Regeling vervallen per 01-02-2023

Reglement automatische incasso gemeentelijke belastingen gemeente ‘s-Hertogenbosch

Geldend van 01-11-2014 t/m 31-01-2023

Intitulé

Reglement automatische incasso gemeentelijke belastingen gemeente ‘s-Hertogenbosch

Het College van burgemeester en wethouders van ’s-Hertogenbosch in zijn vergadering van 28-10-2014

regnr. 4052013;

gelet op de Gemeentewet;

Besluit vast te stellen:

Reglement automatische incasso gemeentelijke belastingen gemeente ‘s-Hertogenbosch

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

Afschrijvingstijdvak:

Periode van maximaal 12 maanden, welke aanvangt in de maand volgend

op de dagtekening van het aanslagbiljet en eindigt op de laatste dag van de maand vande laatste termijn.

Automatische incasso:

Het automatisch afschrijven van een termijnbedrag, ten laste van de rekening van debelastingbetaler, ten gunste van de rekening van de gemeente ‘s-Hertogenbosch.

De automatische incasso betreft een doorlopende SEPA Direct Debit incasso. Dit is een standaard Europese incasso met de daarvoor geldende voorwaarden.

Belastingjaar:

Het kalenderjaar waarop de gemeentelijke belastingen betrekking hebben.

Belastingschuldige:

De natuurlijke persoon of rechtspersoon op wiens naam de gemeente ‘s-Hertogenbosch één ofmeer gemeentelijke belastingaanslagen zal vaststellen of heeft vastgesteld.

Dagtekening:

De datum waarop een aanslagbiljet is opgelegd.

Formele belastingschuld:

Het totaalbedrag aan gemeentelijke belasting(en) dat op het aanslagbiljet vermeld staat.

Gecombineerd aanslagbiljet:

Aanslagbiljet dat kan bestaan uit meer dan één belastingsoort.

Ontheffing:

Verlaging van de formele belastingschuld.

Vermindering:

Verlaging van de formele belastingschuld.

Vervaldag:

Laatste dag van de betaaltermijn.

Artikel 2. Doel van automatische incasso

Het gespreid kunnen betalen van de gemeentelijke belastingen, met zo min mogelijk inspanning voor de belastingschuldige en zo min mogelijk administratieve lasten voor de gemeente.

Artikel 3. Gemeentelijke belastingen

In de automatische incasso zijn de gemeentelijke belastingen opgenomen welke vermeldstaan op het gecombineerde aanslagbiljet van de gemeente ‘s-Hertogenbosch:

Onroerende zaak belastingen (OZB)

Roerende zaak belastingen (RZB)

Rioolheffing eigenaren

Rioolheffing gebruik

Afvalstoffenheffing

Hondenbelasting

Reclamebelasting.

Andere belastingen en heffingen kunnen niet automatisch worden geïncasseerd.

Artikel 4. Voorwaarden deelname aan automatische incasso

 • 1. Deelname aan automatische incasso is mogelijk door de afgifte van een schriftelijke of digitale machtiging door de belastingschuldige.

 • 2. Het totaalbedrag van het gecombineerde aanslagbiljet gemeentelijke belastingen mag niet meer bedragen dan € 5.000,=.

 • 3. Het daarvoor in aanmerking komende aanslagbiljet wordt in de automatischeincasso betrokken, als de machtiging is ingediend voordat er een dwangbevel is betekend.

 • 4. De gemeente ‘s-Hertogenbosch kan deelname aan automatische incasso weigeren als ergegronde redenen aanwezig zijn om aan te nemen dat het regelmatige verloop van determijnbetalingen wordt belemmerd of zouden kunnen worden belemmerd.

Artikel 5. Aanmelding

Aanmelding voor automatische incasso vindt plaats door:

 • 1.

  Een schriftelijke machtiging af te geven. Een machtigingsformulier is op de volgende manieren te verkrijgen;

  E-mail: belastingen@s-hertogenbosch.nl

  Telefoon (073) 615 5475.

  Het formulier moet volledig ingevuld en ondertekend worden opgestuurd naar afdeling Belastingen, bureau Heffen en Innen, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch.

 • 2.

  Digitaal machtigen via het digitaal loket van de Gemeente ’s-Hertogenbosch.

Artikel 6. Reikwijdte van de machtiging

De machtiging tot automatische incasso is van toepassing op de daarvoor in aanmerkingkomende aanslagbiljetten van het lopende belastingjaar.

Artikel 7. Doorlopende machtiging

Een machtiging tot automatische incasso is een doorlopende machtiging.

De machtiging wordt alleen beëindigd ingevolge de artikelen 11 en 18 van dit reglement.

Artikel 8. Aantal termijnen

Het aantal betaaltermijnen binnen een afschrijvingstijdvak is gelijk aan het aantal maandenvanaf de maand volgend op de maand waarin de dagtekening van het aanslagbiljet valt, met een maximum van twaalf.

Artikel 9. Berekening termijnbedrag automatische incasso

 • 1. Het termijnbedrag is gelijk aan het totale openstaande bedrag van de formelebelastingschuld dat voor automatische incasso in aanmerking komt, gedeeld door hetaantal volgende incassopogingen in betreffend afschrijvingstijdvak. Hierbij geldt dat op delaatste werkdag van elke maand een incassopoging plaatsvindt. Is de laatste werkdag een erkende feestdag, dan vindt de afschrijving een werkdag eerder plaats.

 • 2. Met inachtneming van wat is geregeld in het eerste lid, leiden mislukte incassopogingen tot een verhoging van het termijnbedrag.

