Uitvoeringsbeleid tijdelijke reclame gemeente Sittard-Geleen

Geldend van 19-12-2013 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsbeleid tijdelijke reclame gemeente Sittard-Geleen

“Uitvoeringsbeleid tijdelijke reclame gemeente Sittard-Geleen”

1 Inleiding

Reclame die zichtbaar is in de openbare ruimte beïnvloedt de belevingswaarde van de kwaliteit van de openbare ruimte. Als reclame op een goede manier wordt ingepast in de omgeving kan reclame een positief effect hebben op die omgeving. Het draagt bij aan de verlevendiging van het straatbeeld en het accentueert de dynamiek van een stad of dorp.

In het belang van de kwaliteit van de openbare ruimte, maar ook in het belang van verkeersveiligheid is regulering van tijdelijke reclame (A0-borden) noodzakelijk.

Dit beleid is van toepassing op tijdelijke reclameborden (aankondigingborden displays A0-formaat) voor: publieksevenementen en andere tijdelijke gebeurtenissen van commerciële en/of niet-commerciële aard (lokaal, regionaal), bevestigd op of rond (openbaar) straatmeubilair (lantaarnpalen) in Sittard-Geleen.

Voorbeelden: sportwedstrijden, concerten, theatervoorstellingen, tentoonstellingen, sociaal-culturele activiteiten, educatieve activiteiten, braderieën, pc beurs, bruidsbeurs, danslessen (dansscholen), paranormale beurzen, vlooienmarkten, (commerciële) verkoopacties voor bedrijven gevestigd in de gemeente Sittard-Geleen, dan wel met een concrete binding met de stad etc.

Op 9 juli 2009 heeft de raad de “Kadernota Beleid tijdelijke reclame gemeente Sittard-Geleen” vastgesteld. Besloten is om de tijdelijke reclame via een concessie uit te besteden.

D.m.v. een concessiecontract verleent de gemeente aan een externe partij het alleenrecht

tot exploitatie (leveren, plaatsen, beheren, onderhouden en exploiteren) van A0-reclamedisplays voor het voeren van tijdelijke reclame op openbaar gebied in de gemeente Sittard-Geleen rondom lichtmasten (vast netwerk).

Dit uitvoeringsbeleid reguleert tevens de nadere condities waaronder het concessiecontract voor tijdelijke reclames wordt verleend. Gunning vindt plaats op een transparante, objectieve niet discriminerende wijze.

Dit uitvoeringsbeleid is niet van toepassing op:

 • ·

  mupi’s, abri’s, billboards, vaste lichtmastreclames, reclame in parkeergarages (afzonderlijke contracten),

 • ·

  tijdelijke reclames tijdens verkiezingen (afzonderlijk beleid),

 • ·

  circussen (aparte vergunning 2:10 APV).

 • ·

  Borden die uitgezonderd zijn in de uitzonderingsbepaling (zie § 6)

Hiervoor gelden afzonderlijke regimes.

2 Definitie en doel tijdelijke reclamebeleid

2.1 Definitie

Met tijdelijke reclame wordt bedoeld het reclame maken voor ideële, culturele- en (niet)-commerciële evenementen en andere kortdurende (commerciële) gebeurtenissen die plaatsvinden in de gemeente Sittard-Geleen, zoals fondswerving, culturele of kunstzinnige evenementen waaronder theater, muziek, dans, literatuur, educatie, beeldende kunsten en andersoortige uitdrukkelijk culturele/kunstzinnige activiteiten alsmede voor sportevenementen, charitatieve evenementen, evenementen georganiseerd door de gemeente Sittard-Geleen, evenementen van plaatselijke theaters, evenementen georganiseerd door (sport)verenigingen, stichtingen, clubs, buurt en jongerenverenigingen en ideële uitingen, maar ook voor (commerciële) promotionele acties voor bedrijven gevestigd in de gemeente Sittard-Geleen.

