Verordening op de heffing en invordering van leges 2014

Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van leges 2014

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Boekel;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 november 2013;

gelet op: de artikelen 156, tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

BESLUIT:

Vast te stellen de:

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES 2014

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  “dag”: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  “week”: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  “maand”: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  “jaar”: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  “kalenderjaar”: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2. Belastbaar feit

Onder de naam leges worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en in de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3. Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4. Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  het raadplegen van de bij de gemeente berustende registers, leggers en plankaarten van de Dienst van het Kadaster en de openbare registers door ambtenaren in de uitoefening van hun functie;

 • b.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

 • c.

  stukken, nodig voor het in ontvangst kunnen nemen van pensioenen, lijfrenten, wachtgelden, lonen, bezoldiging en andere dergelijke periodieke uitkeringen;

 • d.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets).

Artikel 5. Tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6. Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7. Termijnen van betaling

De leges moeten worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

 • a.

  mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

 • b.

  schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen veertien dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

Artikel 8. Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9. Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10. Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   onderdeel 1.1.5.2 (akten burgerlijke stand);

  • 2.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 3.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 4.

   onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

  • 5.

   hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);

  • 6.

   onderdeel 1.9.1.2 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 7.

   hoofdstuk 16 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van leges.

Artikel 12. Inwerkingtreding

 • 1. De Legesverordening 2012, vastgesteld bij raadsbesluit van 15 december 2011 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag volgende op de dag na die van deze bekendmaking.

 • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013.

Artikel 13. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Legesverordening 2014”.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van
de raad van de gemeente Boekel, gehouden op 12 december 2013.
de griffier, de voorzitter,
M.R.P. Philipse P.M.J.H. Bos

Bijlage 1 Tarieven en vergoedingen niet in belastingvorm geregeld

Tarieven en vergoedingen niet in belastingvorm geregeld

Hoofd-

Functie

Omschrijving

Grondslag

Tarief 2014

functie

0

5340200

Vergoeding inschrijving lijst aankoop bouwterrein voor:

woningbouw

Per inschrijving

79,00

bedrijven

Per inschrijving

125,00

5

5340201

Vergoeding houtgewas

Per m³ gezaagd

45,00

Per m³ aan stuk

25,00

Gebruiksvergoedingen

Hoofd- functie

Functie

Omschrijving

Grondslag

Tarief 2014

Overige gronden:

5340202

Vaste standplaats Boekel

1 dagdeel per week gedurende een jaar

800,00

Vaste standplaats Venhorst

1 dagdeel per week gedurende een jaar

400,00

- stroomkosten (indien gewenst)

per jaar per dagdeel

75,00

5340202

Incidentele standplaats

Per dagdeel

25,00

- stroomkosten (indien gewenst)

per jaar per dagdeel voor ideële organisaties

0,00

per jaar voor dagdeel voor commerciële organisaties tot een maximum van het bedrag voor twee dagdelen

25,00

5

5321100

Oefenterrein Ponyclub “St. Joseph”

Oefenterrein

189,00

653017

Accommodatie motorclub Boekel

Per ha.

125,50

Accommodatie Hondenvereniging Politiehondenvereniging Dennelust

Per ha.

125,50

5321100

Accommodatie visvijver . Visclub “De Boekhorst”

100,00

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Boekel, gehouden op 12 december 2013.

de griffier, de voorzitter,

M.R.P. Philipse P.M.J..H. Bos

Bijlage 2 Tarieventabel legesverordening

TARIEVENTABEL

Tarieventabel, als bedoeld in artikel 5 van de Legesverordening 2014

2014

Titel 1

Algemene dienstverlening

HOOFDSTUK 1 BURGERLIJKE STAND

1.1.1

Nasporing in de registers

1.1.1.1

Het tarief bedraagt voor het doen van nasporingen in de registers van de burgerlijke stand, zonder dat van het resultaat een authentiek uittreksel uit de registers of een bewijs van inschrijving wordt verlangd, voor elk daaraan te besteden raadpleging per 15 minuten of gedeelte daarvan.

20,00

1.1.2

Opgaven omtrent aangiften

Vervallen.

