Peilbesluit Maelstede-Dekker

Geldend van 21-12-2013 t/m heden

Intitulé

Peilbesluit Maelstede-Dekker

De algemene vergadering van waterschap Scheldestromen;

gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van woensdag 13 november 2013, nr. 2013026859;

gelet op Artikel 5.6 van de waterverordening Zeeland.

besluit:

het peilbesluit Maelstede-Dekker (nr. 2013026414) vast te stellen.

Artikel 1. Gebied

Het gebied waar dit peilbesluit betrekking op heeft, ligt in de provincie Zeeland binnen het grondgebied van de gemeenten Goes, Kapelle en Borsele en is aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart. Op deze kaart zijn de coderingen van de peilgebieden en waterpeilen aangegeven.

Artikel 2. Peilen

De na te streven waterpeilen in de volgende peilgebieden zijn:

Peilgebied

Winterpeil (m NAP)

Zomerpeil (m NAP)

GJP349

-0,7

-0,7

GJP491

-1,5

-1,25

GJP373

-1,3

-1,15

GJP492*

-1,25

-1

GJP384*

-1,2

-1,2

GJP392

-2,25

-1,95

GJP394

-2,05

-1,85

GJP493

-1,9

-1,7

GJP399

-1,1

-1,1

GJP402

-1,25

-1,25

GJP416

-0,8

-0,8

GJP418*

-1,55

-1,55

GJP432*

-0,95

-0,95

GJP474

-0,8

-0,8

GJP477

-0,8

-0,8

GJP478

-0,75

-0,75

GJP480

-0,5

-0,5

GJP482

-1

-1

GJP483

-0,9

-0,9

GJP489

-1,7

-1,5

GJP350

-2,75

-2,5

GJP355

-2,6

-2,4

GJP356

-1,9

-1,9

GJP369*

-2,15

-2,15

GJP385

-1,7

-2

GJP435*

-2,35

-2,35

GJP436

-1,9

-1,9

GJP468

-2,2

-2,2

GJP476*

-1,6

-1,6

GJP481*

-2,1

-2,1

GJP484*

0

0

GJP494

-1,6

-1,6

GJP371

-2,75

-2,75

GJP383

-1,95

-1,95

GJP430

-0,8

-0,6

GJP433

-1,8

-1,8

GJP448*

-1,7

-1,7

GJP449*

-1,75

-1,75

GJP458

-1,8

-1,8

GJP466

-1,65

-1,8

GJP467*

-1,65

-1,65

GJP470*

-0,65

-0,65

GJP471*

-2,3

-2,3

GJP472

-1,2

-1,2

GJP473*

-2,45

-2,45

GJP475

-0,6

-0,4

GJP479

-1,3

-1,1

GJP486

-1,9

-1,9

GJP490*

-1,75

-1,75

GJP374

-1,2

-1,2

GJP378*

-1,35

-1,35

GJP393*

-2,15

-2,15

GJP398*

-1,35

-1,35

GJP410*

-1,65

-1,65

GJP415*

-2,6

-2,6

GJP437*

-2,45

-2,45

GJP469*

-1,5

-1,5

GJP485

-2,8

-2,8

GJP487

-1,5

-1,5

GJP488

-1,6

-1,35

GJP400

1,3

1,3

GJP440

-0,45

-0,45

GJP452

-0,95

-0,95

*Vast kunstwerk, niet regelbaar, vaste hoogte kunstwerk i.p.v. waterpeil.

Artikel 3. Toelichting

De toelichting op het peilbesluit "Toelichting peilbesluit Maelstede-Dekker" d.d. 18 oktober 2013 (docnr. 2013026412) bevat de motivering en geeft de gronden aan waarop dit peilbesluit berust. Deze toelichting maakt onlosmakelijk onderdeel uit van dit peilbesluit.

Artikel 4. Instellen van peilen

De in dit peilbesluit vermelde waterpeilen worden gefaseerd ingevoerd, telkens alle daarvoor noodzakelijke maatregelen in een peilgebied zijn getroffen.

Artikel 5. Peilhandhaving

De streefpeilen zijn de te handhaven waterpeilen bij een peilregulerend kunstwerk (stuw, gemaal, sluis of duiker) van het peilgebied. In verband met de sturing van de kunstwerken is een bandbreedte rondom het streefpeil nodig. Deze bandbreedte is afhankelijk van het type kunstwerk en de hydrologische omstandigheden. Het streefpeil komt overeen met de gemiddelde waterstanden die optreden, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de zomer- en winterperiode. De overgang van winterpeil naar zomerpeil en v.v. zal trapsgewijs plaatsvinden. Met de overgang zal flexibel worden omgegaan, rekening houdend met hydrologische omstandigheden. Er zijn omstandigheden die kunnen leiden tot een legitieme afwijking van de streefpeilen in het peilbesluit. Genoemde aspecten van het peilbeheer worden nader beschreven in de toelichting op dit peilbesluit.

Artikel 6. Intrekken peilbesluiten

De volgende peilbesluiten worden ingetrokken: Peilbesluit afvoergebied Dekker met onderbemalingsgebied Postweg vastgesteld mei 2003, Peilbesluit Goese Kanaal en Goese Meer vastgesteld augustus 2000 en Peilbesluit Noord- en Zuid-Beveland vastgesteld augustus 1982 voor het gebied Maelstede-Dekker.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Het peilbesluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking ervan.

Artikel 8. Citeertitel

Dit peilbesluit kan worden aangehaald als: Peilbesluit Maelstede-Dekker.

aldus vastgesteld in de algemene vergadering van 12 december 2013,

mr. drs. A.J.G. Poppelaars, voorzitter,

mr. drs. J. de Visser, secretaris-algemeen directeur.

Bijlage 1 Peilenkaart afvoergebieden Maelstede-Dekker

Peilenkaart afvoergebieden Maelstede-Dekker

Bijlage 2 Toelichting peilbesluit Maelstede-Dekker

Toelichting peilbesluit Maelstede-Dekker