Verordening Paracommercie

Geldend van 21-01-2014 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2014

Intitulé

Verordening Paracommercie

De raad van de gemeente Westerveld

gezien het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders van 5 november 2013

gelet op artikel 4, eerste tot en met derde lid, van de Drank- en Horecawet;

besluit vast te stellen de volgende Verordening Paracommercie:

Artikel 1 Begripsbepaling

horeca: de activiteit in ieder geval bestaande uit het bedrijfsmatig of anders dan om niet verstrekken van alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse;

horecalokaliteit: een van een afsluitbare toegang voorziene lokaliteit, onderdeel uitmakend van een inrichting waarin het horecabedrijf wordt uitgeoefend, in ieder geval bestemd voor het verstrekken van alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse;

inrichting: de lokaliteiten waarin het slijtersbedrijf of het horecabedrijf wordt uitgeoefend, met de daarbij behorende terrassen voor zover die terrassen in ieder geval bestemd zijn voor het verstrekken van alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse, welke lokaliteiten al dan niet onderdeel uitmaken van een andere besloten ruimte;

alcoholhoudende drank: drank die bij een temperatuur van twintig graden Celsius voor meer dan een half volumeprocent uit alcohol bestaat;

zwak-alcoholhoudende drank: alcoholhoudende drank, met uitzondering van sterke drank;

paracommerciële rechtspersoon: een rechtspersoon niet zijnde een naamloze vennootschap of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die zich naast activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard richt op de exploitatie in eigen beheer van een horecabedrijf;

bijeenkomst van persoonlijke aard: een bijeenkomst, waarbij alcoholhoudende drank wordt genuttigd, die geen direct verband houdt met de activiteiten van de paracommerciële instelling, zoals bruiloften, recepties, verjaardagsfeesten, barbecues, bedrijfsfeesten, koffietafels, condoleancebijeenkomsten en dergelijke.

Artikel 2 Schenktijden dorphuizen

 • 1.

  Paracommerciële rechtspersonen waarbij het faciliteren van sociale interactie direct voortvloeit uit de doelstellingen, zoals dorpshuizen, verstrekken uitsluitend alcoholhoudende drank voor gebruik ter plekke gedurende de periode beginnende één uur voor aanvang en eindigende twee uur na beëindiging van activiteiten die passen binnen de statutaire doelomschrijving van de desbetreffende paracommerciële rechtspersoon.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in lid 1, mag niet eerder alcohol geschonken worden dan 13.00 uur.

3. Deze paracommerciële rechtspersonen zijn gerechtigd alcoholhoudende drank voor gebruik ter plekke te verstrekken tijdens maximaal 12 bijeenkomsten van persoonlijke aard per jaar voor zover deze bijeenkomst gericht is op een persoon die rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken is, dan wel die betrokkenheid heeft met deze rechtspersoon, dan wel betrokkenheid heeft met het dorp waarin het dorpshuis is gevestigd.

 • 4.

  Deze paracommerciële rechtspersonen zijn gerechtigd alcoholhoudende drank voor gebruik ter plekke te verstrekken tijdens condoleancebijeenkomsten voor zover de overleden persoon, dan wel de nabestaande(n) betrokken was/is/zijn bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon, dan wel die betrokkenheid heeft met de paracommerciële rechtspersoon, dan wel het dorp waarin het dorpshuis is gevestigd.

 • 5.

  Deze paracommerciële rechtspersonen zijn gerechtigd alcoholhoudende drank voor gebruik ter plekke te verstrekken tijdens maximaal 6 bijeenkomsten van persoonlijke aard per jaar voor zover deze bijeenkomsten niet vallen onder de leden 3 of 4.

 • 6.

  De paracommerciële rechtspersoon doet uiterlijk 4 werkdagen vóór een bijeenkomst als bedoeld in het derde of vijfde lid hiervan melding aan de burgemeester.

 • 7.

  Het is niet toegestaan om reclame te maken voor bijeenkomsten van persoonlijke aard.

Artikel 3 Schenktijden paracommerciële rechtspersonen van sportieve aard

1 Paracommerciële rechtspersonen die zich richten op activiteiten van sportieve aard verstrekken uitsluitend alcoholhoudende drank voor gebruik ter plekke gedurende de periode beginnende één uur voor aanvang en eindigende twee uur na beëindiging van activiteiten die passen binnen de statutaire doelomschrijving van de desbetreffende paracommerciële rechtspersoon.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in lid 1, mag maandag tot en met zaterdag niet eerder alcohol geschonken worden dan 13.00 uur en op zondag niet eerder dan 12.00 uur.