1.1.3

Trouwboekjes en partnerschapsboekjes

1.1.3.1

Het tarief voor een trouwboekje/partnerschapsboekje of een duplicaat daarvan inclusief omslag

29,00

1.1.4

Voltrekking van huwelijken/geregistreerd partnerschap

1.1.4.1

Het sluiten van een kosteloos huwelijk of een kosteloze partnerschapregistratie is slechts mogelijk indien wordt voldaan

aan de in artikel 7 gestelde voorwaarden van het door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde

gratis

Reglement burgerlijke stand gemeente Boekel.

1.1.4.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of het registreren van een partnerschap dan wel het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op: maandag tot en met vrijdag tot 18.00 uur

344,00

1.1.4.1.2

Maandag tot en met vrijdag nà 18.00 uur

623,00

1.1.4.1.3

Zaterdag tot 18.00 uur

623,00

1.1.4.1.4

Zaterdag nà 18.00 uur

1.243,00

1.1.4.1.5

Zondag of op een algemeen erkende feestdag

1.243,00

1.1.4.1.6

Indien de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap plaats vindt in een bijzonder huis,

ingevolge artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek, wordt het in 1.1.4.1.1 tot en met 1.1.4.1.6 genoemde tarief

verhoogd met:

158,00

1.1.4.1.7

Bij het sluiten van een huwelijk of een registratie van een partnerschap, danwel het omzetten van een geregistreerd

partnerschap in een huwelijk op een daartoe aangewezen locatie wordt het in 1.1.4.1.1 tot en met 1.1.4.1.6 genoemde

tarief verhoogd met:

158,00

1.1.5

Het tarief bedraagt:

1.1.5.1

Voor het getuigen bij een huwelijk/geregistreerd partnerschap door een ambtenaar van de gemeente geldt per getuige

33,00

1.1.5.2

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet

rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

HOOFDSTUK 2 REISDOCUMENTEN

1.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van de documenten,

inclusief de spoedaanvragen, genoemd in artikel 6, lid 2 van het Besluit paspoortgelden het aldaar genoemde

tarief dat ten hoogste mag worden geheven, naar beneden afgerond op een veelvoud van € 0,05.

1.2.2

Het tarief bedraagt voor het opmaken van een verklaring van vermissing van een reisdocument

26,00

HOOFDSTUK 3 RIJBEWIJZEN

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen

van een rijbewijs

44,00

of indien dit lager is, het van rijkswege vastgestelde maximumbedrag.

1.3.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een schriftelijke aanvraag voor het verstrekken van gegevens uit het

Centraal Register Rijbewijzen, per inlichting

8,00

1.3.3

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een aangifte van vermissing van een rijbewijs vermeerderd met

19,00

1.3.4

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met het van rijkswege vastgestelde

maximumbedrag.

HOOFDSTUK 4 VERSTREKKINGEN UIT GEMEENTELIJKE BASISADMINISTRATIE PERSOONSGEGEVENS

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking

verstaan één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden

geraadpleegd.

1.4.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens:

per verstrekking

10,00

1.4.2.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

1.4.2.2.1

voor 25 verstrekkingen

75,00

1.4.2.2.2

voor 100 verstrekkingen

289,00

1.4.2.2.3

voor 500 verstrekkingen

1.066,00

1.4.2.2.4

voor 1.000 verstrekkingen

1.436,00

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens

omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.

1.4.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens:

per verstrekking

10,00

1.4.4.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

1.4.4.2.1

voor 25 verstrekkingen

75,00

1.4.4.2.2

voor 100 verstrekkingen

289,00

1.4.4.2.3

voor 500 verstrekkingen

1.066,00

1.4.4.2.4

voor 1.000 verstrekkingen

1.436,00

1.4.5

vervallen

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen,

voor ieder daaraan besteed kwartier

20,00

1.4.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.4.7.1

tot het verkrijgen van een bewijs van inschrijving in de basisregistratie personen

10,00

1.4.7.2

voor elke niet in dit hoofdstuk genoemde verklaring omtrent een bepaald persoon

10,00

HOOFDSTUK 5 KIEZERSREGISTER

1.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer, bedoeld in artikel D4 van de Kieswet (Stb. 1989, 423)

10,00

HOOFDSTUK 6 WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een bericht als bedoeld in artikel

1.6.1

35 van de Wet bescherming persoonsgegevens. Bij verstrekking op papier indien het afschrift bestaat uit

a. ten hoogste 100 pagina's, per pagina

2,00

met een maximum per bericht van

9,00

b. meer dan 100 pagina's

27,00

1.6.2

bij verstrekking anders dan op papier

9,00

1.6.3

dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verstrekking, moeilijk toegankelijke registratie

