Algemeen aanwijzingsbesluit 2005

Geldend van 18-07-2023 t/m heden

Intitulé

Algemeen aanwijzingsbesluit 2005

Hoofdstuk 1 Algemene plaatselijke verordening voor Vlissingen 2009 (APV)

Artikel 1:1 Straatartiest

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:4 APV is het verboden ten behoeve van het publiek op treden als straatartiest, straatfotograaf, tekenaar, filmoperateur of gids op het gebied waar:

 • a.

  de kermis als bedoeld in artikel 2:19 APV wordt gehouden;

 • b.

  de weekmarkt, de nachtmarkt of de karolingenmarkt wordt gehouden;

 • c.

  een evenement als bedoeld in artikel 2:16 APV wordt gehouden.

Artikel 1:2 Kermis

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:20 APV en artikel 2:21 APV worden de volgende tijden vastgesteld waarop de kermis voor het publiek is geopend:

 • 1.

  kermis te Vlissingen, beginnend op de tweede vrijdag in juli en eindigend op de tweede zondag daarna:

  • a.

   de inrichtingen mogen met uitzondering van de vrijdagen, zaterdagen en de zondagen en de avond waarop het vuurwerk plaats vindt geopend zijn vanaf 10.00 uur tot 24.00 uur;

  • b.

   de inrichtingen mogen op de vrijdagen, de zaterdagen en op de dag dat het vuurwerk plaatsvindt geopend zijn van 10.00 uur tot 01.00 uur daaraanvolgend;

  • c.

   de inrichtingen mogen op de zondagen geopend zijn vanaf 13.00 uur tot 24.00 uur.

 • 2.

  de kermis te Oost-Souburg wordt jaarlijks gehouden vanaf de vrijdag voor Pinksteren tot en met de derde Pinksterdag:

  • a.

   op zondag en maandag van 13.00 uur tot 24.00 uur

  • b.

   op vrijdag, zaterdag en dinsdag van 10.00 tot 24.00 uur.

Artikel 1:3 Aanplakborden

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:45, vierde lid, APV worden de volgende locaties voor aanplakborden aangewezen, bestemd voor aan aanbrengen van meningsuitingen en bekendmakingen:

 • 1.

  16 locaties, zoals aangegeven op bijlage 1, voor het plaatsen van driehoekszuiltjes of aanplakborden voor het aanbrengen van bekendmakingen en meningsuitingen, die geen betrekking mogen hebben op handelsreclame of op bijeenkomsten waar men entree moet betalen.

 • 2.

  De bekendmakingen en meningsuitingen mogen alleen worden aangebracht met zodanige plakmiddelen dat zij na enkele weken gemakkelijk kunnen worden verwijderd.

Artikel 1:4 Plaatsen verboden voor alcohol, messen en (steek)wapens

 • 1. Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:51, eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening 2013 wijst het college de gebieden binnen het gearceerde gebied op de bij dit besluit bijgevoegde kaart aan als gebied waar het verboden is op een openbare plaats alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikje en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben. Dit gebied wordt begrensd door en is inclusief de volgende straten: Paul Krugerstraat, De Willem Ruysstraat, Albionkade, Koningsweg, Groene Boulevard, Boulevard de Ruyter, Boulevard Bankert, Boulevard Evertsen, Kenau Hasselaarstraat, Badhuisstraat, met uitzondering van de stranden.

 • 2. Ter uitvoering van artikel 2:8 van de Algemene plaatselijke verordening Vlissingen 2013 wijst de burgemeester de gebieden binnen het gearceerde gebied op de bij dit besluit bijgevoegde kaart aan als gebied waar het verboden is knuppels, slagwapens of andere voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt openlijk bij zich te dragen. Dit gebied wordt begrensd door en is inclusief de volgende straten: Paul Krugerstraat, De Willem Ruysstraat, Albionkade, Koningsweg, Groene Boulevard, Boulevard de Ruyter, Boulevard Bankert, Boulevard Evertsen, Kenau Hasselaarstraat, Badhuisstraat.

 • 3. Ter uitvoering van artikel 2:8a van de Algemene plaatselijke verordening Vlissingen 2013 wijst de burgemeester de gebieden binnen het gearceerde gebied op de bij dit besluit bijgevoegde kaart aan als gebied waar het verboden is om messen of andere voorwerpen die als steekwapen kunnen worden gebruikt bij zich te hebben. Dit gebied wordt begrensd door en is inclusief de volgende straten: Paul Krugerstraat, De Willem Ruysstraat, Albionkade, Koningsweg, Groene Boulevard, Boulevard de Ruyter, Boulevard Bankert, Boulevard Evertsen, Kenau Hasselaarstraat, Badhuisstraat.