 • 3. Met inachtneming van wat is geregeld in het eerste lid, leiden verminderingen en ontheffingen tot een verlaging van het termijnbedrag.

Artikel 10. Tijdstip van afschrijving

 • 1. De automatische incasso vangt aan een maand na dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 2. De automatische incasso vindt plaats op de laatste werkdag van de incassomaand. Is de laatste werkdag een erkende feestdag, dan vindt de afschrijving een werkdag eerder plaats.

 • 3. Individuele afspraken over het tijdstip van incasseren kunnen niet worden gemaakt.

Artikel 11. Ontbindende voorwaarden

De automatische incasso wordt van gemeentewege beëindigd:

 • 1.

  Als de automatische incasso binnen een periode van 8 maanden drie maal niet slaagt of ten onrechte is teruggeboekt.

 • 2.

  Als de belastingschuldige surseance van betaling heeft aangevraagd, in staat van faillissement is gesteld, naar het buitenland vertrekt of dreigt te vertrekken of als er andere omstandigheden worden geconstateerd die een regelmatig verloop van de automatische incasso zouden kunnen belemmeren.

 • 3.

  Als er langer dan 3 jaar geen aanslag meer is opgelegd.

 • 4.

  Als om de volgende redenen een termijn niet kan worden afgeschreven:

  • -

   rekeningnummer vervallen;

  • -

   rekeningnummer onbekend, onjuist, niet akkoord of niet geaccepteerd;

  • -

   geen incassomachtiging verstrekt;

  • -

   naam/ nummer stemt niet overeen;

  • -

   rekeningnummer geblokkeerd voor incasso;

  • -

   (selectieve) incasso blokkade;

  • -

   rekeningnummer WKA;

  • -

   onjuiste machtiging verstrekt;

  • -

   geen of onjuist IBAN nummer;

  • -

   geen of onjuiste BIC;

  • -

   Europese incassoblokkade.

Artikel 12. Opschorting van de automatische incasso

Automatische incasso wordt opgeschort, als de belastingschuldige een verzoek omkwijtschelding heeft ingediend of als om andere redenen uitstel dient te worden verleend.

Artikel 13. Overlijden

 • 1. Overlijden van de belastingschuldige beëindigt de automatische incasso niet.

 • 2. De erven kunnen de automatische incasso schriftelijk beëindigen.

Artikel 14. Echtscheiding

 • 1. Echtscheiding, ontbinding van de samenlevingsovereenkomst of vertrek van de belastingschuldige beëindigt de automatische incasso niet.

 • 2. Als door de echtscheiding, ontbinding van de samenlevingsovereenkomst of vertrek vande belastingschuldige niet meer kan worden geïncasseerd van het rekeningnummer waarvoor de machtiging is afgegeven, dan dient de belastingschuldige zo spoedig mogelijkeen nieuwe machtiging af te geven.

Artikel 15. Verhuizing

Verhuizing van de belastingschuldige beëindigt de automatische incasso niet.

Artikel 16. Wijziging bank- of girorekeningnummer

Als het niet mogelijk of gewenst is dat de automatische incasso plaatsvindt van het rekeningnummer waarvoor de machtiging is afgegeven, dan dient de belastingschuldige zo spoedig mogelijk een nieuwe machtiging af te geven.

Artikel 17. Terugboeking geïncasseerd bedrag

 • 1. Als de betaler het niet eens is met een geïncasseerd termijnbedrag, dan kan hij binnen zesenvijftig dagen na afschrijving, zijn bankinstelling opdracht geven het termijnbedrag op zijn rekening terug te boeken. De incasso van het termijnbedrag wordt hiermee teniet gedaan.

 • 2. Als er geen geldige machtiging is, kunnen binnen 13 maanden na afschrijving, de geïncasseerde termijnbedragen worden teruggeboekt.

Artikel 18. Beëindiging van de incasso-overeenkomst door debelastingschuldige

De incasso-overeenkomst incasso kan door de belastingschuldige worden stopgezet doorschriftelijke opzegging of via het digitaal loket van de Gemeente ’s-Hertogenbosch.

Artikel 19. Gevolgen van beëindiging automatische incasso

Als de automatische incasso door belastingplichtige dan wel de gemeente wordt beëindigd,worden de vervaltermijnen die van toepassing zijn bij het niet deelnemen aan automatischeincasso zoals genoemd in de verordening weer van kracht.

Ingeval de in de verordening vermelde laatste vervaldag inmiddels is verstreken, moet de belastingplichtige het restantbedrag direct voldoen. Voldoet de belastingplichtige niet aan deze verplichting, dan zullen zonder waarschuwing vooraf wettelijke invorderingsmaatregelen worden getroffen. De kosten van deze invorderingsmaatregelen komen voor rekening van de

belastingplichtige.

Artikel 20. Betalingen buiten de automatische incasso om

Betalingen die niet met automatische incasso plaatsvinden, worden afgeboekt op hetgenoemde aanslagbiljet. Eventuele volgende incassotermijnen worden aangepast aan hetrestsaldo van de aanslag gedeeld door het aantal resterende incassotermijnen.

Artikel 21. Slotbepaling

Dit reglement voor automatische incasso van de gemeentelijke belastingen in de gemeente’s-Hertogenbosch kan worden aangehaald als Reglement Automatische IncassoGemeentelijke Belastingen gemeente ’s-Hertogenbosch.

Dit reglement treedt in werking op 1 november 2014.

Ondertekening

De secretaris,
Mr. Drs I.A.M. Woestenberg
De burgemeester,
Mr. Dr. A.G.J.M Rombouts