Beleidsregels ontheffing geslotenverklaring vesting Willemstad

Geldend van 02-01-2014 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels ontheffing geslotenverklaring vesting Willemstad

Het college van burgemeester en wethouders, in zijn vergadering van 17 december 2013,

gelet op artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht en Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, artikel 87.

BESLUIT

vast te stellen de volgende beleidsregels:

Beleidsregels voor ontheffing van de geslotenverklaring voor motorvoertuigen vesting Willemstad gemeente Moerdijk

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  Vesting Willemstad: wegen die vallen binnen de vesting Willemstad te weten Prins Mauritsstraat, Kazernestraat, In de Veste, Molenpad, Grimhoek, Jan van Glymesstraat, Kerkring, Landpoortstraat, Hofstraat, Achterstraat, Voorstraat, Groenstraat, Raadhuisstraat, Bovenkade, Benedenkade, Rozemarijnstraat, Willem de Zwijgerstraat;

 • b.

  Ontheffing: een in de zin van artikel 87 RVV door het college van burgemeester en wethouders te verlenen ontheffing, krachtens welke het is toegestaan om met een motorvoertuig de wegen binnen de vesting Willemstad te gebruiken op de tijden waarop de vesting is gesloten is voor motorvoertuigen;

 • c.

  Ontheffinghouder: de natuurlijke of rechtspersoon aan wie de ontheffing is verleend;

 • d.

  Motorvoertuig: het voertuig zoals bedoeld in het RVV 1990;

 • e.

  Bewoner: degene die volgens de gemeentelijke basisadministratie daadwerkelijk woonachtig is in de vesting Willemstad;

 • f.

  Toegangspas: het fysieke bewijs dat over een ontheffing wordt beschikt en welke het mogelijk maakt om via de blokkers de vestiging binnen te rijden;

 • g.

  Onderneming: een organisatorisch zelfstandige eenheid die gericht is op de productie of de afzet van goederen of de verlening van diensten.

 • h.

  beheer en onderhoud: het geheel van activiteiten die noodzakelijk zijn om enerzijds te waarborgen dat de functies van een object in stand worden gehouden en aangestuurd, anderzijds de functionele kwaliteit van een object in stand te houden of te herstellen gedurende de levensduur. De activiteiten omvatten onder andere schoonmaakwerkzaamheden, herstelmaatregelen en beveiliging/toezicht houden.

Artikel 2 Reikwijdte

Deze beleidsregels hebben betrekking op en zijn van toepassing op het gebied binnen de vesting Willemstad gelegen in de gemeente Moerdijk

Artikel 3 De aanvraag

 • 1. Een aanvraag voor een ontheffing moet worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, met gebruikmaking van de door het college vastgestelde aanvraagformulieren;

 • 2. voor de aanvraag wordt gebruik gemaakt van de aanvraagformulieren ‘Aanvraag ontheffing van de geslotenverklaring voor motorvoertuigen in de vesting Willemstad voor particulieren‘, en Aanvraag ontheffing van de geslotenverklaring voor motorvoertuigen in de vesting Willemstad voor bedrijven’ en aanvraagformulieren voor extra toegangspassen welke te downloaden is van de gemeentelijke website;

 • 3. Bij de aanvraag voor een ontheffing dienen tenminste de volgende documenten te worden meegestuurd:

  • a.

   Een kopie van een geldig legitimatiebewijs;

  • b.

   De bewijsstukken, zoals genoemd per doelgroep (artikelen 10, 11, 14 en 15);

 • 4. het college kan nadere regels stellen omtrent inhoud, inrichting, uitvoering, aantal en wijze van indiening van de aanvraag;

 • 5. Een aanvraag om een ontheffing wordt getoetst aan deze beleidsregels.

Artikel 4 Onvolledigheid ingediende bescheiden

Indien de aanvraag niet voldoet aan de bij of krachtens artikel 3 gestelde eisen, wordt de aanvrager, binnen twee weken na ontvangst van de aanvraag, door het college in de gelegenheid gesteld deze binnen twee weken nadat hem dit is medegedeeld, aan te vullen of te verbeteren.

Artikel 5 Beslistermijn

 • 1. Behoudens onverwijlde spoed, beslist het college op een aanvraag om ontheffing binnen 6 weken na ontvangst van de aanvraag;

 • 2. het college kan deze beslissing voor ten hoogste 6 weken verdagen. Voor afloop van de onder lid 1 vermelde termijn wordt de aanvrager hiervan op de hoogte gesteld.