Het gaat bij deze vorm van Binnen de reikwijdte van dit beleid wordt een beperking aangebracht in die zin dat met betrekking tot reclame om voor commerciële en niet-commerciële evenementen uitsluitend gebruik van de A0-displays is toegestaan voor evenementen die plaatsvinden in de regio Sittard-Geleen (straal van 30 km). Hieronder worden in ieder geval verstaan (commerciële) theater voorstellingen (musicals, cabaret, etc.) en muziek-/popconcerten, vlooienmarkten, circussen, kermissen, beurzen en tentoonstellingen, film en/of bioscoopvoorstellingen, gesponsorde sportactiviteiten en –evenementen. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om via dit medium te adverteren voor occasionshows, verkoopacties, kentekengravering, openingen van (winkel)bedrijven, open dagen van makelaars, scholen of onderwijsinstellingen, horeca-activiteiten en –evenementen, en andersoortige commerciële campagnes met een duidelijk winstoogmerk

Ten slotte gaat het hierbij om product- en handelsreclame met dien verstande dat het moet gaan om:

 • -

  tijdelijke acties

 • -

  een maximale campagneduur van 3 weken

 • -

  alleen voor/ in relatie tot bedrijven van binnen de gemeentegrens van Sittard-Geleen.

2.1 Doel

Met het tijdelijke reclamebeleid wordt d.m.v. uitbesteding via een concessiecontract beoogd:

 • -

  het verhogen van de (beeld)kwaliteit van tijdelijke reclameborden (buitenreclame).

 • -

  het tegengaan van verrommeling & verloedering in de openbare ruimte,

 • -

  verhoging van de verkeersveiligheid in relatie tot tijdelijke reclameborden,

 • -

  een professionele en kwalitatieve exploitatie van tijdelijke reclameborden

  (sandwichborden en/of driehoeksborden) in de openbare ruimte,

 • -

  op aantrekkelijke locaties (wegen en zones), professioneel reclame maken voor evenementen e.d.,

 • -

  deregulering,

 • -

  oplossen huidige knelpunten in de uitvoeringspraktijk,

 • -

  een goede regeling voor affichering door verenigingen en instellingen,

 • -

  het toepassen van duurzame buitenreclame (materiaalgebruik),

 • -

  uitvoerbare en handhaafbare beleidsregels,

 • -

  het genereren van afdracht (inkomsten).

3 Concessie en contractbeheer

Het contractbeheer van reclames in de openbare ruimte is gecentraliseerd bij de afdeling Beheer openbare Ruimte (Team Coördinatie en Planning).

3.1 Aanwijzing wegen en zones en maximum

3.1.1 Wegen en zones

Op het grondgebied van de gemeente wordt een vast netwerk van 2-zijdige A0-reclamedisplays aan lichtmasten (straatmeubilair) geconstrueerd, binnen en buiten de bebouwde kom.

Er worden geen displays geplaatst op/langs:

 • de Markt te Sittard en Geleen;

 • alle parken binnen Sittard-Geleen;

 • de winkelpromenades in de binnenstad van Sittard en Geleen

 • op de Westelijke Randweg;

 • woonwijken, met uitzondering van doorgaande wegen/wijkontsluitingswegen;

 • op/langs provinciale wegen;

 • binnen een straal van 50 meter waar andere reclame-objecten zich bevinden zoals mupi’s, abri’s etc.

Voor het plaatsen van borden op/langs provinciale wegen is de Provincie bevoegd gezag (Wegenverordening). Dit betreft: de N276 Brunssum-St. Joost (Op de Baan, Hasseltsebaan, Middenweg), de 294 Sittard-Urmond (Urmonderbaan) en de N297 Born-Millen.

3.1.2 Maximum aantal A0-displays

Het maximum aantal A0-reclamedisplays bedraagt 240.

Uit benchmark-onderzoek is gebleken dat gemeenten met een inwoneraantal tussen de 90.000 en 97.000 inwoners een aantal A0-reclamedisplays hanteren tussen de 200 en 240.

Dit is tevens een rendabel aantal voor de exploitanten (verkoop/bezetting). Er is uitgegaan van het maximum aantal te plaatsen borden van 240 in verband met de rentabiliteit van het netwerk nu er voor verenigingen een speciale regeling wordt getroffen.