27,00

1.6.4

indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen 1.6.1 tot en met 1.6.3 meerdere vergoedingen kunnen worden

gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd

51,00

HOOFDSTUK 7 BESTUURSSTUKKEN

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.7.1.1

een exemplaar van de programma – productbegroting

31,00

1.7.1.2

een exemplaar van het jaarverslag – de jaarrekening

35,00

1.7.2

Het tarief bedraagt voor een jaarabonnement op de raadstukken:

1.7.2.1

per vergadering (excl. portokosten) (± 7 per jaar)

5,00

HOOFDSTUK 8 VASTGOEDINFORMATIE

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

1.8.1.1

Het gemeentelijk beperkingsregister of de gemeentelijke beperkingsregistratie, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

16,00

HOOFDSTUK 9 OVERIGE PUBLIEKSZAKEN

1.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.9.1.1

Tot het legaliseren van een handtekening

10,00

1.9.1.2

Tot het afgeven van een verklaring omtrent het gedrag

30,05

1.9.1.3

Tot het afgeven van een bewijs van in leven zijn

10,00

1.9.1.4

Tot het afgeven van een verklaring van Nederlanderschap, niet bestemd tot reispapier

10,00

HOOFDSTUK 10 KINDEROPVANG

1.10.1

Kinderopvang (excl. Gastouderopvang)

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een nieuwe locatie kinderopvang, zoals bedoeld

in artikel 45 Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen Peuterspeelzalen, waarvoor een meldingsinspectie noodzakelijk is:

1.10.2

Kinderopvang (gastouderopvang)

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een gastoudervoorziening, zoals bedoeld in

artikel 45 Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen Peuterspeelzalen, waarvoor een meldingsinspectie (TK-A) en een

inspectie op locatie (TK-B) noodzakelijk is:

490,00

HOOFDSTUKKEN 11 T/M 14 niet van toepassing

HOOFDSTUK 15 WINKELTIJDENWET

1.15.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.15.1.1.

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenverordening

25,00

HOOFDSTUK 16 WET OP DE KANSSPELEN

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de Kansspelen (Stb. 1964, 483):

1.16.1.1

voor het aanwezig hebben van een of meer speelautomaten per vergunning geldig voor één jaar:

- indien de vergunning een kansspelautomaat betreft:

58,00

- indien de vergunning voor twee of meer kansspelautomaten geldt, een bedrag van € 23,50, vermeerderd met het product van het aantal kansspelautomaten, waarvoor de vergunning geldt, en een bedrag van € 34.

1.16.1.2

Indien de belastingplicht in de loop van het jaar ontstaat, worden voor dat jaar de leges slechts over zoveel twaalfde gedeelten van een jaar berekend als er nog maanden overblijven, waarbij gedeelten van een maand voor een gehele maand worden gerekend

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

35,00

HOOFDSTUK 17 niet van toepassing

HOOFDSTUK 18 TELECOMMUNICATIEWET

18 KABELS EN LEIDINGEN

1.18

Melding voor instemming voor werkzaamheden aan kabels en/of leidingen voor Communicatienetwerken

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent

plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de

Telecommunicatiewet

410,00

1.18.1.1

Het bedrag genoemd in 1.18.1 wordt, bij aaneengesloten graafwerkzaamheden over een lengte van 25 meter of meer,

voor het uitvoeren van coördinatie en toezicht met een toeslag over de bemeten sleeflengte per strekkende meter sleuf

verhoogd met

2,00

1.18.1.2

Het bedrag genoemd in 1.18.1 wordt, indien overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare

grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

1.18.1.3

Het bedrag genoemd in 1.18.1 wordt, indien de aanvrager verzoekt om inhoudelijke afstemming bij de beoordeling of

het bijwonen van een bouwvergadering per vergadering verhoogd met

88,00

1.18.1.4

Het bedrag genoemd in 1.18.1 wordt, indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de

kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een

begroting die door het college is opgesteld.

1.18.1.5

Indien een begroting als bedoeld in 1.18.1.4 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de

vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde

werkdag schriftelijk is ingetrokken.

1.18.2

Indien het betreft werkzaamheden van niet ingrijpende aard bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van de

melding de helft van het bedrag genoemd in 1.1.8.1:

205,00

1.18.2.1

Indien het betreft de melding voor een proefsleuf wordt het legesbedrag verrekend met de melding waartoe

deze proefsleuf dient, indien en zodra de melding wordt ingediend conform 1.18.1.

