Verordening winkeltijden Winterswijk 2014

Geldend van 10-07-2019 t/m 17-01-2023

Intitulé

Verordening winkeltijden Winterswijk 2014

2013, nr. XII-10

De raad van de gemeente Winterswijk;

overwegende dat:

de Winkeltijdenwet per 1 juli 2013 is gewijzigd;

de vrijstellingsmogelijkheden voor de winkelopenstelling buiten de in de wet voorgeschreven winkeltijden aanzienlijk zijn verruimd;

de maatschappelijke behoefte onder winkeliers en het winkelende publiek aan een verruiming van de winkelopenstelling op vooral zon- en feestdagen steeds groter is geworden;

het voor de economische ontwikkeling van de gemeente van belang is dat de gemeente een beperkte regierol behoudt;

gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet;

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 9 december 2013, nr. XII-10;

met inachtneming van het door de raad aangenomen amendement van WB en CDA;

besluit:

vast te stellen de

VERORDENING WINKELTIJDEN WINTERSWIJK 2014

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  de wet: de Winkeltijdenwet;

 • -

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag;

 • -

  werkdagen: maandag tot en met zaterdag;

Artikel 2 Vrijstelling feestdagen

De in artikel 2, eerste lid onder b. van de wet vervatte verboden gelden niet voor de winkelopenstelling in de gehele gemeente op tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en tweede Kerstdag,van 10.00 tot 20.00 uur.

Artikel 3 Vrijstelling bepaalde branches

 • 1. Het in artikel 2, eerste lid, onder a. van de wet vervatte verbod geldt niet voor de winkelopenstelling op zondag, van 10.00 tot 20.00 uur, van:

  • a.

   supermarkten,

  • b.

   slagerswinkels, en

  • c.

   groentewinkels.

 • 2. Het in artikel 2, eerste lid, onder a. van de wet vervatte verbod geldt niet voor de winkelopenstelling op zondag, van 08.00 tot 20.00 uur, van bakkerswinkels.

 • 3. Het in artikel 2, eerste lid, onder a. van de wet vervatte verbod geldt niet voor de winkelopenstelling van winkels in vrijetijds- en recreatie-artikelen (zoals tenten, caravans, campers en campingartikelen) op zondag in de periode van 1 maart tot 1 september, van 10.00 tot 20.00 uur.

 • 4. Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling van het in artikel 2, eerste lid onder a. van de wet vervatte verbod voor de winkelopenstelling op zondag, van 10.00 tot 20.00 uur, verlenen voor andere winkelbranches als genoemd in het eerste lid.

Artikel 4 Algemene vrijstelling zondagen

 • 1. Het in artikel 2, eerste lid onder a. van de wet vervatte verbod geldt niet op ten hoogste 14 door burgemeester en wethouders aan te wijzen zondagen per jaar.

 • 2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 geldt het in artikel 2, eerste lid onder a. van de wet vervatte verbod ook niet op 6 door burgemeester en wethouders aan te wijzen zondagen per jaar in de maanden juli en augustus.

 • 3. De aanwijzing als bedoeld in het eerste en tweede lid kan per elk afzonderlijk gebiedsdeel van de gemeente plaatsvinden.

Artikel 5 Langere openstelling winkels op werkdagen

 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling dan wel op een daartoe strekkende aanvraag ontheffing verlenen van het in artikel 2, eerste lid onder c vervatte verbod om een winkel op werkdagen voor 6 uur en na 22 uur geopend te hebben.

 • 2. Een vrijstelling of ontheffing als bedoeld in het eerste lid kan onder beperkingen worden verleend. Voorts kunnen aan een vrijstelling of ontheffing voorschriften worden verbonden.

 • 3. Een ontheffing als bedoeld in het eerste lid kan worden geweigerd, indien de openbare orde of het woon- en leefklimaat in de naaste omgeving van de winkel door de openstelling van die winkel op ontoelaatbare wijze nadelig zal worden beïnvloed.

Artikel 6 Ontheffing zon- feestdagen ingeval van bijzondere omstandigheden

 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling dan wel op een daartoe strekkende aanvraag ontheffing van de in artikel 2, eerste lid van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op zon- en feestdagen, verlenen ten behoeve van:

  • a.

   bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

  • b.

   het uitstallen van goederen.

 • 2. Onder bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard worden in dit artikel bedoeld feestelijke bijeenkomsten, veilingen en beurzen.

 • 3. Een vrijstelling of ontheffing als bedoeld in het eerste lid kan onder beperkingen worden verleend. Voorts kunnen aan een vrijstelling of ontheffing voorschriften verbonden worden.

