De Welstandsnota 2013

Geldend van 16-05-2013 t/m heden

Intitulé

De Welstandsnota 2013

De raad van de gemeente Rhenen,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 maart 2013,

Gelet op artikel 12 en 12a van de Woningwet waarin is opgenomen dat de gemeenteraad verplicht is om welstandsbeleid vast te stellen indien men in de gemeente aan welstand wil toetsen,

Besluit:

Vast te stellen de Welstandsnota 2013 en deze een dag na de gebruikelijke bekendmaking in werking laten treden.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 23 april 2013,

De raadsgriffier,

de voorzitter,

J.H. van Beem

drs. J.H.A. van Oostrum

 

Bijlage Welstandsnota 2013

welstandsnota 2013