1.18.3

Indien het betreft spoedeisende werkzaamheden dan wel calamiteiten bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen

van de melding de helft van het bedrag genoemd in 1.18.1:

205,00

HOOFDSTUK 19 VERKEER EN VERVOER

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) voor zover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten

35,00

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 7.1 van het Voertuigenreglement (Stb. 1994, 450)

35,00

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (Stb. 1990, 460)

28,00

voor het verlengen van de onder 1.19.1.3 genoemde kaart

28,00

HOOFDSTUK 20 DIVERSEN

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek/aanvraag:

tot het verstrekken van informatie/gegevens voor zover niet elders in deze tarievenlijst genoemd, voor ieder besteed kwartier of gedeelte daarvan

27,00

tot het waarmerken van een fotokopie

7,00

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, niet elders in deze tarieventabel genoemd, per bladzijde :

- op A4-formaat of kleiner (zwart-wit)

1,00

- op A3-formaat (zwart-wit)

2,00

- op A4-formaat of kleiner (kleur)

2,00

- op A3-formaat (kleur)

3,00

- op A2-, A1- of A0-formaat (zwart-wit)

6,00

- op A2-, A1- of A0-formaat (kleur)

11,00

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van:

geheel of gedeeltelijk geschreven of getypte minuten, afschriften, doorslagen of uittreksels van

stukken, niet elders in deze verordening genoemd per bladzijde

7,00

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

een exemplaar van de algemene plaatselijke verordening

20,00

een door de Burgemeester en wethouders of door de burgemeester ingevolge de algemene

plaatselijke verordening te verlenen vergunning c.q. ontheffing voor zover niet elders in deze

tarievenlijst genoemd

26,00

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

Een exemplaar van de Bouwverordening, voor zover voorradig

38,00

Een exemplaar van de toelichting

41,00

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving

HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

Bruto vloeroppervlakte

Het oppervlak van alle tot een bouwwerk behorende binnenruimten gemeten volgens NEN 2580. Dit is de som van alle ruimtes op alle verdiepingen gemeten in vierkante meter (m2) op vloerniveau langs de buitenomtrek van de opgaande scheidingsconstructies, die het bouwwerk omhullen.

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

Hoofdstuk 2 VOOROVERLEG/BEOORDELING CONCEPTAANVRAAG

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is, danwel een principeverzoek in het kader van de Wet ruimtelijke ordening

312,00

om beoordeling van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning:

25%

van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het project zouden worden vastgesteld.

om beoordeling van een vergunningvrij bouwproject

86,00

Hoofdstuk 3 OMGEVINGSVERGUNNING

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

Bouwactiviteiten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

Verbouwen of nieuwbouwen woning of andere woonfunctie

Voor deze bouwactiviteit wordt aan de hand van de bruto vloeroppervlakte het volgende tarief gehanteerd:

Indien de bruto vloeroppervlakte kleiner is dan 100 m² zijn de kosten voor elke m²:

22,50

met een minimum van:

200,00

Indien de bruto vloeroppervlakte groter is dan 100 m² maar kleiner is dan 550 m² zijn de kosten:

2.250,00

Deze kosten worden vermeerderd met voor elke m2 bruto vloeroppervlakte vanaf 100m2:

15,30

Indien de bruto vloeroppervlakte groter is dan 550 m2, zijn de kosten:

9.135,00

Deze kosten worden vermeerderd met voor elke m2 bruto vloeroppervlakte vanaf 550 m2:

13,50

met een maximum van:

500.000,00

Indien meer dan vier dezelfde woningen aangevraagd worden in 1 vergunning, wordt over de leges voor de

activiteit bouwen voor deze dezelfde woningen een korting gegeven van:

15%

Bijgebouwen bij woning (garages / bergingen enz)

Voor deze bouwactiviteit wordt het volgende tarief gehanteerd per m2 bruto vloeroppervlakte:

13,00

met een minimum van:

200,00

Balieomgevingsvergunning verbouwen of nieuwbouwen woning of andere woonfunctie

Voor deze bouwactiviteit wordt aan de hand van de bruto vloeroppervlakte het volgende tarief gehanteerd:

Indien de bruto vloeroppervlakte kleiner is dan 100 m2, zijn de kosten voor elke m2:

9,90

met een minimum van:

150,00

Indien de bruto vloeroppervlakte groter is dan 100 m2 maar kleiner is dan 550m2, zijn de kosten:

990,00

Deze kosten worden vermeerderd met voor elke m2 bruto vloeroppervlakte vanaf 100m2:

8,10

Indien het bruto vloeroppervlakte groter is dan 550 m2, zijn de kosten:

4.635,00

Deze kosten worden vermeerderd met voor elke m2 bruto vloeroppervlakte vanaf 550 m2:

7,20

met een maximum van:

250.000,00

Balieomgevingsvergunning Bijgebouwen bij woning (garages / bergingen enz)

Voor deze bouwactiviteit wordt het volgende tarief gehanteerd per m2 bruto vloeroppervlakte:

5,70

met een minimum van:

150,00

Verbouwen of nieuwbouwen stallen, loodsen, champignonkwekerijen, bedrijfshallen en andere

industriefuncties

Voor deze bouwactiviteit wordt aan de hand van de bruto vloeroppervlakte het volgende tarief gehanteerd:

Indien de bruto vloeroppervlakte kleiner is dan 375m2, zijn de kosten voor elke m2:

8,00

met een minimum van:

500,00

Indien de bruto vloeroppervlakte groter is dan 375 m2 maar kleiner is dan 1775 m2, zijn de kosten:

3.000,00

Deze kosten worden vermeerderd met voor elke m2 bruto vloeroppervlakte vanaf 375 m2:

5,00

Indien de bruto vloeroppervlakte groter is dan 1775 m2, zijn de kosten:

10.000,00

Deze kosten worden vermeerderd met voor elke m2 bruto vloeroppervlakte vanaf 1775m2:

3,00

met een maximum van:

500.000,00

Verbouwen of nieuwbouwen bijeenkomstfunctie / gezondheidsfunctie / logiesfunctie / onderwijsfunctie /

celfunctie / kantoorfunctie / sportfunctie / winkelfunctie

Voor deze bouwactiviteit wordt aan de hand van de bruto vloeroppervlakte het volgende tarief gehanteerd:

Indien de bruto vloeroppervlakte kleiner is dan 100m2, zijn de kosten voor elke m2:

25,00

met een minimum van:

500,00

Indien de bruto vloeroppervlakte groter is dan 100m2 maar kleiner is dan 500m2, zijn de kosten:

2.500,00

Deze kosten worden vermeerderd met voor elke m2 bruto vloeroppervlakte vanaf 100 m2:

17,00

Indien de bruto vloeroppervlakte groter is dan 500m2, zijn de kosten:

9.300,00

Deze kosten worden vermeerderd met voor elke m2 bruto vloeroppervlakte vanaf 500m2:

15,00

met een maximum van:

500.000,00

Verbouwen of nieuwbouwen kas

Voor deze bouwactiviteit wordt aan de hand van de bruto vloeroppervlakte het volgende tarief gehanteerd:

Indien de bruto vloeroppervlakte kleiner is dan 2500 m2, zijn de kosten voor elke m2:

1,00

met een minimum van:

500,00

Indien de bruto vloeroppervlakte groter is dan 2500 m2, zijn de kosten:

2.500,00

Deze kosten worden vermeerderd met voor elke m2 bruto vloeroppervlakte vanaf 2.500 m2:

0,60

met een maximum van:

500.000,00

Overige bouwactiviteiten

Als de bouwactiviteiten betrekking op de onderstaande bouwwerken wordt het volgende tarief gehanteerd:

Dakkapellen (op bestaande gebouwen)

Voor deze bouwactiviteit wordt het volgende tarief gehanteerd per dakkapel:

125,00

met een minimum van:

200,00

Gevelwijzigingen

Voor deze bouwactiviteit wordt het volgende tarief gehanteerd per gevelvlak:

125,00

met een minimum van:

200,00

Constructieve wijzigingen

Voor deze bouwactiviteit wordt het volgende tarief gehanteerd per soort wijziging:

500,00

Erfafscheidingen

Voor deze bouwactiviteit wordt het volgende tarief gehanteerd per muur / wand:

125,00

met een minimum van:

200,00

Overkapping

Voor deze bouwactiviteit wordt het volgende tarief gehanteerd per m2 overkapping:

4,00

met een minimum van:

200,00

Silo's

Voor deze bouwactiviteit wordt het volgende tarief gehanteerd per silo:

100,00

met een minimum van:

200,00

Overige bouwwerken

Voor deze bouwactiviteit wordt het volgende tarief gehanteerd per m2 oppervlakte:

3,00

met een minimum van:

200,00

Verplicht advies door:

Adviescommissie agrarische bouwaanvragen

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2..3.1.1. bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat

onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld:

100%

van de externe advieskosten.