Artikel 1:5 Fiets op de markt

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:54 APV is het verboden zich met een fiets of bromfiets te bevinden op een terrein waar een markt, kermis, uitvoering, bijeenkomst of plechtigheid tussen 10.00 en 24.00 uur.

Artikel 1:6 Renveldjes en poepen honden

 • 1. Het verbod als bedoeld in artikel 2:56, eerste lid, onder d, APV inzake loslopende honden, geldt niet voor renveldjes als aangegeven op bijlage 3.

 • 2. Het gebod als bedoeld in artikel 2:57, eerste lid, APV inzake verontreiniging door honden geldt niet op de renveldjes.

Artikel 1:7 Hinderlijke dieren

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:59 APV worden de bebouwde kommen aangewezen waar het ter voorkoming of opheffing van overlast of van schade aan de openbare gezondheid verboden is hinderlijke of schadelijke dieren te houden als bedoeld in het uitvoeringsbesluit (beleidsregel) van 27 januari 2009 .

Artikel 1:8 Plaatsen verboden voor vuurwerk

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:64 APV is het, in het belang van de voorkoming van gevaar, schade of overlast verboden vuurwerk te bezigen, op de volgende aangewezen plaatsen:

 • 1.

  de – al dan niet met enige beperking – voor publiek toegankelijke parken, plantsoenen, speelweiden, bossen, duinen, stranden en natuurterreinen;

 • 2.

  het overkapte deel van de Lange Zelke, de Sint Jacobsstraat en de passage tussen de Aagje Dekenstraat en Walstraat;

 • 3.

  in tunnels die bestemd zijn voor het verkeer van voetgangers en (brom)fietsers;

 • 4.

  binnen een straal van 100 meter van het Ziekenhuis Walcheren.

 • 5.

  De Walstraat;

 • 6.

  De stations Vlissingen en Oost-Souburg;

 • 7.

  Winkelcentrum Papegaaienburg;

 • 8.

  Winkelcentrum Paauwenburg;

 • 9.

  Terreinen van alle scholen.

Artikel 1:9 Opslag voer- en vaartuigen, mest en afvalstoffen

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4:17, eerste lid, APV worden de volgende plaatsen aangewezen waar het in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente ter voorkoming of opheffing van overlast dan wel voorkoming van schade aan de openbare gezondheid verboden is één of meer nader aangeduide voorwerpen of stoffen op te slaan, te plaatsen of aanwezig te hebben:

(gereserveerd)

Artikel 1:10 Caravans

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5:6, eerste lid, onder a, APV worden de bebouwde kommen van de gemeente Vlissingen aangewezen waar het verboden is een kampeerwagen, een caravan, een voertuig dat kennelijk bestemd is voor het vervoer van een voor de recreatie bestemde of geschikte boot, een magazijnwagen een aanhangwagen een keetwagen of een ander dergelijk voertuig dat voor de recreatie dan wel anderszins uitsluitend of mede voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebezigd langer dan op drie achtereenvolgende dagen te parkeren.

Artikel 1:11 Parkeren grote voertuigen

 • 1. Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5:8, eerste lid, APV is naar hun oordeel het parkeren van een voertuig, dat met inbegrip van de lading een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter, schadelijk voor het uiterlijk aanzien van de gemeente op de wegen binnen de bebouwde kommen van Vlissingen, met uitzondering van de volgende wegen en weggedeelten, aangegeven op bijlage 14:

  • a.

   de Commandoweg (ged.);

  • b.

   het parkeerterrein tussen de Kenau Hasselaarstraat en de Spuikomweg;

  • c.

   het parkeerterrein nabij de Zwanenburgseweg;

  • d.

   het parkeerterrein aan de Govert Flincklaan;

  • e.

   het parkeerterrein op het Baskensburgplein;

  • f.

   de Hermesweg;

  • g.

   de Mercuriusweg;

  • h.

   de Gildeweg (ged.)

  • i.

   het Weyevlietplein;

  • j.

   de Oost-Souburgseweg (ged.);

  • k.

   het parkeerterrein aan de Burgemeester Stemerdinglaan ter hoogte van de sportvelden;

  • l.

   de Oosterhavenweg;

  • m.

   de Westerhavenweg.

 • 2. Het in het eerste lid, aanhef, gestelde verbod, geldt niet van maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 18.00 uur.