Artikel 7 Vrijstelling speciale winkels

De in artikel 2, eerste lid van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op zon- en feestdagen, gelden niet ten aanzien van:

 • a.

  musea;

 • b.

  winkels, waar uitsluitend maaltijden, voor directe consumptie geschikte eetwaren, alcoholvrije dranken en, door middel van een automaat, tabak en tabaksproducten, middelen ter voorkoming van zwangerschap en damesverband plegen te worden verkocht;

 • c.

  winkels waar de bedrijfsactiviteit hoofdzakelijk bestaat uit het verhuren van voorbespeelde videobanden en andere voorbespeelde beelddragers, mits in die winkel geen andere goederen worden te koop aangeboden of verkocht dan videobanden en andere beelddragers, alsmede tijdschriften en catalogi, die betrekking hebben op het te huur aangeboden assortiment.

Artikel 8 Winkelopenstelling anders dan voor verkoop

 • 1. De in artikel 2, eerste lid van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op zon- en feestdagen, gelden niet ten aanzien van:

  • a.

   winkels, waarin zich een restaurant of lunchroom bevindt, voor zover het laten betreden van de winkel noodzakelijk is voor het bezoeken van het restaurant of de lunchroom;

  • b.

   winkels waar uitsluitend of hoofdzakelijk fietsen en bromfietsen plegen te worden verkocht, voor zover het laten betreden van de winkel noodzakelijk is voor het huren van fietsen en bromfietsen.

 • 2. De in het eerste lid vervatte vrijstellingen gelden niet ten aanzien van het verkopen van goederen.

Artikel 9 Straatverkoop van dranken en eetwaren

De in artikel 2, eerste lid van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op zon- en feestdagen, gelden niet ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van voor directe consumptie geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken.

Artikel 10 Verkoop bloemen en planten bij begraafplaatsen

De in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op zon- en feestdagen, gelden niet ten aanzien van winkels, waar uitsluitend of hoofdzakelijk bloemen en planten plegen te worden verkocht en die zijn gelegen op een afstand van ten hoogste 100 meter van de publieksingang van een begraafplaats, gedurende de openingstijden van die begraafplaats.

Artikel 11 Verkoop bij culturele en sportevenementen

De in artikel 2, eerste lid van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op zon- en feestdagen, gelden niet ten aanzien van gebouwen, waar voorstellingen, uitvoeringen of evenementen van culturele aard of sportevenementen plaatsvinden, en waar uitsluitend of hoofdzakelijk goederen die rechtstreeks verband houden met aldaar te houden voorstellingen, uitvoeringen en evenementen plegen te worden verkocht, vanaf een uur voor de aanvang van de voorstelling, de uitvoering of het evenement tot een uur na afloop daarvan.

Artikel 12 Bejaardenoorden

De in artikel 2, eerste lid van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op zon- en feestdagen, gelden niet ten aanzien van winkels in of op het terrein van bejaardenoorden, waar uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren, prentbriefkaarten, nieuwsbladen en tijdschriften alsmede bloemen en planten plegen te worden verkocht.

Artikel 13 Toerisme

 • 1. De in artikel 2, eerste lid van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op zon- en feestdagen, gelden niet voor winkels, welke zijn gevestigd op een als zodanig in hetbestemmingsplan voor het buitengebied aangewezen recreatieterrein, uitsluitend voor zover het betreft de verkoop van goederen aan op het betreffende terrein verbljvende recreanten, van 08.00 tot 22.00 uur.

 • 2. Burgemeester en wethouders kunnen op een daartoe strekkende aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op zon- en feestdagen, ten behoeve van in de gemeente plaatsvindende toeristische activiteiten of evenementen met dien verstande dat de aantrekkingskracht van die activiteiten of evenementen geheel of nagenoeg geheel is gelegen buiten de verkoopactiviteiten die door de ontheffing mogelijk worden gemaakt.

Artikel 14 Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

Artikel 15 Slotbepaling

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Winkeltijdenverordening Winterswijk

  2014’.

 • 2.

  De verordening treedt in werking op 1 januari 2014.

 • 3.

  De bij besluit van 31 oktober 1996 vastgestelde ‘Verordening Winkeltijden Winterswijk’ wordt ingetrokken op het moment dat deze verordening in werking treedt.

 • 4.

  Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om een vergunning is ingediend en voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening nog niet op die aanvraag is beslist, wordt daarop de overeenkomstige bepaling van de onderhavige verordening toegepast.

Ondertekening

Aldus besloten door de raad van de gemeente Winterswijk in
zijn openbare vergadering gehouden op 19 december 2013,
de griffier, de voorzitter,