Ter vergelijking:

Stad

Inwoners1

aantal displays

Heerlen

89.016

200

Venlo

100.027

80

Delft

98.675

200

Alkmaar

94.269

150

Leeuwarden

95.321

250

3.1.3 Uitvoering A0-displays

Het netwerk A0-reclamedisplays bestaat uit 2-zijdige displays.

Deze voldoen aan de volgende uitgangspunten:

 • -

  stralen herkenbaarheid, kwaliteit, gebruiksvriendelijkheid, overzichtelijkheid en veiligheid uit,

 • -

  hebben een plaats passend karakter in de directe omgeving, met herkenbaarheid maar geen nadrukkelijke aanwezigheid,

 • -

  ralkleur: 7016 (in het kader van de beeldkwaliteit idem overig straatmeubilair in Sittard-Geleen).

Indien de opdrachtnemer de reclameobjecten aan nieuwe reclametechnieken wenst aan te passen en indien dit een verandering in het aanzien van de reclameobjecten tot gevolg heeft, is voor deze aanpassing voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever vereist .

3.1.4 Plaatsingsduur

De periode waarin voorafgaand aan activiteiten/evenementen de reclameborden/affiches in de displays geplaatst mogen worden bedraagt maximaal 14 dagen (verruiming te opzichte van de voormalige regeling (10 dagen).

Daarenboven is door het toegenomen aantal displays de contactfrequentie en het bereik toegenomen.

Campagnes moeten binnen 7 dagen na datum van de aangekondigde activiteit verwijderd zijn.

3.1.5 Doelgroepen

120 A0-reclameframes zijn primair bestemd voor:

Lokale verenigingen, lokale stichtingen en lokale organisaties zonder winstoogmerk. Deze organisaties mogen op basis van voorrang (zie 4.1.6) adverteren op de A0-reclamedisplays. Zij kunnen daarop reclame maken voor ideële, culturele- en niet-commerciële evenementen die plaatsvindend in de gemeente Sittard-Geleen. Tevens zijn deze A0-reclamedisplays primair bestemd voor sportevenementen, charitatieve evenementen, evenementen georganiseerd door de gemeente Sittard-Geleen, evenementen van plaatselijke theaters, evenementen georganiseerd door (sport)verenigingen, stichtingen, clubs, buurt en jongerenverenigingen en ideële uitingen allen zonder winstoogmerk.

120 A0-reclamedisplays kunnen ingezet worden voor alle overige reclamecampagnes

Deze reclamedisplays kunnen door de opdrachtnemer zonder restricties verhuurd worden aan overige bedrijven en organisaties ten behoeve van:

 • -

  (commerciële) evenementen en activiteiten in Sittard-Geleen,

 • -

  (commerciële) evenementen buiten Sittard-Geleen in de regio Sittard-Geleen (straal van 30 km), waaronder commerciële theater voorstellingen (musicals, cabaret, etc.) en muziek-/popconcerten, vlooienmarkten, circussen, kermissen, beurzen en tentoonstellingen, film en/of bioscoopvoorstellingen, gesponsorde sportactiviteiten en -evenementen, scholen of onderwijsinstellingen, horeca-activiteiten en –evenementen,.

 • -

  product- en handelsreclame met dien verstande dat het moet gaan om:

  • *

   tijdelijke acties

  • *

   een maximale campagneduur van 3 weken

  • *

   alleen voor/ in relatie tot bedrijven van binnen de gemeentegrens van Sittard-Geleen.

3.1.6 Voorrangsregeling

Voor de Lokale verenigingen, en stichtingen en organisaties zonder winstoogmerk geldt dat zij tot 9 of 10 weken voor de start van hun campagne voorrang hebben ten aanzien van de 120 displays die daarvoor zijn gereserveerd. Daarna staat het de exploitant vrij om deze voor commerciële doeleinden in te zetten.