Artikel 6 Gegevens, voorschriften en beperkingen

 • 1. het college kan voorschriften en beperkingen verbinden aan de ontheffing;

 • 2. een ontheffing wordt vergezeld van een toegangspas;

 • 3. Per adres wordt per doelgroep een beperkt aantal toegangspassen afgegeven;

 • 4. op de ontheffing wordt duidelijk en specifiek vermeld:

  • a.

   naam en adres van de ontheffingshouder;

  • b.

   voor zover van toepassing de periode waarvoor de ontheffing geldt;

  • c.

   een duidelijke en specifieke omschrijving van de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen.

Artikel 7 Geldigheidsduur ontheffing

De ontheffing wordt afgegeven voor een periode van vijf jaar na afgifte ontheffing, tenzij in deze beleidsregels anders is bepaald.

Artikel 8 Diefstal, verlies of vermissing

In geval van diefstal, verlies of vermissing van een toegangspas wordt een nieuwe toegangspas verstrekt als een verklaring van de diefstal, verlies of vermissing is ingediend bij de gemeente.

Artikel 9 Intrekking of wijziging van de ontheffing

De ontheffing wordt ingetrokken/gewijzigd:

 • 1.

  indien niet aan de voorschriften en beperkingen die zijn verbonden aan de ontheffing wordt voldaan;

 • 2.

  Voor zover ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn ingediend;

 • 3.

  Voor zover er sprake is van misbruik of onbevoegd gebruik van de ontheffing;

 • 4.

  Op verzoek van de ontheffinghouder;

 • 5.

  De ontheffing vervalt of wijzigt bij verhuizing of overlijden van de ontheffinghouder indien de ontheffing is verleend aan een persoon en vervalt in geval van faillissement of beëindiging van de onderneming wanneer de ontheffing is verleend aan een rechtspersoon.

Artikel 10 Ontheffingen ten behoeve van bewoners

 • 1. Het college kan bewoners van de vesting Willemstad ontheffing verlenen voor het gebruik van de wegen binnen de vesting door motorvoertuigen;

 • 2. voor de vesting Willemstad wordt per woonadres één ontheffing verleend;

 • 3. aan de ontheffing voor bewoners is 1 toegangspas verbonden ongeacht het in het bezit zijn van een motorvoertuig;

 • 4. er worden maximaal 2 extra toegangspassen verstrekt indien men beschikt over een tweede en derde motorvoertuig. Dit dient aangetoond te worden middels kentekenbewijzen en/of leasecontracten.

Artikel 11 Ontheffingen ten behoeve van ondernemingen in vesting

 • 1. Het college kan ondernemingen, die gevestigd zijn binnen de vesting Willemstad, ontheffing verlenen voor het gebruik van de wegen binnen de vesting door motorvoertuigen;

 • 2. de aanvrager dient gevestigd te zijn op het aangegeven adres binnen de vesting Willemstad en als zodanig staan ingeschreven bij het Handelsregister. Aanvrager dient bij de aanvraag een uittreksel van het Handelsregister te overleggen, welk uittreksel niet ouder is dan één maand na de datum van indiening van de aanvraag;

 • 3. voor de vesting Willemstad wordt per onderneming één ontheffing verleend;

 • 4. aan de ontheffing voor ondernemingen is 1 toegangspas verbonden;

 • 5. er worden maximaal 2 extra toegangspassen verstrekt indien zij aan kunnen tonen dat het gebruik van meerdere motorvoertuigen voor hen, hun personeel, leveranciers of klanten onmisbaar is voor hun bedrijfsvoering tijdens de afsluiting van de vesting.

Artikel 12 Ontheffingen ten behoeve houders van een gehandicaptenparkeerkaart

 • 1. Het college kan houders van een gehandicaptenparkeerkaart, die wonen in de gemeente Moerdijk, ontheffing verlenen voor het gebruik van de wegen binnen de vesting door motorvoertuigen;

 • 2. de aanvrager dient woonachtig te zijn op het aangegeven adres binnen de gemeente Moerdijk en reeds in bezit te zijn van een gehandicaptenparkeerkaart;

 • 3. voor houders van een gehandicaptenparkeerkaart wordt per woonadres één ontheffing verleend;

 • 4. aan de ontheffing voor houders van een gehandicaptenparkeerkaart is maximaal 1 toegangspas verbonden;

 • 5. indien een houder van een gehandicaptenparkeerkaart reeds in bezit is van een ontheffing op grond van een andere doelgroep, kan er geen aanspraak gemaakt worden op een extra ontheffing en toegangspas.

Artikel 13 Ontheffingen ten behoeve van vaste ligplaatshouders

 • 1. Het college kan houders van een vaste ligplaats in de gemeentelijke jachthaven in Willemstad ontheffing verlenen voor het gebruik van de wegen binnen de vesting door motorvoertuigen;

 • 2. de aanvrager dient een vaste ligplaats in de gemeentelijke haven binnen de vesting Willemstad te hebben en als zodanig over een gebruiksovereenkomst te beschikken;

 • 3. voor de vesting Willemstad wordt per vaste ligplaats in de gemeentelijke jachthaven één ontheffing verleend;

 • 4. aan de ontheffing voor vaste ligplaatshouders is maximaal 1 toegangspas verbonden;

 • 5. indien een houder van een vaste ligplaats reeds in bezit is van een ontheffing op grond van een andere doelgroep, kan er geen aanspraak gemaakt worden op een extra ontheffing en toegangspas.

