Peilbesluit Noord-Beveland

Geldend van 27-07-2013 t/m heden

Intitulé

Peilbesluit Noord-Beveland

De algemene vergadering van waterschap Scheldestromen;

gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van woensdag 29 mei 2013, nr. 2013012011;

gelet op artikel 5.6 van de waterverordening Zeeland.

het peilbesluit Noord-Beveland vast te stellen.

Artikel 1. Gebied

Het gebied waar dit peilbesluit betrekking op heeft, ligt in de provincie Zeeland binnen het grondgebied van de gemeente Noord-Beveland en is aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart. Op deze kaart zijn de coderingen van de peilgebieden en waterpeilen aangegeven.

Artikel 2. Peilen

De na te streven waterpeilen in de volgende peilgebieden zijn:

Peilgebied code

Eigennaam/ afvoergebied

Peilvoorstel

Zomerpeil cm NAP

Winterpeil NMA cm NAP

GJP86

Sluis Jacobapolder

0

-30

GJP132

Sluis Jacobapolder

30

0

GJP135

Sluis Jacobapolder

10

-30

GJP138

Jacoba

-30

-70

GJP149

Willem

-65

-85

GJP150

Willem

-50

-80

GJP153

Willem

-50

-80

GJP154

Willem

-100

-40

GJP155

Willem

-100

-40

GJP156

Willem

-100

-40

GJP157*

Willem

-70

-90

GJP158

Willem

-60

-90

GJP159

Willem - De Valle

-70

-100

GJP160*

De Valle

-10

-10

GJP161*

De Valle

-80

-80

GJP162

De Valle

-55

-80

GJP163

De Valle

-15

-45

GJP164*

De Valle

0

0

GJP165

Goudplaat

-15

-65

GJP166

Adriaan

-50

-70

GPG350

Inlaag Anna Frisopolder

xxx

xxx

GPG351

Inlaag Vlietepolder

xxx

xxx

GPG357

Inlaag Keihoogte

xxx

xxx

GPG359

Inlaag Thoornpolder

xxx

xxx

GPG364

Schotsman - Ruiterplaat

xxx

xxx

GPG511

Goudplaat

xxx

xxx

GPG345

Inlaag Oesterput

xxx

xxx

GPG346

Inlaag 's Gravenhoek

xxx

xxx

*Vast kunstwerk, niet regelbaar, vaste hoogte kunstwerk i.p.v. waterpeil.

NMA: normaal maatgevende afvoer.

xxx: geen peilvaststelling.

Artikel 3. Toelichting

De toelichting op het peilbesluit ‘Toelichting ontwerp peilbesluit Noord-Beveland’ d.d. 29 april 2013. (docnr. 2013011937) bevat de motivering en geeft de gronden aan waarop dit peilbesluit berust. Deze toelichting maakt onlosmakelijk onderdeel uit van dit peilbesluit.

Artikel 4. Instellen van peilen

De in dit peilbesluit vermelde waterpeilen worden gefaseerd ingevoerd, telkens alle daarvoor noodzakelijke maatregelen in een peilgebied zijn getroffen.

Artikel 5. Peilhandhaving

De streefpeilen zijn de te handhaven waterpeilen bij een peilregulerend kunstwerk (stuw, gemaal, sluis of duiker) van het peilgebied. In verband met de sturing van de kunstwerken is een bandbreedte rondom het streefpeil nodig. Deze bandbreedte is afhankelijk van het type kunstwerk en de hydrologische omstandigheden. Het streefpeil komt overeen met de gemiddelde waterstanden die optreden, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de zomer- en winterperiode. In de zomer is dit het peil in rust zonder afvoer, in de winter het peil bij een normaal maatgevende afvoer (NMA) van 2.8 mm/etmaal. De overgang van winterpeil naar zomerpeil en v.v. vindt trapsgewijs plaats. Met de overgang wordt flexibel omgegaan, rekening houdend met hydrologische omstandigheden. Er zijn omstandigheden die kunnen leiden tot een legitieme afwijking van de streefpeilen in het peilbesluit. Genoemde aspecten van het peilbeheer worden nader beschreven in de toelichting op dit peilbesluit.

Artikel 6. Intrekken peilbesluiten

De volgende peilbesluiten worden ingetrokken: peilbesluit Noord- en Zuid-Beveland van augustus 1982 voor het gebied Noord-Beveland en het partieel peilbesluit Willem-Adriaanpolder, gelegen in de gemeente Kortgene van augustus 1985.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Het peilbesluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking ervan.

Artikel 8. Citeertitel

Dit peilbesluit kan worden aangehaald als: Peilbesluit Noord-Beveland.

aldus vastgesteld in de Algemene vergadering van 27 juni 2013,

mr. drs. A.J.G. Poppelaars, voorzitter,

mr. drs. J. de Visser, secretaris-algemeen directeur.

Bijlage 1 Peilvoorstel afvoergebieden Noord-Beveland

Peilvoorstel afvoergebieden Noord-Beveland

Bijlage 2 Toelichting peilbesluit Noord-Beveland

Toelichting peilbesluit Noord-Beveland

Bijlage 3 Antwoordnota zienswijzen ontwerp peilbesluit Noord-Beveland

Antwoordnota zienswijzen ontwerp peilbesluit Noord-Beveland