd en re-integratieplichtig is (tenzij het plan tevens gericht is op re-integratie).

2. Opstellen PIB-plan

De gemeente kan de inburgeraar behulpzaam zijn bij het opstellen van een plan. Ook de in te schakelen taalaanbieder kan hierbij behulpzaam zijn. Van belang is echter dat het het eigen plan van de cliënt is.

Voorwaarden waar het plan aan moet voldoen

Het PIB-plan moet aan de volgende eisen voldoen:

het plan leidt in redelijkheid tot het inburgeringsexamen of het staatsexamen I/II c.q. is geschikt als een taalkennisvoorziening ondersteunend aan een mbo-opleiding 1 of 2;

het plan valt binnen beschikbare budget;

het plan dient reëel en concreet te zijn;

het plan bevat afspraken over rapportage door de taalaanbieder aan de gemeente;

de beoogde einddatum van het traject mag niet buiten de wettelijke termijn vallen waarbinnen de inburgeringsplichtige aan zijn verplichtingen in het kader van de Wet Inburgering moet voldoen;

aan het einde van de cursus dient een taaltoets te worden afgenomen die op de vier deelvaardigheden lezen, schrijven, spreken en luisteren het taalniveau meet. Indien de taalaanbieder zelf een dergelijke toets niet kan afnemen kan gebruik gemaakt worden van de door Bureau Inburgering gecontracteerde partij voor taaltoetsen.

 • Ad 1. Dit houdt in dat aanmelding voor de verschillende onderdelen van het inburgeringsexamen onderdeel uitmaakt van de te financieren activiteiten.

 • Ad 2. Per PIB is maximaal 4000 euro beschikbaar. Eventuele kosten verbonden aan het opstellen van het plan kunnen ook uit het PIB worden betaald.

 • Ad 4. In ieder geval dient het volgende gerapporteerd te worden:

  • -

   de datum waarop de scholing is gestart;

  • -

   indien de cliënt onvoldoende meewerkt aan de uitvoering van het traject. Dit is het geval bij veelvuldig ongeoorloofd verzuim, uitval of het niet afleggen van het inburgeringsexamen;

  • -

   na het afleggen van de eindtoets: de toetsresultaten;

  • -

   na het afleggen van het inburgeringsexamen: de examenuitslag

  • -

   aan het einde van het traject: mededeling of cursist meer of minder dan 80 procent van de lessen aanwezig is geweest, met het oog op toekenning van de stimuleringsbonus.

  Eisen waar de in te schakelen taalaanbieder aan moet voldoen

 • Naast bovenvermelde eisen zijn er ook eisen waar de in te schakelen taalaanbieder aan moet voldoen.

 • Deze eisen zijn:

 • 1. De taalaanbieder dient ingeschreven te zijn bij de Kamer van Koophandel, en

 • 2. De taalaanbieder dient te beschikken over een Blik op Werk Keurmerk Inburgering of dient aan te kunnen tonen dat het taalonderwijs verzorgd wordt door gekwalificeerde NT2-docenten.

 • Omdat in de aanbesteding van inburgeringstrajecten al flexibiliteit en maatwerk gevraagd wordt van de gecontracteerde taalaanbieders, zijn deze taalaanbieders in principe uitgesloten van deelname in een PIB. Dit geldt alleen voor PIB's ten behoeve van de doelgroepen waarvoor zij een contract met de gemeente Utrecht hebben. Zo zou bijvoorbeeld een taalaanbieder die contractpartij is voor inburgeringstrajecten voor hoogopgeleiden in principe wel de uitvoerende partij in een PIB voor een laagopgeleide of een analfabeet kunnen zijn.

 • 3. Beoordeling PIB-plan

 • Het PIB-plan wordt door het college beoordeeld aan de hand van de criteria die gelden voor het plan en de in te schakelen taalaanbieder (zie 2).

 • 4. Toekenning PIB en opstellen beschikking/overeenkomst

Als de inburgeraar in aanmerking komt voor PIB en het plan wordt goedgekeurd, dan wordt het PIB toegekend via een beschikking (voor inburgeringsplichtigen) of een overeenkomst (voor inburgeringsbehoeftigen).

Ook tekent de gemeente een overeenkomst met de taalaanbieder ter uitvoering van het PIB-plan.

Er wordt geen geld aan de inburgeraar zelf ter beschikking gesteld. De gemeente betaalt op basis van facturen aan de organisatie die de inburgeraar inschakelt voor zijn traject, al dan niet afhankelijk van rapportages en/of afrekenmomenten zoals vastgelegd in het PIB-plan tussen gemeente en taalaanbieder.

De klant mag alleen starten met het traject na beoordeling en goedkeuring van het PIB-plan.

5. Begeleiding

Het idee van het persoonlijk inburgeringsbudget is dat de regie bij de klant ligt. In dit verband is trajectbegeleiding door de gemeente niet vanzelfsprekend. Dit wordt dan ook minimaal ingevuld en beperkt zich in principe tot:

 • -

  indien gewenst begeleiding bij het opstellen van het trajectplan

 • -

  het voeren van intakegesprekken

 • -

  indien van toepassing: handhaving en sancties

 • -

  administratie van het inburgeringstraject in het Informatiesysteem Inburgering (ISI)

 • -

  indien van toepassing: het innen van de eigen bijdrage

 • -

  het op afstand bewaken van tijdige aanmelding voor het inburgeringsexamen.

Indien intensievere trajectbegeleiding door de gemeente gewenst wordt, dient dit ook uit het PIB te worden gefinancierd en dus in het plan te worden opgenomen.

6. Afronding van het traject en afrekening

Als het traject is afgerond (met het afleggen van het inburgeringsexamen) wordt het traject administratief verwerkt door Bureau Inburgering, d.w.z. dat de resultaten van de eindtoets, de beëindiging van het scholingstraject en de examenuitslag verwerkt worden in het cliëntvolgsysteem. Ook wordt er door Bureau Inburgering een certificaat aangemaakt.

De registratie van de examenuitslag in het informatiesysteem ISI wordt door DUO (voormalig: InformatieBeheergroep) uitgevoerd.

De betaling van het in het PIB-plan vermelde cursusbedrag vindt plaats op basis van facturen volgens de afrekensystematiek die Bureau Inburgering ook hanteert voor de via aanbesteding voor educatieve trajecten inburgering gecontracteerde taalaanbieders. Deze systematiek werkt als volgt:

Aanmelding cursist

5%

Gestarte trajecten en vier weken deelname

25%

Afgerond traject

20%

Niveau uit trajectplan behaald

20%

Examen uit trajectplan behaald

30%

Voor de factuur gelden de volgende bewijsstukken. De met een * gemarkeerde bewijsstukken dienen bij de factuur te worden geleverd:

Aanmelding cursist

5%

Kopie aanmelding*

Start traject en 4 weken deelname

25%

Aanwezigheidsregistratie 4 weken na start*

Afgerond traject

20%

Door trajectbegeleider getekende eindrapportage*

Niveau uit trajectplan behaald

20%

Examen uit trajectplan behaald

30%

Alle onderdelen van het examen staan in ISI geregistreerd als geslaagd. Opdrachtgever controleert bij factuur

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders op 13 april 2010.

De secretaris, De burgemeester,

J.Bakker mr. A. Wolfsen

Bekendmaking is geschied op 28 april 2010.

Deze beleidsregels zijn in werking getreden op 6 mei 2010.