Peilbesluit Schenge

Geldend van 21-12-2013 t/m heden

Intitulé

Peilbesluit Schenge

De algemene vergadering van waterschap Scheldestromen;

gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van woensdag 13 november 2013, nr. 2013025947;

gelet op artikel 5.6 van de waterverordening Zeeland.

besluit:

het peilbesluit Schenge (nr. 2013026575) vast te stellen.

Artikel 1. Gebied

Het gebied waar dit peilbesluit betrekking op heeft, ligt in de provincie Zeeland binnen het grondgebied van de gemeenten Goes, Borsele en Middelburg en is aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart Peilenkaart afvoergebieden Schenge (2013026576, 14 oktober 2013). Op deze kaart zijn de coderingen van de peilgebieden en waterpeilen aangegeven.

Artikel 2. Peilen

De na te streven waterpeilen in de volgende peilgebieden zijn:

Peilgebied

Zomerpeil (m NAP)

Winterpeil (m NAP)

GJP11

0,00

-0,40

GJP12

-0,70

-0,70

GJP13

-0,10

-0,45

GJP13

0,00

0,00

GJP14

-1,10

-1,10

GJP15*

-0,80

-0,80

GJP17

-0,20

-0,20

GJP18

-0,40

-0,40

GJP19*

-0,90

-0,90

GJP20

-0,55

-0,80

GJP21

-0,50

-0,50

GJP22

-1,30

-1,40

GJP23

-1,00

-1,00

GJP24

-1,05

-1,25

GJP25*

-1,00

-1,00

GJP26

0,20

0,00

GJP27

-0,30

-0,30

GJP28

-1,90

-1,90

GJP29

-1,30

-1,50

GJP30*

-0,40

-0,40

GJP31

-0,10

-0,45

GJP32

-0,65

-1,05

GJP36

-0,65

-1,00

GJP39

-0,60

-0,60

GJP41

-0,30

-0,30

GJP43

-0,15

-0,15

GJP44

-0,75

-0,75

GJP45

-0,50

-0,60

GJP47

-0,80

-0,80

GJP48*

-0,20

-0,20

GJP50

-0,10

-0,10

GJP52

-0,60

-0,60

GJP310

-0,90

-1,00

GJP53

-0,95

-0,95

GJP54

-0,30

-0,30

GJP56

-0,60

-0,60

GJP57

0,00

-0,40

GJP6

-1,10

-1,10

GJP61

-1,25

-1,25

GJP62

-0,30

-0,30

GJP63

-0,10

-0,40

GJP65

-0,50

-0,60

GJP67

-0,85

-1,00

GJP69

-0,30

-0,30

GJP7

-1,05

-1,15

GJP70*

-0,90

-0,90

GJP8*

-0,55

-0,55

GJP308

-0,15

-0,30

GJP306

-0,35

-0,60

De met * gemarkeerde peilgebieden hebben een vast kunstwerk (niet regelbaar), het peil betreft hier de vaste hoogte van het kunstwerk in plaats van het waterpeil.

Artikel 3. Toelichting

De toelichting op het peilbesluit "Toelichting Peilbesluit Schenge" d.d. 18 oktober 2013 (docnr. 2013026571) bevat de motivering en geeft de gronden aan waarop dit peilbesluit berust. Deze toelichting maakt onlosmakelijk onderdeel uit van dit peilbesluit.

Artikel 4. Instellen van peilen

De in dit peilbesluit vermelde waterpeilen worden gefaseerd ingevoerd, indien alle daarvoor noodzakelijke maatregelen in een peilgebied zijn getroffen.

Artikel 5. Peilhandhaving

De streefpeilen zijn de te handhaven waterpeilen bij een peilregulerend kunstwerk (stuw, gemaal, sluis of duiker) van het peilgebied. In verband met de sturing van de kunstwerken is een bandbreedte rondom het streefpeil nodig. Deze bandbreedte is afhankelijk van het type kunstwerk en de hydrologische omstandigheden. Het streefpeil komt overeen met de gemiddelde waterstanden die optreden, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de zomer- en winterperiode. De overgang van winterpeil naar zomerpeil en v.v. zal trapsgewijs plaatsvinden. Met de overgang zal flexibel worden omgegaan, rekening houdend met hydrologische omstandigheden. Er zijn omstandigheden die kunnen leiden tot een legitieme afwijking van de streefpeilen in het peilbesluit. Genoemde aspecten van het peilbeheer worden nader beschreven in de toelichting op dit peilbesluit.

Artikel 6. Intrekken peilbesluiten

De volgende peilbesluiten worden ingetrokken: “peilbesluit waterschap Noord- en Zuid-Beveland” vastgesteld op 25 augustus 1982; “peilbesluit afvoergebieden Wilhelminapolder en Oosterland” vastgesteld op 12 oktober 1999; “peilbesluit afvoergebieden Calandpolder, buitengebied de Piet, Muidenweg en Egbert-Petruspolder” vastgesteld op 7 december 1999.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Het peilbesluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking ervan.

Artikel 8. Citeertitel

Dit peilbesluit kan worden aangehaald als: Peilbesluit Schenge.

aldus vastgesteld in de Algemene vergadering van 12 december 2013,

mr. drs. A.J.G. Poppelaars, voorzitter,

mr. drs. J. de Visser, secretaris-algemeen directeur.

Bijlage 1 Peilenkaart afvoergebieden peilbesluit Schenge

Peilenkaart afvoergebieden peilbesluit Schenge

Bijlage 2 Toelichting peilbesluit Schenge

Toelichting peilbesluit Schenge

Bijlage 3 Antwoordnota zienswijzen ontwerp peilbesluit Schenge

Antwoordnota zienswijzen ontwerp peilbesluit Schenge