Verordening op de heffing en invordering van graf- en begrafenisrechten op de algemene begraafplaatsen van de gemeente Boekel 2014

Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van graf- en begrafenisrechten op de algemene begraafplaatsen van de gemeente Boekel 2014

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Boekel;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 november 2013;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet;

BESLUIT:

Vast te stellen de:

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN GRAF- EN BEGRAFENIS-RECHTEN OP DE ALGEMENE BEGRAAFPLAATSEN VAN DE GEMEENTE BOEKEL 2014

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  begraafplaats: de algemene begraafplaats gelegen aan de Raadstraat te Boekel en de algemene begraafplaats gelegen aan het Sint Josephplein te Venhorst;

 • b.

  particulier graf: een graf, ten aanzien waarvan het uitsluitend recht is verleend tot het daarin doen begraven van lijken van overledenen voor een periode van 20 jaren, met dien verstande, dat bij aanvang of bij het verstrijken van deze termijn het recht door burgemeester en wethouders steeds met een veelvoud van 10 jaar kan worden verlengd;

 • c.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan eenieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken gedurende een periode van 10 jaar;

 • d.

  particulier urnengraf: een graf, ten aanzien waarvan het uitsluitend recht is verleend tot het daarin doen bijzetten van asbussen, bevattende de as van overledenen, voor de tijd van 20 achtereenvolgende jaren, met dien verstande dat bij aanvang of bij het verstrijken van deze termijn het recht door burgemeester en wethouders steeds met een veelvoud van 10 jaar kan worden verlengd;

 • e.

  algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan eenieder gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen gedurende een periode van 10 jaar;

 • f.

  particulier kindergraf: een graf, ten aanzien waarvan het uitsluitend recht is verleend tot het daarin doen begraven van overledenen beneden de leeftijd van 10 jaar voor een periode van 20 jaar, met dien verstande dat bij aanvang of bij het verstrijken van deze termijn het recht door burgemeester en wethouders steeds met een veelvoud van 10 jaar kan worden verlengd;

 • g.

  algemeen kindergraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken gedurende een periode van 10 jaar van personen beneden de leeftijd van 10 jaar;

 • h.

  urnennis: een nis, waarvoor voor bepaalde tijd het recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen of urnen;

 • i.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • j.

  urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

 • k.

  beheersverordening: de “Verordening op het beheer en gebruik van de algemene begraafplaatsen in de gemeente Boekel”;

 • l.

  Verstrooiïngsplaats: een permanent daartoe bestemd terrein waarop as wordt verstrooid, dan wel een plaats waarvoor voor bepaalde of onbepaalde tijd het recht is verleend om as te doen verstrooien.

Artikel 2. Belastbaar feit

Onder de naam “graf- en begrafenisrechten” worden rechten geheven voor het gebruik van de algemene begraafplaatsen en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaatsen.

Artikel 3. Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4. Vrijstellingen

Algemene graven worden, onverminderd het ingevolge deze verordening verschuldigde begraafrecht en eventueel andere op grond van de verordening verschuldigde rechten, kosteloos ter beschikking gesteld.

Artikel 5. Maatstaf van heffing en tarieven

De rechten worden geheven naar de maatstaven en tarieven, zoals opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 6. Wijze van heffing

Alle rechten, als die bedoeld in hoofdstuk 1 van de tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving, waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 7. Termijnen van betaling

De rechten bedoeld in de tarieventabel moeten worden betaald binnen een maand na de dagtekening van het aanslagbiljet, de kennisgeving, nota of andere schriftuur.

Artikel 8. Kwijtschelding

Bij de invordering van de graf- en begrafenisrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 10. Inwerkingtreding en citeerartikel

 • 1.

  De “Verordening graf- en begrafenisrechten”, vastgesteld bij raadsbesluit van 13 december 2012, wordt ingetrokken met ingang van in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag volgende op de dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening graf- en begrafenisrechten 2014".

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Boekel, gehouden op 12 december 2013.
de griffier, de voorzitter,
M.R.P. Philipse P.M.J.H. Bos

Bijlage 1 Tarieventabel graf en begrafenisrechten 2014

TARIEVENTABEL

Behorende bij de Verordening op de heffing en invordering van graf- en begrafenisrechten 2014.