3.1.7. Tarieven

Apart tariefplafond voor lokale verenigingen en instellingen (gereduceerd tarief)

Voor lokale verenigingen en overige niet commerciële instellingen (culturele en ideële instellingen en de gemeente) wordt een apart tariefplafond opgenomen in de concessie en tegen een vast gereduceerd tarief van € 0,59 adverteren op de A0-reclamedisplays. Dit is het maximale bedrag dat door deze niet commerciële instellingen aan de concessiehouder betaald moet worden. De vergunningplicht en de hieraan verbonden leges- en precariokosten vervallen. Plaatsingskosten en drukkosten resteren.

Jaarlijks zullen de tarieven op basis van het prijsindexcijfer worden aangepast.

Voor lokale verenigingen en overige niet commerciële instellingen (culturele en ideële instellingen en de gemeente) geldt dat voor ideële reclame-uitingen een maximaal bedrag van € 0,592 (excl. btw.) per locatie per dag in rekening mag worden gebracht (= totaalbedrag per A0-reclamedisplay van twee zijden).

Commerciële tarieven

Het staat de opdrachtnemer in principe vrij de vergoeding voor overige campagnes vast te stellen. Prijsdifferentiatie is toegestaan.

Vergelijking tariefstelling

Inwoners3

aantal displays

Niet commercieel

prijs/bord

tarief 14 dagen

per dag

Heerlen

89.016

200

€ 35,45

€ 2,53

Venlo

100.027

80

€ 19,30

€ 1,38

Venray

42.959

60

€ 38,50

€ 2,75

Kerkrade

47.280

100

€ 35,45

€ 2,53

Precario en reclamebelasting

Reclamebelasting en precarioplicht zijn niet van toepassing op deze concessie. In de Verordening Reclamebelasting is een vrijstellingsbepaling opgenomen voor openbare aankondigingen waarvoor reeds op privaatrechtelijke basis een vergoeding aan de gemeente is verschuldigd.

Verordening Reclamebelasting

Artikel 10 Vrijstellingen

De reclamebelasting wordt niet geheven voor openbare aankondigingen:

 • a.

  waarvoor op grond van een privaatrechtelijke overeenkomst betaling aan de gemeente moet geschieden onderscheidenlijk een vergoeding aan de gemeente verschuldigd is.

4 Inwerkingtreding en duur concessiecontract

4.1 Inwerkingtreding en selectie

Ingangsdatum: na vaststelling van het uitvoeringsbeleid start de gunningsprocedure (eerste helft 2013).

Overgaan tot gunning: 60 dagen na afronding gunningperiode: voorzien in 2e / 3e kwartaal 2013, conform

het aanbestedingenbeleid gemeente Sittard-Geleen.

Plaatsing displays: binnen 1 week na start uitvoering concessie.

Selectie geschiedt op basis van: afdracht voor A0-reclamedisplays, duurzaamheid / MVO, design en het plan van aanpak.

Aanbieders kunnen worden uitgesloten indien deze niet adequaat verzekerd zijn, faillissement of liquidatie tegen hun is aangevraagd, geen verklaring omtrent gedrag kan worden overlegd etc.

Aanbieders dienen te tevens te beschikken over voldoende financiële en economische draagkracht om de concessie ten uitvoer te kunnen brengen.

4.2 Contractduur

De contractduur is bepaald op een totaalperiode van 5 jaar. Hier wijkt het beleid af van het amendement op de kadernota. Rekening houdend met de speciale tariefstelling en de voorkeursregeling voor verenigingen en stichtingen is een contractduur van 3 jaar met een stilzwijgende verlenging van 2 jaar niet wenselijk. Immers, een marktpartij zal geen investering van € 200.000 gaan doen waarbij de afdracht al minder is door de tariefstelling voor verenigingen en hij bovendien het risico loopt dat hij na 3 jaar zijn contract niet verlengd krijgt. Gangbaar in den lande is een concessieduur van 10 jaar. Duur van het contract is 5 jaar met halfjaarlijkse evaluatie tussen gemeente en exploitant en een uitdrukkelijke evaluatie na 3 jaar, met terugkoppeling aan de Raad.