Artikel 14 Ontheffingen ten behoeve van ondernemingen en instellingen ten behoeve van beheer en onderhoud in vesting

 • 1. het college kan ondernemingen die verantwoordelijk zijn voor beheer- en onderhoudswerkzaamheden binnen de vesting Willemstad ontheffing verlenen voor het gebruik van de wegen binnen de vesting door motorvoertuigen;

 • 2. ontheffing wordt verleend aan ondernemingen ten behoeve van beheer en onderhoud, waarbij het gebruik van een motorvoertuig onmisbaar is voor het uitvoeren van noodzakelijke werkzaamheden in de vesting;

 • 3. de aanvrager dient als zodanig staan ingeschreven bij het Handelsregister. Aanvrager dient bij de aanvraag een uittreksel van het Handelsregister te overleggen, welk uittreksel niet ouder is dan één maand na de datum van indiening van de aanvraag;

 • 4. voor de vesting Willemstad wordt per onderneming of instelling één ontheffing verleend;

 • 5. aan de ontheffing voor onderneming of instelling is 1 toegangspas verbonden;

 • 6. er worden 2 extra toegangspassen verstrekt indien zij aan kunnen tonen dat het in bezit zijn van meerdere toegangspassen voor hen of hun personeel onmisbaar is voor de uitvoering van werkzaamheden tijdens de afsluiting van de vesting;

 • 7. indien een onderneming ten behoeve van beheer en onderhoud reeds in bezit is van een ontheffing op grond van een andere doelgroep, kan er geen aanspraak gemaakt worden op een extra ontheffing en toegangspas.

Artikel 15 Ontheffingen ten behoeve van taxiondernemingen

 • 1. Het college kan taxiondernemingen ontheffing verlenen voor het gebruik van de wegen binnen de vesting door als zodanig herkenbare taxi’s om personen te vervoeren van en naar een adres gelegen binnen de vesting Willemstad;

 • 2. de aanvrager dient als zodanig staan ingeschreven bij het Handelsregister. Aanvrager dient bij de aanvraag een uittreksel van het Handelsregister te overleggen, welk uittreksel niet ouder is dan één maand na de datum van indiening van de aanvraag;

 • 3. voor de vesting Willemstad wordt per taxionderneming één ontheffing verleend;

 • 4. aan de ontheffing voor taxiondernemingen is 1 toegangspas verbonden;

 • 5. er worden extra toegangspassen verstrekt op basis van het aantal taxivoertuigen dat de vesting Willemstad regelmatig aandoet.

Artikel 16 Nooddiensten, handhaving en toezicht

Hulpdiensten, waaronder in ieder geval ambulances, politie en brandweer, de GGD, huisartsen, verloskundigen, begrafenisondernemers en dierenartsen, alsmede gemeentelijke toezichthoudende en handhavende diensten, als zodanig herkenbaar van verschijningsvorm, kleur of logo, hebben algemene ontheffing voor het gebruiken van de wegen binnen de vesting, indien:

 • -

  de motorvoertuigen worden gebruikt voor de rechtmatige uitoefening van hun functie;

 • -

  het gebruik van het voertuig noodzakelijk is voor de functie-uitoefening.

Artikel 17 Overgangsbepaling

Voor de reeds verleende ontheffingen voor onbepaalde tijd geldt dat:

 • 1.

  de reeds verleende ontheffingen 2 jaar na inwerkingtreding van deze beleidsregels van kracht blijven. Per 31 december 2015 vervallen de reeds verleende ontheffingen;

 • 2.

  de reeds verleende ontheffingen vervallen door de artikel 9 van deze beleidsregels genoemde redenen.

Slotbepalingen

Artikel 18 Inwerkingtreding

 • 1. Deze beleidsregels treden in werking op 1 januari 2014;

 • 2. De beleidsregels worden bekendgemaakt in huis aan huis blad de Moerdijkse Bode.

 • 3. Besluitpunt 2a (ontheffingsbeleid) van het verkeersbesluit ‘geslotenverklaring van de vesting Willemstad voor alle motorvoertuigen’, aldus besloten in de vergadering van 16 juni 1993, in te trekken.

Artikel 19 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als ‘Beleidsregels ontheffing geslotenverklaring vesting Willemstad’.

Vastgesteld in de vergadering van het college d.d.17 december 2013,

de gemeentesecretaris, de burgemeester,

drs. A.E.B. Kandel J.P.M. Klijs