 • 3.

  Onverminderd het bepaalde in de leden 1 en 2 mag niet eerder alcohol geschonken worden dan het tijdstip waarop de laatste activiteit, zoals wedstrijd of training, voor jeugdigen tot de leeftijd van 13 jaar is beëindigd.

 • 4.

  Deze paracommerciële rechtspersonen zijn gerechtigd alcoholhoudende drank voor gebruik ter plekke te verstrekken tijdens maximaal 6 bijeenkomsten van persoonlijke aard per jaar voor zover deze bijeenkomst een aangelegenheid van een lid of bestuurslid van deze paracommerciële rechtspersoon betreft.

 • 5.

  De paracommerciële rechtspersoon doet uiterlijk 4 werkdagen vóór een bijeenkomst als bedoeld in het vierde lid hiervan melding aan de burgemeester.

 • 6.

  Het is niet toegestaan om reclame te maken voor bijeenkomsten van persoonlijke aard.

Artikel 4 Schenktijden overige paracommerciële rechtspersonen

1 Paracommerciële rechtspersonen die niet vallen onder de artikelen 3 en 4 verstrekken uitsluitend alcoholhoudende drank voor gebruik ter plekke gedurende de periode beginnende met één uur voor aanvang en eindigende twee uur na beëindiging van activiteiten die passen binnen de statutaire doelomschrijving van de desbetreffende paracommerciële rechtspersoon.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in lid 1, mag niet eerder alcohol geschonken worden dan 13.00 uur.

 • 3.

  Deze paracommerciële rechtspersonen zijn gerechtigd alcoholhoudende drank voor gebruik ter plekke te verstrekken tijdens maximaal 6 bijeenkomsten van persoonlijke aard per jaar voor zover deze bijeenkomst een aangelegenheid van een lid of bestuurslid van deze paracommerciële rechtspersoon betreft.

 • 4.

  De paracommerciële rechtspersoon doet uiterlijk 4 werkdagen vóór een bijeenkomst als bedoeld in het derde lid hiervan melding aan de burgemeester.

 • 5.

  Indien deze paracommerciële rechtspersonen een kerkgenootschap is, is deze gerechtigd alcoholhoudende drank tijdens condoleancebijeenkomsten te verstrekken voor zover de overleden persoon, dan wel de nabestaande(n) betrokken was/is/zijn van dit kerkgenootschap

 • 6.

  Het is niet toegestaan om reclame te maken voor bijeenkomsten van persoonlijke aard.

Artikel 5 Oneerlijke concurrentie

Indien een paracommerciële rechtspersoon ingevolge het Stroomdiagram Oneerlijke Mededinging niet in oneerlijke concurrentie treedt met reguliere horeca, is deze verordening voor deze rechtspersoon niet van toepassing.

Artikel 6 Hardheidsclausule

De burgemeester is bevoegd om af te wijken van enig voorschrift in deze verordening, wanneer deze voor één of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die onevenredig zijn in verhouding tot de met het voorschrift te dienen doelen.

Artikel 7 Slotbepaling

Op het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening vervallen voor de paracommerciële rechtspersonen de voorschriften en beperkingen die in de drank- en horecavergunning zijn opgenomen.

Artikel 8 In werking treding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2014.

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als de Verordening Paracommercie Westerveld.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 17 december 2013

de raad van de Gemeente Westerveld

de griffier de voorzitter

A.Middelkamp H. Jager

Toelichting Algemeen

Deze verordening is gebaseerd op artikel 4 van de gewijzigde Drank- en Horecawet (DHW) per 1 januari 2013. De gemeente is verplicht in een verordening ter voorkoming van oneerlijke mededinging

regels op te stellen waaraan paracommerciële rechtspersonen zich te houden hebben bij de verstrekking van alcoholhoudende drank. Deze regels moeten in elk geval betrekking hebben op de tijden gedurende welke in de paracommerciële inrichtingen alcoholhoudende drank mag worden verstrekt, op bijeenkomsten van persoonlijke aard, zoals bruiloften en partijen en op bijeenkomsten gericht op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de betreffende paracommerciële inrichting betrokken zijn. In artikel 4 van deze wet stond tot 1 januari 2013 opgenomen dat in de vergunning voor paracommerciële rechtspersonen voorschriften of beperkingen moesten worden opgenomen die, gelet op de plaatselijke of regionale omstandigheden nodig zijn ter voorkoming van mededinging door het verstekken van alcoholhoudende drank, die uit een oogpunt van ordelijk economisch verkeer als onwenselijk moet worden beschouwd. Deze beperkingen mochten zich alleen richten op in de inrichting te houden bijeenkomsten van persoonlijke aard, het openlijk aanprijzen van de mogelijkheid tot het houden van bijeenkomsten van persoonlijke aar en de tijden gedurende in de betrokken inrichting alcoholhoudende drank wordt verstrekt.