Na einddatum wordt een nieuwe aanbestedingsprocedure opgestart.

Tussentijdse evaluatie

De gemeente controleert en bespreekt tijdens de halfjaarlijkse evaluatie of het door de concessiehouder gehanteerde hoogste segment van de tariefstructuur in redelijke verhouding staat met tarieven zoals die gelden in andere gemeentes van vergelijkbare grootte, omvang en/of afzetmarkt.

Overname displays

In het bestek is tevens opgenomen dat de gemeente recht heeft op overname van de displays. Bij een volgende concessie kan dan een hogere afdracht voor de gemeente worden gerealiseerd (concessiehouder hoeft deze investering dan niet meer te plegen).

Contractvoorwaarden

Het uitvoeringsbeleid wordt vertaald in de contractvoorwaarden.

5. Resultaten sondering potentiële gebruikers

Alle instellingen en verenigingen die de afgelopen 3 jaren vergunningen hebben verkregen voor het plaatsen van driehoeksborden zijn aangeschreven over het nieuwe beleidsvoornemen van de raad en het college om tijdelijke reclameborden via een concessie te gaan beheren.

Op 29 september 2011 en 13 december 2011 heeft een bijeenkomst (sondering) plaatsgevonden over dit beleidsvoornemen. Deze sonderingen hebben uitgewezen dat de geraadpleegde verenigingen positief aankijken tegen de uitgangspunten van het nieuwe beleid. Tevens waren zij te spreken over de tariefstelling en de verruimde duur van plaatsing. Wel hebben zij uitgesproken dat er behoefte is ten aanzien van grotere borden aan de ingangen van de dorpen voor speciale evenementen zoals bijvoorbeeld carnaval, 100-jarige jubilea van verenigingen, ZLF en OLS. Tevens maakten zij zich zorgen over de verdeling van de beschikbare displays en de mate waarin hun boodschap voldoende aandacht zou kunnen krijgen in de eigen kern. Door middel van de voorrangsregeling (tot 10 (of 9) weken van te voren hebben zij voorrang) kunnen zij in overleg met de exploitant een geschikte locatie overeenkomen. Ook de handhaving ten opzichte van illegaal geplaatste borden is een punt van aandacht. Handhaving wordt in de nieuwe situatie echter simpeler. Alles wat niet in een display hangt en niet onder de uitzonderingsregel valt, is in principe illegaal. Een en ander is vastgelegd in het handhavingsprotocol. Voor een volledig overzicht van hetgeen in de sonderingen is besproken, wordt verwezen naar de daarvan gemaakte verslagen (reeds eerder verspreid). In paragraaf 6 is deze uitzonderingsregeling uitgewerkt.

Op 19 november 2012 is dit uitvoeringsbeleid nogmaals besproken met de verenigingen. Tijdens deze bijeenkomst werd duidelijk dat de verenigingen positief tegenover dit nieuwe beleid stonden. Zij vroegen echter wel expliciet aandacht voor strikte handhaving.

6. Uitzonderingsregeling voor carnaval en bijzondere evenementen

Uitzondering geldt ten aanzien van:

 • 1.

  Carnaval (het 5-daagse jaarlijks terugkerende volksfeest) Komborden (borden bij de ingang van een gemeentedeel/dorpskern);

 • 2.

  Grote borden die aan de toegangswegen tot de wijk/buurt/kern worden geplaatst bij bijzondere gebeurtenis zoals een 100-jarig jubileum, een bijzonder evenement met bovenregionale aantrekkingskracht of allure, zoals een ZLF of een OLS of een landelijke wielerwedstrijd.

  • -

   Plaatsing maximaal 3 weken voor het evenement/de gebeurtenis waar reclame voor wordt gemaakt.