Monumentenhuis Brabant en daarmee gelijk te stellen deskundige adviesorganen:

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2..3.1.1. bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van een deskundige partij op het gebied van monumenten nodig is en wordt beoordeeld:

100%

van de externe advieskosten.

Adviescommissie m.e.r.

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1, 2.3.3, 2.3.4 en hoofdstuk 7 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de commissie voor de milieueffect rapportage (m.e.r.) nodig is en wordt afgegeven:

100%

van de externe advieskosten.

Adviescommissie Toerisme en recreatie

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2..3.1.1., 2.3.3, 2.3.4. en hoofdstuk 7 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de Adviescommissie Toerisme en Recreatie (onderdeel van de SAB) of een daarmee gelijk te stellen deskundige, nodig is en wordt afgegeven:

100%

van de externe advieskosten.

Noodzakelijk advies door

Adviescommissie agrarische bouwaanvragen:

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1, 2.3.3, 2.3.4 en hoofdstuk 7 bedraagt het tarief, indien op grond van een besluit van het college van burgemeester en wethouders een deskundigen advies is gewenst, voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de adviescommissie agrarische bouwaanvragen (onderdeel van de SAB) is en wordt beoordeeld:

100%

van de externe advieskosten.

Monumentenhuis Brabant en daarmee gelijk te stellen deskundige adviesorganen:

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1, 2.3.3, 2.3.4 en hoofdstuk 7 bedraagt het tarief, indien op grond van een besluit van het college van burgemeester en wethouders een deskundigen advies op het gebied van monumenten wenselijk is en wordt beoordeeld:

100%

van de externe advieskosten.

Adviescommissie m.e.r.

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1, 2.3.3, 2.3.4 en hoofdstuk 7 bedraagt het tarief, indien op grond van een besluit van het bevoegde gezag als bedoeld in het besluit m.e.r. voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een vrijwillig advies van de commissie voor de milieueffect rapportage (m.e.r.) gewenst is en wordt afgegeven:

100%

van de externe advieskosten en

10%

voor administratie en doorzendkosten.

Adviescommissie Toerisme en Recreatie

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1, 2.3.3, 2.3.4 en hoofdstuk 7 bedraagt het tarief, indien kop grond van een besluit van het college van burgemeester en wethouders voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de adviescommissie Toerisme en Recreatie (onderdeel van de SAB), of een daarmee gelijk te stellen deskundige, gewenst is en wordt beoordeeld:

100%

van de externe advieskosten en voor administratie en doorzendkosten.

10%

Verklaring van geen bedenkingen

Indien een verklaring van geen bedenkingen van G.S. noodzakelijk is

100%

van de provinciale legeskosten.

Indien in verband met een verklaring van geen bedenkingen als hiervoor bedoeld en de regels uit de provinciale

Verordening Ruimte (BZV) externe advies- en/of toetsingskosten dienen te worden gemaakt

100%

van deze kosten.

Achteraf ingediende aanvraag

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:

200%

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien met de bouwactiviteit is begonnen voordat vergunning is verleend, maar nadat de aanvraag is ingediend:

200%

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

Aanlegactiviteiten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

1.029,00

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

1.029,00

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

1.029,00

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

4.112,00

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

1.029,00

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

860,00

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

4.112,00

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

4.112,00

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

4.112,00

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

1.029,00

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

1.029,00

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

4.112,00

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

1.029,00

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

860,00

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

4.112,00

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

4.112,00

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

4.112,00

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

200,00

De overeenkomstig het in 2.3.5 genoemde tarief geheven leges worden vermeerderd met de bedragen genoemd in 2.3.5.2 indien en voor zover deze op het bouwwerk of de inrichting, waarop de verleende vergunning betrekking heeft, van toepassing zijn.

