Uitvoeringsbesluit Bezoekerskaart 2014

Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Intitulé

Burgemeester en wethouders van gouda

Gelezen het advies d.d. 10 december 2013;

Gelet op artikel 3 en 4 van de Parkeerverordening 2012:

besluiten vast te stellen het : Uitvoeringsbesluit Bezoekerskaart 2014

Artikel 1

Een bezoekerskaart wordt alleen verstrekt aan een bewoner van sector 2 en sector 3.

Artikel 2

Een bezoekerskaart is, qua tijd, geldig:

 • -

  op de dag die op de kaart wordt aangegeven;

 • -

  voor maximaal 1 uur vanaf het tijdstip dat op de kaart is open gekrast.

Artikel 3

 • a. Een bezoekerskaart is, qua plaats, geldig op belanghebbendenplaatsen in de op de bezoekerskaart aangegeven sector.

 • b. Een bezoekerskaart is, qua plaats, niet geldig bij/op:

  • -

   parkeermetervak;

  • -

   betaald parkeerplaats;

  • -

   gehandicaptenparkeerplaats;

  • -

   parkeerplaatsen in sector 1

Artikel 4

De bezoekerskaart dient achter de voorruit van het motorvoertuig op een van buiten dat motorvoertuig duidelijk zichtbare en leesbare wijze te zijn aangebracht

Artikel 5

Een bezoekerskaart is slechts geldig indien éénmaal de dag, datum, maand en tijd (uren/minuten)

waarop geparkeerd wordt zijn “opengekrast”.

Artikel 6

In een motorvoertuig mogen voor dezelfde dag tegelijkertijd slechts twee aanééngesloten bezoekerskaarten aanwezig zijn.

Artikel 7

Bij het niet naleven van het gestelde onder de artikelen 4 en/of 5 en/of 6 wordt ervan uitgegaan dat een motorvoertuig geparkeerd staat zonder geldige bezoekerskaart.

Artikel 8

Een bezoekerskaart wordt alleen verstrekt aan een bewoner die staat ingeschreven in de basisregistratie personen op een adres waarvoor bezoekerskaarten mogen worden afgegeven.

Artikel 9

Dit besluit wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 3:42, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 10

Het bij besluit van 20 september 2011 vastgestelde Uitvoeringsbesluit Bezoekerskaart 2012 wordt ingetrokken, met dien verstande dat dit met betrekking tot de heffing van toepassing blijft op belastbare feiten die zich vóór 1 januari 2014 hebben voorgedaan

Artikel 11

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2014.

Artikel 12

Dit besluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit bezoekerskaart 2014.

Aldus besloten in de vergadering van 17 december 2013.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

, burgemeester

, secretaris