  • -

   In beginsel 1 maal per jaar per wijk/buurt/kern, waarbij als wijk/buurt wordt aangemerkt:

   • ·

    Born

   • ·

    Hondsbroek

   • ·

    Buchten

   • ·

    Holtum

   • ·

    Industrie- en Havengebied (Holtum-Noord)

   • ·

    Gebied Limbrichterbos/ Wolfrath

   • ·

    Limbricht

   • ·

    Einighausen

   • ·

    Guttecoven

   • ·

    Obbicht

   • ·

    Grevenbicht

   • ·

    Papenhoven

   • ·

    Geleen Noord

   • ·

    Graetheide

   • ·

    Lindenheuvel

   • ·

    Industriepark DSM

   • ·

    Geleen Zuid

   • ·

    Kluis

   • ·

    Munstergeleen

   • ·

    Oud-Geleen / Haesselderveld

   • ·

    Ophoven

   • ·

    Sanderbout

   • ·

    Kollenberg-Leyenbroek

   • ·

    Omgeving Watersley

   • ·

    Geleen Centrum

   • ·

    Limbrichterveld/Hoogveld

   • ·

    Handelscentrum Bergerweg

   • ·

    Broeksittard

   • ·

    Baandert

   • ·

    Overhoven

   • ·

    Sittard Centrum

   • ·

    Stadbroek

   • ·

    Vrangendael

   • ·

    Kemperkoul

   • ·

    Industriepark Noord

   • ·

    Windraak

   • ·

    Recreatiegebied Schwienswei

(bron: team Geo-informatie, kaart Stadsdelen en CBS-buurten d.d. 22-04-2013,);

(bron: internetsite gemeente Sittard-Geleen, overzicht buurt- en wijkplatforms);

 • -

  plaatsing kan alleen geschieden met een daarvoor verleende vergunning op basis van artikel 2:10 APV.

 • -

  Bij de hierboven onder 2 genoemde uitzondering wordt alleen tot vergunningverlening overgegaan na besluitvorming door het college.

Deze uitzonderingsregeling geldt in aanvulling op de uitzonderingen genoemd in paragraaf 1 van dit beleid.

7. Handhaving

Hoofdregel

Er zal strikt worden gehandhaafd op dit onderwerp. Als hoofdregel wordt aangehouden dat de gemeente geen toestemming geeft aan derden voor het plaatsen van tijdelijke reclame-uitingen op openbare gronden of andere gronden en zaken die eigendom zijn van de gemeente. Dit met uitzondering van de gevallen zoals genoemd in deze notitie (denk aan politieke partijen en circussen) en wanneer aan de daaraan verbonden voorwaarden wordt voldaan. Worden er tijdelijke reclame-uitingen geplaatst door derden dan kan de gemeente als eigenaar zonder toestemming de geplaatste reclame-uiting verwijderen.

De feitelijke verwijdering van de illegaal geplaatste reclame-uitingen op de route van de geplaatste A0-displays wordt in beginsel door de concessiehouder uitgevoerd. De concessiehouder doet hiervan melding bij de gemeente die vervolgens de adverteerder informeert over de verwijdering van de illegale borden.

Last onder bestuursdwang

Tevens wordt gehandhaafd indien er zonder vergunning tijdelijke reclame-uitingen worden aangetroffen of indien niet aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan. Het doel van een tijdelijke reclame-uiting is aandacht trekken voor een bepaalde activiteit. Vaak zijn hier korte termijnen mee gemoeid. Er wordt dan ook gekozen voor het toepassen van bestuursdwang zonder vooraankondiging. Voordat het besluit op schrift wordt gesteld, wordt telefonisch of op andere wijze om zienswijzen gevraagd.

Kosten

Indien over wordt gegaan tot feitelijke uitvoering van de last onder dwangsom zullen de kosten die hier mee gepaard gaan (inclusief opslagkosten) op de overtreder worden verhaald overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 5:25 en 5:26 van de Algemene wet bestuursrecht.

Het handhavingsprotocol tijdelijke buitenreclame-uitingen is als bijlage A opgenomen.

9 Overgangstermijn

Aanvragen die zijn ingediend voor ingang concessie, maar nog niet zijn afgehandeld worden overgedragen aan de nieuwe concessiehouder.