De opslag/verhoging als bedoeld in 2.3.5.1 bedraagt voor:

A:

a. bouwwerken waarin aan meer dan tien personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf zal worden verschaft

b. bouwwerken waarin aan meer dan tien personen jonger dan twaalf jaar of aan meer dan tien lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapte personen dagverblijf zal worden verschaft

met een oppervlakte van:

- minder dan 100 m2

129,00

- 100 tot 200 m2

192,00

- 200 tot 300 m2

319,00

- 300 tot 500 m2

510,00

- 500 tot 1.000 m2

763,00

- 1.000 tot 2.000 m2

1.140,00

- 2.000 tot 3.000 m2

1.500,00

- 3.000 tot 4.000 m2

1.658,00

- 4.000 tot 5.000 m2

1.818,00

- 5.000 tot 10.000 m2

2.027,00

- 10.000 tot 20.000 m2

2.309,00

- 20.000 tot 30.000 m2

2.681,00

- 30.000 tot 40.000 m2

3.058,00

- 40.000 tot 50.000 m2

3.430,00

- 50.000 m2 of meer

3.742,00

B:

a. inrichtingen waarin aan meer dan tien personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf zal worden verschaft

b. inrichtingen waarin aan meer dan tien personen jonger dan twaalf jaar of aan meer dan tien lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen dagverblijf zal worden verschaft

c. inrichtingen waarin meer dan tweehonderd personen tegelijk aanwezig zullen zijn

met een oppervlakte van:

- minder dan 100 m2

65,00

- 100 tot 200m2

97,00

- 200 tot 300 m2

160,00

- 300 tot 500 m2

255,00

- 500 tot 1.000 m2

382,00

- 1.000 tot 2.000 m2

570,00

- 2.000 tot 3.000 m2

760,00

- 3.000 tot 4.000 m2

859,00

- 4.000 tot 5.000 m2

955,00

- 5.000 tot 10.000 m2

1.086,00

- 10.000 tot 20.000 m2

1.272,00

- 20.000 tot 30.000 m2

1.524,00

- 30.000 tot 40.000 m2

1.762,00

- 40.000 tot 50.000 m2

2.021,00

- 50.000 m2 of meer

2.241,00

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de ’Erfgoedverordening gemeente Boekel 2010’, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 10, tweede lid, van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

0,00

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

0,00

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

2.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief:

2.3.7.1.1

in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo:

1.029,00

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

517,00

2.3.9

Uitweg/inrit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

517,00

2.3.10

Kappen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

323,00

2.3.11

Omgevingsvergunning in twee fasen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.11.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

2.3.11.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

2.3.12

Beoordeling bodemrapport

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

2.3.12.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport 100% van de externe advieskosten met een minimum van

207,00

2.3.12.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport 100% van de externe advieskosten met een minimum van

207,00

2.3.13

Advies

2.3.13.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief; indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: 100% van de externe adviekosten met een minimum van:

744,00

2.3.14

Verklaring van geen bedenkingen

2.3.14.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

2.3.14.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

744,00

2.3.14.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

744,00

Hoofdstuk 4 VERMINDERING

VERMINDERING EN TERUGGAAF

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

2.4.2

Teruggaaf of vermindering als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2 en 2.3.10, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf of vermindering van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

2.4.2.1

Indien na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning deze aanvraag wordt ingetrokken, voordat de vergunning wordt verleend, bestaat er aanspraak op vermindering van de geheven leges. De vermindering bedraagt:

50%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

2.4.2.2

Indien een vergunning op verzoek van de aanvrager geheel wordt ingetrokken, voordat daarvan gebruik is gemaakt, bestaat er aanspraak op teruggaaf van de geheven leges. De teruggaaf bedraagt:

25%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

2.4.2.3

Indien na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, deze aanvraag leidt tot het niet verder in behandeling nemen op grond van art. 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht, bestaat er aanspraak op vermindering van de geheven leges. De vermindering bedraagt:

50%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

2.4.3

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.3, 2.3.5, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9, 2.3.10, 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen vermindering verleend.