In de praktijk, gevormd door jurisprudentie, is deze bepaling uitgewerkt dat indien in een straal van 10 kilometer van de paracommerciële inrichting een “reguliere horeca-inrichting” was gelegen waar zalen beschikbaar waren voor het houden van bijeenkomsten van persoonlijke bijeenkomsten, de beperking werd opgelegd dat het houden van dergelijke bijeenkomsten niet was toegestaan.

Dit betekende dat er vergunningen werden verleend voor “reguliere horeca-inrichtingen” en vergunningen voor paracommerciële horeca-inrichtingen. Gezien de vele “reguliere horeca-inrichtingen” met zalen in Westerveld, werden deze beperkingen in praktijk altijd opgelegd.

De DHW kent per 1 januari 2013 het onderscheid tussen “regulier” en paracommercieel in de vergunning niet meer. In plaats daarvan is deze verordening van toepassing indien sprake is van een rechtspersoon die valt onder de definitie van paracommerciële rechtspersoon zoals opgenomen in de DHW. Wel gelden ook per 1 januari 2013 nog een aantal afwijkende eisen voor het verlenen van de vergunning voor paracommerciële rechtspersonen (zoals aanwezigheid van leidinggevenden en de verplichting van een bestuursreglement).

Of sprake is van een paracommerciële rechtspersoon die valt onder de werking van deze verordening zal gekeken moeten worden naar:

 • -

  is er sprake van een vereniging, stichting of kerkgenootschap. Een besloten vennootschap of een eenmanszaak vallen niet onder deze verordening;

 • -

  zijn de statutaire doelstelling van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard;

 • -

  wordt er alcoholhoudende drank verstrekt;

 • -

  wordt alcoholhoudende drank anders dan om niet verstrekt;

 • -

  wordt de alcoholhoudende drank door de paracommerciële rechtspersoon verstrekt (in eigen beheer);

 • -

  wordt alcoholhoudende drank verstrekt buiten de activiteiten die vallen binnen de statutaire doelstelling.

Als het antwoord op deze vragen niet allen positief worden beantwoord, is deze verordening voor de betreffende paracommerciële rechtspersoon niet van toepassing.

Gezien de aard van de gemeente Westerveld als plattelandsgemeente waar de dorpshuizen een belangrijke rol spelen in het behoud van voorzieningen en activiteiten, maar ook bij het realiseren van gemeentelijk welzijnsbeleid door onderdak te bieden aan ontspannende, creatieve, culturele of sportieve activiteiten voor bewoners en het bevorderen van sociale cohesie, en daarmee de leefbaarheid, in de dorpskernen (het Dorpshuis in Wilhelminaoord is het oudste dorpshuis van Nederland) is er voor gekozen om bijeenkomsten van persoonlijke aard beperkt toe te laten. Er zijn een aantal persoonlijke bijeenkomsten toegestaan voor zover de personen die de bijzondere bijeenkomst betreffen betrokken zijn bij de paracommerciële rechtspersoon. Voor dorpshuizen zal die betrokkenheid ruim zijn, ook de personen die regelmatig gebruik maken van de voorzieningen in het dorpshuis is betrokken. Voor de overige paracommerciële rechtspersonen zal die betrokkenheid gelegen zijn in een lidmaatschap, bestuursfunctie of parochiaan.

Vanuit het (historische) belang van de dorpshuizen voor de dorpskernen en de ruimere kring van betrokkene is er voor gekozen om deze een ruimer aantal bijeenkomsten van persoonlijke aard toe te laten. Daarnaast zijn voor dorpshuizen een beperkter aantal bijeenkomsten van persoonlijke aard toegestaan voor personen die geen bijzondere band met het dorpshuis hebben.

Gezien de vele horecagelegenheden in de gemeente die over zalen beschikken, is het vanuit oneerlijke mededinging niet mogelijk bijeenkomsten van persoonlijke aard onbeperkt toe te staan.

Toelichting per artikel

Artikel 1 Begripsbepaling

Voor de begripsbepaling is aangesloten bij de begripsbepalingen zoals opgenomen in de Drank- en Horecawet met een aanvulling voor bijeenkomsten van persoonlijke aard.