Vanaf ingang concessie verleent de gemeente geen aparte vergunningen meer voor plaatsing van tijdelijke A0-reclames.

Indien een aanvrager hiertegen bezwaren heeft kan de aanvrager de aanvraag tijdig kosteloos intrekken.

10. Slotbepaling

Het Uitvoeringsbeleid tijdelijke reclame gemeente Sittard-Geleen is een beleidsregel in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Op grond van het bepaalde in artikel 4:84 van de Awb moet overeenkomstig de beleidsregel worden gehandeld, tenzij toepassing van het beleid voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben, die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen (hardheidsclausule).

 • 1.

  Deze beleidsregel treedt na vaststelling in werking op de dag na de datum van de bekendmaking in de Trompetter of op een andere geschikte wijze van publicatie.

 • 2.

  Deze beleidsregel wordt ter bespreking voorgelegd aan de Commissie SMCD.

 • 3.

  Deze beleidsregel wordt aangehaald als “Uitvoeringsbeleid tijdelijke reclame gemeente Sittard-Geleen 2013”

Ondertekening

Sittard-Geleen, 11-06-2013.

Burgemeester
drs G.J.M.Cox
Gemeentesecretaris
mr. J.H.JHöppener

Bijlage A bij Uitvoeringsbeleid Tijdelijke reclame Sittard-Geleen:

Handhavingsprotocol tijdelijke buitenreclame-uitingen

In het geval van overtredingen van wet- en regelgeving is de gemeente in beginsel gehouden de wet- en regelgeving te handhaven. Handhaving wordt ingezet zodat de regels daadwerkelijk worden nageleefd. Dit protocol heeft betrekking op overtredingen van artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Sittard-Geleen en het Beleid tijdelijke reclame voor zover het betrekking heeft op tijdelijke buitenreclame-uitingen.

Toezicht:

De exploitant controleert 2 keer per week op de route van de geplaatste A0-displays op aanwezigheid van (illegaal geplaatste) borden van derden. Bij constatering van reclame-uitingen gaat de exploitant na opdracht van (en namens) het college over tot verwijdering van de reclame-uitingen. De exploitant meldt dit aan team handhaving van de gemeente.

Voor het overige grondgebied van gemeente Sittard-Geleen controleert Stichting Stadstoezicht en de aangewezen toezichthouders van de gemeente Sittard-Geleen op aanwezigheid van (illegaal geplaatste) borden van derden.

Handhaving:

Als team Handhaving een melding van illegale reclame-uitingen krijgt, wordt dit dossier behandeld door een (juridisch) medewerker van team handhaving. Onderzocht wordt of het een illegale reclame-uiting betreft die onder de werking van de Algemene Plaatselijke Verordening en of het uitvoeringsbeleid tijdelijke reclame gemeente Sittard-Geleen valt. Vervolgens wordt onderzocht of in de specifieke situatie bestuursrechtelijk gehandhaafd moet worden.

Last onder bestuursdwang zonder vooraankondiging

Indien er zonder vergunning tijdelijke reclame-uitingen worden aangetroffen of indien niet aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan, wordt over gegaan tot het toepassen van een last onder bestuursdwang zonder vooraankondiging. Het doel van een tijdelijke reclame-uiting is aandachttrekken voor een bepaalde activiteit. Vaak zijn hier korte termijnen meegemoeid. Vandaar dat voor deze vorm van bestuursrechtelijke handhaving gekozen is.

Op grond van het bepaalde in artikel 125 van de Gemeentewet in combinatie met het bepaalde in de artikelen 5:21 en volgende van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb is het college bevoegd aan de overtreder een last onder bestuursdwang op te leggen.

Zienswijze

Voordat het besluit op schrift wordt gesteld, wordt telefonisch of op andere wijze om zienswijze gevraagd conform artikel 4:8 en 4:9 van de Algemene Wet Bestuursrecht.

