Reglement Burgerlijke Stand

Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Intitulé

Reglement Burgerlijke Stand

Het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort

gelet op het bepaalde in artikelen 16 en 16c van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994, alsmede het delegatiebesluit van de Gemeenteraad d.d. 29-10-2013

besluit vast te stellen:

het reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand, aanwijzing van locaties voor de huwelijksvoltrekking en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand.

Artikel 1. Benoeming Ambtenaar van de burgerlijke stand, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

 • 1.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand wordt door het college voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd. Deze periode mag maximaal het tijdvak betreffen waarin de ambtenaar in dienst zal zijn van de gemeente.

 • 2.

  Het college kan buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand benoemen. De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand is niet in dienst van de gemeente Zandvoort en wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd. De buitengewoon ambtenaar kan uitsluitend worden belast met de voltrekking van een huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Artikel 2. Locatie

 • 1.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand verrichten hun wettelijke taken in het gemeentehuis. Het college kan op schriftelijk verzoek van het paar een alternatieve locatie aanwijzen als “gemeentehuis” voor incidenteel gebruik ten behoeve van de voltrekking van een huwelijk of geregistreerd partnerschap.

 • 2.

  De tot gemeentehuis aan te wijzen alternatieve locatie als bedoeld in het eerste lid dient te voldoen aan de voorwaarden als genoemd in bijlage 1 van dit reglement burgerlijke stand.

 • 3.

  Het college kan als voorwaarde aan de aanwijzing van de in het eerste en tweede lid bedoelde alternatieve locatie verbinden dat het paar, de locatiebeheerder en de gemeente een overeenkomst sluiten over het incidenteel gebruik ten behoeve van de voltrekking van een huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Artikel 3. Leiding van het bureau

Het hoofd van de afdeling Publieke Dienstverlening is belast met de leiding van het bureau van de burgerlijke stand.

Artikel 4. Openstelling

 • 1.

  Het bureau van de burgerlijke stand is voor het publiek geopend:

  a. Voor huwelijksvoltrekkingen of registreren partnerschappen op

  het gemeentehuis van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 uur en 12.00 uur en ’s middags om 14.00 uur en 15.00 uur; en op zaterdagen en de 1e zondag van de maand ’s middags om 14.00 uur en 15.00 uur.

  • b.

   Voor het kosteloos voltrekken van huwelijken/geregistreerd partnerschappen op het gemeentehuis op dinsdag om 9.00 uur en 9.30 uur.

  • c.

   Voor huwelijksvoltrekkingen of registreren partnerschappen op een alternatieve locatie van maandag tot en met zondag tussen 9.00 uur en 22.00 uur.

  • d.

   Voor overige werkzaamheden op maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur.

 • 2.

  Het bureau is gesloten indien de in lid 1 vastgestelde openstelling samenvalt met algemeen erkende of daarmee gelijk gestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene Termijnenwet of andere door het college aangewezen dagen waarop het bureau niet of slechts gedeeltelijk is geopend.

 • 3.

  Het bureau van de burgerlijke stand kan op zaterdag, zondag en andere dagen dat het onderdeel regulier gesloten is, voor het publiek beperkt geopend zijn op door het college , na voorafgaande bekendmaking, te bepalen uren.

 • 4.

  Het bureau van de burgerlijke stand zal op verzoek van een belanghebbende, gedaan aan burgemeester en wethouders, worden geopend op zaterdag, zondag en de andere dagen dat het onderdeel gesloten is, indien de belanghebbende aantoont dat met de te verrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende openstelling van het onderdeel.

 • 5.

  In bijzondere gevallen kan het college besluiten tot afwijking van de in het eerste lid aangegeven uren.

Artikel 5. Slotbepalingen

 • 1.

  Het reglement kan worden aangehaald als Reglement burgerlijke stand.

 • 2.

  Het reglement treedt in werking op 1 januari 2014.

 • 3.

  Het Reglement burgerlijke stand 1995, vastgesteld d.d. 21 september 2010, wordt met ingang van 1 januari 2014 ingetrokken.

Bijlage 1 Voorwaarden aanwijzing alternatieve locaties voor huwelijksvoltrekkingen/registreren partnerschappen

Voorwaarden zijn noodzakelijk om te kunnen voldoen aan bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en van het Besluit burgerlijke stand 1994. De gemeente als werkgever is verantwoordelijk voor een goede en veilige werkomgeving van de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand. Bovendien is de aangewezen locatie op dat moment een “gemeentehuis” en is het gewenst om hier enkele voorwaarden aan te verbinden.

 • 1.

  Het verzoek om een locatie aan te wijzen wordt voor de huwelijksdatum schriftelijk ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. De agenda voor huwelijksvoltrekkingen/registreren partnerschappen wordt beheerd door het bureau burgerlijke stand.

 • 2.

  De locatie moet voor de duur van de huwelijkssluiting of registreren partnerschap voor ieder, dus ook voor mindervaliden, vrij bereikbaar en toegankelijk zijn.

 • 3.

  Voltrekking in de open lucht kan alleen als dit is ‘gekoppeld’ aan een gebouw (bijvoorbeeld het strand bij een strandpaviljoen). Indien de huwelijksvoltrekking/registreren partnerschap in de open lucht plaatsvindt dient er bij slecht weer namelijk gelegenheid te zijn om de ceremonie overdekt te voltrekken.

 • 4.

  De locatie/het gebouw moet voldoen aan de eisen van openbare orde en veiligheid.

 • 5.

  Tijdens de ceremonie mogen geen alcoholhoudende dranken worden verstrekt.

 • 6.

  In Nederland bestaat een scheiding tussen kerk en staat. Het is daarom niet mogelijk om in één ceremonie een huwelijk te voltrekken of partnerschap te registreren waarbij tevens wordt ingezegend door een kerk- of geloofsgemeenschap. Achter elkaar mag wel, waarbij als eerste het burgerlijk huwelijk wordt voltrokken of partnerschap wordt geregistreerd. Dus twee ceremonies.

 • 7.

  De locatie mag een ordentelijk verloop van de voltrekking van het huwelijk/registreren partnerschap en de eisen die de wet stelt niet in de weg staan en moet representatief zijn.

 • 8.

  Indien de beheerder een vergoeding voor het gebruik van de locatie vraagt is deze geheel voor rekening van het bruidspaar. De gemeente Zandvoort wordt gevrijwaard van alle aanspraken op schadevergoeding.

 • 9.

  De huwelijksvoltrekking/registreren partnerschap vindt plaats zonder aanwezigheid van de gemeentebode. Er wordt vanuit gegaan dat de locatiebeheerder/eigenaar/bewoner als gastvrouw/gastheer zal optreden. De (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand is de enige gemeentelijke vertegenwoordiger en uitsluitend verantwoordelijk voor het rechtsgeldig tot stand komen van het huwelijk/geregistreerd partnerschap.

 • 10.

  De locatiebeheerder/eigenaar/bewoner is verantwoordelijk voor de inrichting van de ruimte. Er dienen ten minste voldoende stoelen en een tafel voor het tekenen van de akte aanwezig te zijn.