Artikel 2 Schenktijden dorphuizen

Er is gekozen om geen vaste tijden op te nemen, maar aan te sluiten bij de voorwaarden zoals die in de drank- en horecavergunning voor 1 januari 2013 zijn opgenomen.

Vanuit alcoholmatigingsbeleid is wel opgenomen dat er voor 13.00 uur geen alcoholhoudende drank mag worden verstrekt.

Gezien de aard van de gemeente Westerveld als plattelandsgemeente waar de dorpshuizen een belangrijke rol hebben in het dorpsleven, is er voor gekozen om bijeenkomsten van persoonlijke aard beperkt (12 per jaar) toe te laten voor zover de personen die de bijzondere bijeenkomst betreffen betrokken zijn bij de paracommerciële rechtspersoon. Voor dorpshuizen zal die betrokkenheid ruimer zijn dan voor de andere paracommerciële rechtspersonen; ook de personen die regelmatig gebruik maken van de voorzieningen in het dorpshuis zijn betrokken. Vanuit het (historische) belang van de dorpshuizen voor de dorpskernen en de ruimere kring van betrokkene is er voor gekozen om deze een ruimer aantal bijeenkomsten van persoonlijke aard toe te laten dan de andere paracommerciële rechtspersonen.

Daarnaast zijn in dorpshuizen een beperkt aantal bijeenkomsten van persoon toegestaan. Dit gezien de grote vraag hiernaar bij dorpshuizen.

Gezien de aard van de dorpshuizen en de verbondenheid met de bewoners van de dorpskernen zijn condoleancebijeenkomsten onbeperkt mogelijk voor zover de overledene of de nabestaanden betrokken was/zijn bij het dorpshuis. Overlijdensgevallen zijn vooraf niet te plannen en wij achten het niet aanvaardbaar dat op grond van vooraf gestelde aantallen een condoleancebijeenkomst in een dorpshuis geweigerd moet worden. Condoleancebijeenkomsten zullen ook niet vaak in “reguliere” horeca worden gehouden zodat van oneerlijke mededinging geen sprake is.

Aangezien binnen de gemeente vele horecagelegenheden over zalen beschikken, is het vanuit oneerlijke mededinging niet mogelijk onbeperkt bijeenkomsten van persoonlijke aard toe te staan.

De bijeenkomsten van persoonlijke aard zullen bij de gemeente gemeld moeten worden zodat zicht gehouden wordt op de aantallen van dergelijke bijeenkomsten.

Het verbod uit artikel 4, lid 2, sub b van de DHW zoals deze luidde op 31 december 2012: het verbod reclame te maken voor bijeenkomsten van persoonlijke aard, is overgenomen in deze verordening. Het gaat om alle vormen van reclame: bijvoorbeeld posters, brochures, advertenties, flyers, internet etc.

Opgemerkt wordt dat het op grond van artikel 4, lid 4 van de DHW het mogelijk is dat de burgemeester met het oog op bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aard voor een aaneengesloten periode van ten hoogste twaalf dagen ontheffing kan verlenen voor bijeenkomsten voor zover deze niet toegestaan zijn op grond van deze verordening.

Artikel 3 Schenktijden paracommerciële rechtspersonen van sportieve aard

Ook voor paracommerciële rechtspersonen van sportieve aard, sportclubs, is niet gekozen om tijden op te nemen. Elke sport heeft zijn eigen tijden van activiteiten zoals wedstrijden en trainingen. Clubs waar teamsport wordt bedreven zullen veelal in de weekeinden overdag wedstrijden spelen terwijl trainingen door de weeks in de avonduren plaatsvinden.

Wel is vanuit alcoholmatigingsbeleid opgenomen dat niet eerder dan 13.00 uur alcoholhoudende drank geschonken mag worden. Voor de zondag is als uitzondering een tijd van 12.00 uur opgenomen om clubs waar in de ochtend seniorenteams tot 11.45 uur spelen, de spelers in de gelegenheid te stellen na de wedstrijd een biertje te nuttigen. Wanneer er echter nog activiteiten met jeugdigen tot 13 jaar plaatsvinden, mag geen alcohol geschonken worden, ook niet na 12.00 of 13.00 uur.

Aan jeugdigen tot 18 jaar mag vanaf 1 januari 2014 op grond van een wijziging in de DHW geen alcoholhoudende drank worden verstrekt.

