VERORDENING INZAKE DE WINKELTIJDEN LOSSER 2013

Geldend van 25-12-2013 t/m heden

Intitulé

VERORDENING INZAKE DE WINKELTIJDEN LOSSER 2013

De raad van de gemeente Losser;

overwegende, dat

 • -

  de bij Wet van 23 juni 2013 gewijzigde Winkeltijdenwet het mogelijk maakt het verlenen van vrijstelling van de verboden in de Winkeltijdenwet verregaand te verruimen door dit aan de gemeenten over te laten;

 • -

  maatschappelijke ontwikkelingen daaraan tegemoet komen;

 • -

  in het kader van de inspraak de onderhavige verordening in ontwerp overeenkomstig het daaromtrent bepaalde in de Inspraakverordening en de Algemene wet bestuursrecht gedurende de periode van 6 weken (tot 30 oktober 2013) terinzage heeft gelegen en gelegenheid is gegeven daarover zienswijzen kenbaar te maken.

 • -

  die inspraakprocedure tevens diende als instrument ter afweging van de betrokken belangen;

 • -

  daarbij uitdrukkelijk aandacht gevraagd voor de het belang openbare orde;

 • -

  er geen zienswijzen zijn ontvangen;

 • -

  de politie bij brief van 13 september 2013 haar visie heeft kenbaar gemaakt en haar advies heeft gegeven;

gelezen:

 • -

  het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 november 2013;

 • -

  het advies van de raadscommissie Ruimte van 3 december 2013;

gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet,

BESLUIT

vast te stellen de volgende

Verordening inzake de winkeltijden Losser 2013

Artikel 0 Begripsomschrijving

In deze verordening wordt verstaan onder

 • a.

  algemene vrijstelling: vrijstelling van alle in artikel 2 van de Winkeltijdenwet vervatte verboden gedurende 7 dagen per week en 24 uur per etmaal;

 • b.

  college : het college van burgemeester en wethouders als bedoeld in artikel 34, lid 1 van de Gemeentewet, van de gemeente Losser;

Artikel 1 Algemene vrijstelling van artikel 2 Winkeltijdenwet

Voor de in artikel 2 van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt in de gemeente Losser een algemene vrijstelling.

Artikel 2 Vervallen ontheffingen en vergunningen.

De bij of krachtens de Winkeltijdenverordening Losser 2009 en Winkeltijdenverordening 2011 door het college verleende en nog van kracht zijnde vergunningen en ontheffingen vervallen op het moment van inwerkingtreding van de onderhavige Winkeltijdenverordening Losser 2013.

Artikel 3 Inwerkingtreding en intrekking.

 • 1. Deze verordening treedt in werking op de dag na die waarop zij is bekend gemaakt.

 • 2. De bij besluit van 20 december 2011 vastgestelde Winkeltijdenverordening 2011 en de daarbij behorende toelichting zijn ingetrokken op het moment van de in het eerste lid vermelde inwerkingtreding.

Artikel 4 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Winkeltijdenverordening Losser 2013”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van 17 december 2013;
griffier, voorzitter,

Toelichting behorende bij de Winkeltijdenverordening Losser 2013, vastgesteld op [datum].

De griffier,

 

 

………………………………………….

 

(B.H. Pikula)

 

 

Inleiding.

De gewijzigde Winkeltijdenwet (Wet van 11 juni 2013, Stb. 2013 217) – verder te noemen Wet - is op 1 juli 2013 in werking getreden.

De Wet biedt de gemeenten de ruimte tot zowel de algehele handhaving van de verboden zoals vervat in artikel 2 als het volledig passeren daarvan.

Het nieuwe artikel 3 van de Wet geeft de raad de bevoegdheid bij verordening vrijstelling te verlenen van de verboden als bedoeld in artikel 2 van de Wet, dan wel kan het college de bevoegdheid verlenen op verzoek ontheffing van die verboden te verlenen

De vrijstelling en ontheffing kunnen onder beperking worden verleend. Tevens kunnen daaraan voorschriften worden verbonden.

In de onderhavige verordening is gekozen voor het “vrijstellingsmodel” in plaats van het “ontheffingsmodel”. Het voordeel daarvan is, dat tegen de bij verordening geregelde vrijstelling geen rechtsgangen (bezwaar en beroep) open staan. De verordening is een besluit van algemene strekking inhoudende een algemeen verbindend voorschrift.

Daarentegen is een ontheffing een beschikking, waartegen wel de genoemde rechtgangen open staan. Bijkomstig dat het verlenen van een ontheffing onder het regime van de Legesverordening valt.  Dat kan belastend zijn voor de aanvrager.

Enige eventuele beperking bij het invullen van de gemeentelijke regelgeving met betrekking tot de winkeltijden kan worden gevonden in andere bepalingen van de Wet zelf, het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet en andere hogere regelingen en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Er dient een belangenafweging plaats te hebben. Daartoe dient de inspraakprocedure op grond waarvan zienswijzen kunnen worden ingediend, alvorens de verordening wordt vastgesteld. De inspraakprocedure als bedoeld in de Inspraakverordening heeft daartoe gediend.

Artikelsgewijs.

 

Artikel 1 Algemene vrijstelling van artikel 2 Winkeltijdenwet

Het betreft de algehele vrijstelling van alle in artikel 2 vermelde verboden; zij zijn met de algemene vrijstelling buiten werking gesteld voor wat betreft de gemeente Losser. Dat betekent concreet dat alle winkels 7 dagen per week, 24 uur per etmaal geopend mogen zijn. Dat geldt ook voor het bedrijfmatig te koop aan bieden of te verkopen van goederen aan en in rechtstreekse aanraking met particulieren anders dan in een winkel (bijv. braderie; standplaats etc.). Derhalve geen enkele beperking wat betreft de “verkooptijden”. De bepalingen van de Algemene plaatselijke verordening blijven onverkort van toepassing.

De wet biedt ruimte voor andere varianten. De onderhavige variant is de meest ruime.

Daarmee hebben de winkelondernemers de grootst mogelijke vrijheid zelf (gezamenlijk) de openstelling van hun winkels te bepalen.

Artikel 2 Vervallen ontheffingen en vergunningen.

Op grond van de winkeltijdenverordeningen van 2009 en 2011 konden ontheffingen worden verleend wat betreft de in artikel 2 van de Wet vervatte verboden.

Nu op grond van de onderhavige verordening er een algemene vrijstelling geldt is het niet nodig ontheffingen in stand te houden. Die kunnen daarom van rechtswege (bij verordening) vervallen.

Artikel 3 Inwerkingtreding en intrekking.

Op grond van het daaromtrent bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht treedt een besluit in werking nadat die is bekend gemaakt. Die wet regelt tevens de wijze van bekendmaking. De inwerkingtreding is onmiddellijk in de verordening geregeld.

Teneinde de "oude” verordening te laten eindigen dient te worden besloten die met in de inwerkingtreding van de “nieuwe”verordening te laten vervallen. Daarmee wordt voorkomen, dat er twee verordeningen regelende de winkeltijden van toepassing zijn.