Hoofdstuk 6 WIJZIGING OMGEVINGSVERGUNNING ALS GEVOLG VAN WIJZIGING PROJECT

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

66,00

Hoofdstuk 7 BESTEMMINGSWIJZIGINGEN ZONDER ACTIVITEITEN

2.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

5.142,00

2.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een een aanvraag tot het wijzigen of het uitwerken van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder respectievelijk a en b, van de Wet ruimtelijke ordening

4.112,00

2.7.3

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk worden de leges verhoogd met

100%

van de externe advieskosten, kosten van stedenbouwkundige beoordeling en advies en andere kosten die direct verband

houden met de (wettelijke) verplichtingen die ten grondslag liggen aan de beoogde ruimtelijke ontwikkeling

2.7.4

Verklaring van geen bedenkingen

Indien een verklaring van geen bedenkingen van G.S. noodzakelijk is

100%

van de provinciale legeskosten.

Indien in verband met een verklaring van geen bedenkingen als hiervoor bedoeld en de regels uit de provinciale

Verordening Ruimte (BZV) externe advies- en/of toetsingskosten dienen te worden gemaakt

100%

van deze kosten.

2.7.5

Ontwikkelingen opnemen in een integrale herziening van een bestemmingsplan

2.7.5.1

Bij ontwikkelingen die passen binnen een wijzigingsbevoegdheid uit het geldende bestemmingsplan

(artikel 3.6 lid 1a Wro)

25%

van de leges vermeld onder 2.7.2.

2.7.5.2

Bij ontwikkelingen die niet passen binnen een wijzigingsbevoegdheid uit het geldende bestemmingsplan

(artikel 3.6 lid 1a Wro), maar wel binnen het gemeentelijk beleid inzake ruimtelijke ordening

40%

van de leges vermeld onder 2.7.1.

2.7.5.3

Bij ontwikkelingen die afwijken van gemeentelijk en/of provinciaal beleid/regels maar wel wenselijk zijn blijkens een

concreet collegebesluit

60%

van de leges vermeld onder 2.7.1.

Hoofdstuk 8 IN DEZE TITEL NIET BENOEMDE BESCHIKKING

2.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

431,00

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

HOOFDSTUK 1 DRANK- EN HORECAWET

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

3.1.1

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:28 van de APV (Exploitatievergunning horecabedrijf)

179,00

3.1.2

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Drank- en Horecawet (Stb. 1964, 386) (Horecavergunning)

255,00

3.1.3

Indien na de BIBOB-intake en -screening een advies bij het landelijk bureau BIBOB wordt ingewonnen, worden de leges onder 3.1.1. En 3.1.2 verhoogd met

510,00

3.1.4

Tot het op verzoek van de vergunninghouder wijzigen van de vergunning als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

73,00

3.1.5

Tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

38,00

3.1.6

Tot het wijzigen van leidinggevenden en/of de tenaamstelling van de vergunning van de Drank- en Horecawet (artikel 30a)

26,00

HOOFDSTUK 2 ORGANISEREN EVENEMENTEN

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een evenementenvergunning met geen of beperkt risico. Voorgaande ter beoordeling van de gemeente Boekel.

52,00

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een evenementenvergunning met matig of groot risico waarbij vooroverleg gewenst is. Voorgaande ter beoordeling van de gemeente Boekel.

156,00

3.2.3

Het tarief genoemd in de artikelen 3.2.1 en 3.2.2. wordt verhoogd, indien er een advies wordt gevraagd bij het GHOR,

met een bedrag van

73,00

3.2.4

Indien een vergunningaanvraag drie weken voor de datum van het te houden evenement niet is ontvangen, kan de gemeente Boekel ambtshalve vergunning verlenen. Aan deze vergunning wordt een tarief van 200% van het gebruikelijke legesbedrag verbonden.

200%

HOOFDSTUK 3 GEBRUIKSVERGUNNING IN VERBAND MET BRANDVEILIGHEID

3.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

3.3.1.1

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting, als bedoeld in artikel 2.2.1 van de brandbeveiligingsverordening

199,00

HOOFDSTUK 4 PROSTITUTIEBEDRIJVEN

3.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

3.4.1.1

Tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3.2.1 van de Algemene plaatselijke verordening

548,00

3.4.1.2

Tot het wijzigen van een vergunning als bedoeld in 3.4.1.1

108,00

HOOFDSTUK 5 SLUITINGSTIJDEN HORECA

3.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verkrijgen van een ontheffing

als bedoeld in artikel 2.29 sluitingsuur van de algemene plaatselijke verordening van de gemeente Boekel:

Voor het eerste uur en elk volgend uur of gedeelte daarvan

26,00

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente Boekel, gehouden op 12 december 2013

de griffier, de voorzitter,

M.R.P. Philipse P.M.J.H. Bos