Tijdens dit gesprek wordt tevens uitgelegd van welke overtreding sprake is en wat het college voornemens is te ondernemen hiertegen. Indien niet direct zienswijze kan worden gegeven of wordt gegeven, dan wordt hiervoor een termijn gegeven. Indien sprake is van telefonisch contact wordt hiervan een telefoonnotitie gemaakt en bij het dossier gevoegd. De termijn die gegund wordt, moet redelijk zijn en is afhankelijk van het tijdsbestek waarbinnen de activiteit waarvoor reclame wordt gemaakt plaatsvindt. De termijn kan dus variëren van een uur tot enkele dagen.

Legalisatie mogelijkheden

Bij de beantwoording van de vraag of concreet zicht op legalisatie bestaat, dient te worden nagegaan of het een reclame-uiting betreft die onder de werking van het uitvoeringsbeleid tijdelijke reclame gemeente Sittard-Geleen valt. Indien dit het geval is, dan is legalisatie niet mogelijk. Team handhaving zal dan het vervolg van het handhavingstraject voortzetten.

Indien er sprake is van een reclame-uiting die niet onder de werking van het uitvoeringsbeleid tijdelijke reclame gemeente Sittard-Geleen valt, wordt onderzocht of legalisatie mogelijk is. Legalisatie is mogelijk als er concrete stappen zijn gezet tot legalisatie, bijvoorbeeld of een te honoreren ontvankelijke vergunningaanvraag en/of een kansrijke procedure is gestart om de overtreding van de omgevingsregelgeving ongedaan te maken door een omgevingsvergunning of dat de overtreding op andere wijze ongedaan kan worden gemaakt.

Wanneer een aanvraag voor een vergunning wordt ingediend minder dan drie weken vóór het tijdstip waarop de aanvrager de vergunning nodig heeft, besluit het college de aanvraag niet te behandelen. In dat geval is legalisatie van de overtreding niet meer mogelijk en zal team handhaving het handhavingstraject voortzetten.

Hersteltermijn

In het besluit wordt een hersteltermijn gegund waarbinnen de overtreder de overtreding nog ongedaan kan maken voordat (in opdracht van) het college feitelijk bestuursdwang wordt toegepast. De termijn die gegund wordt, is afhankelijk van het tijdsbestek waarbinnen de activiteit waarvoor reclame wordt gemaakt plaatsvindt. De termijn kan dus variëren van een uur tot enkele dagen.

Kosten

Indien de feitelijke werkzaamheden door (in opdracht van) het college moeten worden uitgevoerd, zullen de hiermee gepaarde kosten op de overtreder worden verhaald overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 5:25 van de Algemene wet bestuursrecht. Hierover ontvangt de overtreder een aparte kostenbeschikking.

Bekendmaking

In tegenstelling tot de procesbeschrijving handhaving stap 3 zal het besluit bij voorkeur persoonlijk worden uitgereikt of via de fax verzonden waarna het besluit in werking treedt. Vervolgens zal conform de procesbeschrijving het besluit per gewone en aangetekende post worden verzonden aan overtreder.

Feitelijk verwijderen van de reclame-uiting

Na verstrijken van de hersteltermijn wordt in opdracht van en namens het college over gegaan tot verwijdering van de reclame-uitingen. Indien de exploitant reclame-uitingen verwijderd, meldt hij dit aan team handhaving van de gemeente.

De verwijderde borden worden door het college ten behoeve van de eigenaar 13 weken opgeslagen. De reclame-uitingen worden op verzoek teruggeven aan de overtreder nadat hij de verschuldigde kosten die de feitelijke uitvoering van de last onder bestuursdwang met zich mee brengt, heeft voldaan. Na de periode van 13 weken worden deze borden verkocht of vernietigd. Dit conform artikelen 5:29 en 5:30 van de Algemene Wet Bestuursrecht.


Noot
1

Bron: CBS, Demografische kerncijfers per gemeente, Den Haag, 02-01-2013.

Noot
2

Prijspeil 2013, de concessiehouder heeft het recht om jaarlijks het voor dat jaar geldende prijsindexcijfer door te voeren.

Noot
3

CBS, Demografische kerncijfers per gemeente, Den Haag, 02-01-2013.