Voor deze paracommerciële rechtspersonen zijn 6 bijeenkomsten van persoonlijk aard per jaar toegestaan voor zover deze bijeenkomst een aangelegenheid van een lid of bestuurslid van de club betreft. Besloten is tot een lager aantal dan voor dorpshuizen en geen bijeenkomsten van persoonlijke aard betreffende personen die niet aan de club zijn verbonden. Wij gaan er hierbij vanuit dat het aantal personen dat verbonden is aan een club in het algemeen lager is dan bij een dorpshuis en ook de emotionele binding voor wat betreffende het vieren van een persoonlijk feest bij de club minder groot zal zijn. Gezien de doelstelling van deze verordening, het tegengaan van oneerlijke concurrentie, mag de reden om het houden van een bijeenkomst van persoonlijke aard bij de paracommerciële rechtspersoon niet zijn lagere kosten dan bij “reguliere horeca”.

De toelichting bij artikel 2 betreffende melding en reclame zijn ook voor dit artikel van toepassing.

Artikel 4 Schenktijden overige paracommerciële rechtspersonen

Bij overige paracommerciële rechtspersonen kan in Westerveld gedacht worden aan kerkgenootschappen en musea.

Betrokkenen bij dergelijke paracommerciële rechtspersonen zijn kerkleden, bestuursleden en dergelijke.

Voor deze paracommerciële rechtspersonen zijn 6 bijeenkomsten van persoonlijk aard per jaar toegestaan voor zover deze bijeenkomst een aangelegenheid van een lid of bestuurslid van de paracommerciële rechtspersoon betreft.

Besloten is tot een lager aantal dan voor dorpshuizen en geen bijeenkomsten van persoonlijke aard betreffende personen die niet zijn verbonden aan de paracommerciële rechtspersoon. Dergelijke paracommerciële rechtspersonen zijn in het algemeen niet ingericht en ingesteld op het houden van bijeenkomsten van persoonlijke aard.

Voor zover het kerkgenootschappen betreft, zijn condoleancebijeenkomsten wel toegestaan. Indien de uitvaartplechtigheid in de kerk heeft plaatsgevonden, is een aansluitende condoleancebijeenkomst voor het overleden lid van de kerk, dan wel nabestaande lid, toegestaan.

De toelichting bij artikel 2 betreffende melding en reclame zijn ook voor dit artikel van toepassing.

Artikel 5 Oneerlijke concurrentie

Deze verordening heeft als doel het voorkomen van oneerlijke mededinging. Van oneerlijke mededinging door paracommerciële instellingen is sprake wanneer zij op grond van hierna genoemde redenen lagere prijzen kunnen rekenen dan de “reguliere” horeca:

 • -

  directe, dan wel indirecte subsidieverlening;

 • -

  het werken met vrijwilligers;

 • -

  niet inschrijvingsplichtig bij het Bedrijfschap Horeca & Catering, waardoor de horecalokaliteit niet gehouden is zich te houden aan het horeca CAO;

 • -

  fiscaal gunstige voorwaarden.

Hierbij kan gedacht worden aan geen, of een lage huur, geen afdracht van sociale premies, (omzet)belasting vrijstelling.

Indien een paracommerciële rechtspersoon alcoholhoudende drank verstrekt waarbij geen van bovengenoemde “ voordelen” van toepassing zijn, is geen sprake van oneerlijke concurrentie en is deze verordening voor deze paracommerciële rechtspersoon niet van toepassing. Dit betekent dat er onbeperkt bijeenkomsten van persoonlijke aard mogen worden gehouden.

Om te bepalen wanneer sprake is van oneerlijke concurrentie wordt verwezen naar het stroomdiagram.

Artikel 6 Hardheidsclausule

De hardheidsclausule wordt terughoudend toegepast: alleen in bijzondere gevallen en niet na zorgvuldige afweging en motivering. Uitgangspunt is dat gehandeld wordt overeenkomstig de beleidsregels. Derden moeten op de beleidsregels kunnen vertrouwen.

Artikel 7 Slotbepaling

De voorschriften die zijn opgenomen in de individuele drank- en horecavergunning van paracommerciële rechtspersonen vervallen. Dit betekent dat deze verordening van toepassing is op alle paracommerciële rechtspersonen, voor zover sprake is van oneerlijke concurrentie, en derhalve ook indien in de individuele drank- en horecavergunning geen beperkende voorschriften waren opgenomen.

Artikel 8 In werking treding

In Artikel III van de wijzigingswet (Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 32 022) is opgenomen dat alle gemeenten binnen één jaar na inwerkingtreding van het nieuwe artikel 4 een verordening moet hebben vastgesteld; derhalve uiterlijk 1 januari 2014 een verordening ex artikel 4, lid 2 DHW moeten hebben. Dit is dan ook de datum dat deze verordening in werking treedt.