Artikel 1:12 Overlast fiets of bromfiets

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5:11, eerste lid, APV is het verboden fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast, dan wel ter voorkoming van schade aan de openbare gezondheid in het gebied begrensd door:

 • -

  de noordzijde door de Coosje Buskenstraat vanaf de hoek Spuistraat, Betje Wolffplein, Aagje Dekenstraat;

 • -

  de oostzijde door de Hellingbaan, Vrijgang, Vrouwestraat, Kleine Kerkstraat, Wilhelminastraat, Baljuwstraat;

 • -

  de westzijde door de Spuistraat, Bellamypark, Beursstraat, Beursplein, De Ruijterplein;

 • -

  de zuidzijde door de Koopmanshaven, Vissershaven, Zeilmarkt, Baljuwstraat, Oranjedijk;

met dien verstande dat genoemde straten en pleinen binnen het gebied vallen.

Artikel 1:13 Verbod op strand bevinden met voertuig enz.

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5:29 APV is bij besluit van 22 maart 2005 een vaste beleidsregel inzake voertuigen op het strand en parkeren op de waterkering vastgesteld en bekend gemaakt op 30 maart 2005.

Artikel 1:14 Surfen, kite-surfen en kiten

 • 1. Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5:32 APV is het ter voorkoming van gevaar voor baders of zwemmers het verboden te varen, te surfen of zich door een vaartuig te laten voorttrekken, daaronder begrepen waterskiën en parasailing, in de feitelijk afgebakende zwemmersgebieden ter hoogte van het Badstrand en het Nollestrand, zoals deze gebieden zijn aangegeven op bijlage 15.

 • 2. Het is verboden boven het in het eerste lid bedoelde gebied te parapenten, hanggliden, kite-surfen of te kiten.

Artikel 1:15 Naaktrecreatie

(gereserveerd)

Artikel 1:16 Crossen

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5:36 APV is het in het eerste lid gestelde verbod niet van toepassing op het Badstrand op de dag dat de jaarlijkse strandcross wordt gehouden.

Artikel 1:17 Natuurgebieden

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5:37 APV worden de volgende voor publiek toegankelijke natuurgebieden, parken, plantsoenen of voor recreatief gebruik beschikbare terreinen aangewezen ten aanzien waarvan het rijden met een motorvoertuig, een bromfiets als bedoeld in artikel 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 of met een paard aldaar overlast kan veroorzaken of schade berokkenen aan milieuwaarden:

 • a.

  het Nollebos;

 • b.

  het krekengebied bij Rammekens.

Artikel 1:18 Knalapparatuur

 • 1. Het gebruik van knalapparatuur binnen een afstand van 250 meter van de bebouwde kom en binnen een afstand van 50 meter van de openbare weg is verboden.

 • 2. Tussen 20.00 uur en 07.00 uur is het gebruik van knalapparatuur verboden.

 • 3. De knalapparatuur dient op zodanige wijze te worden opgesteld en gebruikt dat geluidsoverlast voor derden zoveel mogelijk wordt voorkomen. De aanwijzigen van de afdeling Veiigheid, Vergunningen en Handhaving dienen hierbij in acht te worden genomen.

 • 4. De onderlinge afstand tussen twee knalapparaten dient minimaal 250 meter te bedragen.

 • 5. De opgestelde en in werkingzijnde apparatuur dient van de woonbebouwing af gericht te zijn.

 • 6.

  • a.

   Het college kan van het gestelde in het eerste, tweede en vierde lid op grond van bijzondere omstandigheden vrijstelling verlenen.

  • b.

   Aan deze vrijstelling kunnen voorschriften worden verbonden.

Artikel 1:19 Bedelarij

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:61 APV worden de bebouwde kommen van de gemeente aangewezen als gebieden waar het verboden is te bedelen om geld of andere zaken.

Artikel 3:1 Citeertitel

 • 1.

  Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Algemeen aanwijzingsbesluit 2005’ en treedt in werking op 1 mei 2005.

 • 2.

  Gelijktijdig vervalt het Algemeen aanwijzingsbesluit APV 2002.

Ondertekening

Vlissingen, 3 mei 2005
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, de burgemeester,
mr. A.L. Pronk A. van Dok- van Weele
De burgemeester voornoemd,
A.van Dok- van Weele

BIJLAGEN BEHORENDE BIJ HET ALGEMEEN AANWIJZINGSBESLUIT 2005

Bijlage

Artikel

Onderwerp

1

1:3, eerste lid

aanplakborden

2

reserve

3

1:6

renveldjes en poepen honden

14

1:11

parkeren grote voertuigen

15

1:14

surfen, parapenten en hanggliden