Hoofdstuk 1, Verlenen van rechten

1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier graf wordt geheven:

1.1.1

voor een periode van 20 jaar

€ 867,00

1.1.2

voor het verlengen van het bij 1.1.1 genoemde recht met 10 jaar

€ 436,00

1.2

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier urnengraf wordt geheven:

1.2.1

voor een periode van 20 jaar

€ 867,00

1.2.2

voor het verlengen van het bij 1.2.1 genoemde recht met 10 jaar

€ 436,00

1.3

Voor het verlenen van het recht op een urnennis in een urnenwand wordt geheven:

1.3.1

voor een periode van 20 jaar

€ 867,00

1.3.2

voor het verlengen van het bij 1.3.1 genoemde recht met 10 jaar

€ 436,00

1.4

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier kindergraf/urnengraf van een kind onder 10 jaar wordt geheven:

1.4.1

voor een periode van 20 jaar

€ 867,00

1.4.2

voor het verlengen van het bij 1.4.1 genoemde recht met 10 jaar

€ 436,00

1.5.

Indien direct bij aanvang van het recht, als bedoeld onder 1.1/1.2.1/1.3.1 of 1.4.1 dit recht wordt verlengd, wordt een toeslag berekend van 10% bovenop de geldende tarieven voor ieder blok van 10 jaar.

Hoofdstuk 2, Begraven

2.1

Voor het begraven van een lijk van een persoon van 10 jaar of ouder wordt geheven

€ 519,00

2.2

Voor het begraven van een lijk, van een kind tot 10 jaar wordt geheven

€ 359,00

2.3

Voor het begraven van levenloos geboren of kort na de geboorte over­leden zuigelingen van een meervoudige geboorte, die in één kist wor­den begraven, wordt het begraafrecht eenmaal geheven, terwijl geen recht geheven wordt voor het begraven van stoffelijke resten van kinderen die, kort na de geboorte overleden, in één kist met hun overle­den moeder worden begraven.

Hoofdstuk 3, Plaatsen/bijzetten van asbussen en urnen

3.1

Voor het bijzetten/plaatsen/begraven van een asbus of urn van een persoon van 10 jaar of ouder wordt geheven

€ 305,00

3.2

Voor het bijzetten/plaatsen/begraven van een asbus of urn, van een kind tot 10 jaar wordt geheven

€ 305,00

3.3

Voor het bijzetten van een asbus of een urn van levenloos geboren of kort na de geboorte overleden zuigelingen van een meervoudige geboorte, die in één asbus of urn worden bijgezet, wordt het recht eenmaal geheven, terwijl geen recht geheven wordt voor het bijzetten van stoffelijke resten van kinderen die, kort na de geboorte overleden, in één asbus met hun overle­den moeder worden bijgezet.

Hoofdstuk 4, Opgraven

4.1

Voor het opgraven van een lijk c.q. asbus wordt geheven

€ 312,00

4.2

Voor het na opgraven weer begraven in een ander graf worden de tarieven genoemd in hoofdstuk 2 verhoogd met

€ 157,00

4.3

Het recht onder 4.1 en 4.2 is niet van toepassing indien dit door openbaar gezag bevolen wordt.

4.4

Voor het verstrooien van as op een daarvoor aangelegd verstrooiingsveld wordt per asbus geheven

€ 52,00

Hoofdstuk 5, Gedenkwand Venhorst

5.1

Voor het aanbrengen van een gedenkplaatje op de gedenkwand op de begraafplaats te Venhorst voor een periode van 30 jaar

€ 52,00

5.2

Voor het herbegraven van de stoffelijke resten in een algemeen graf en het aanbrengen van een gedenkplaatje op de gedenkwand op de begraafplaats te Venhorst voor een periode van 30 jaar

€ 275,00

Aldus besloten in de openbare vergadering van

De raad van de gemeente Boekel, gehouden op 12 december 2013.

de griffier, de voorzitter,

M.R.P. Philipse P.M.J.H. Bos