Regeling vervallen per 01-01-2019

Verordening adviescommissie voor het jeugd- en jongerenbeleid De Ronde Venen 2004

Geldend van 01-09-2004 t/m 31-12-2018

Intitulé

Verordening adviescommissie voor het jeugd- en jongerenbeleid De Ronde Venen 2004

Artikel 0 Begrippen

Het college Het college van burgemeester en wethouders De Ronde Venen

De raad De gemeenteraad De Ronde Venen (de commissies en de fracties)

De adviescommissie De adviescommissie voor het jeugd- en jongerenbeleid

Artikel 1 Taak van de adviescommissie voor het jeugd- en jongerenbeleid

De adviescommissie heeft tot taak:

 • 1.

  Het college en de raad te adviseren omtrent de aspecten van het gemeentelijk beleid die relevant zijn voor maatschappelijke participatie van jongeren, alsmede voor verbetering van de positie van jongeren in de Rondeveense samenleving;

 • 2.

  Het college en de raad in kennis te stellen van haar visie op maatschappelijke ontwikkelingen die van belang zijn uit een oogpunt van integraal jongerenbeleid.

Artikel 2 Samenstelling en benoeming

 • 1. De adviescommissie bestaat uit minimaal 6 en maximaal 12 leden, die door het college worden benoemd.

 • 2. De minimale leeftijd van de leden is 15 jaar. De maximale leeftijd van de leden is 24 jaar.

 • 3. Kandidaten voor het lidmaatschap van de adviescommissie worden geworven door:

  • a.

   een verzoek aan de Rondeveense organisaties die zich mede richten op de bevordering of de behartiging van zaken die ook de Rondeveense adviescommissie krachtens artikel 1 tot taak heeft, leden voor te dragen voor de adviescommissie;

  • b.

   een openbare oproep in de plaatselijke media. In deze oproep wordt melding gemaakt van een door het college vastgesteld profiel.

 • 4. Bij instelling van de adviescommissie worden de leden door het college benoemd; Na instelling belast de adviescommissie een vertegenwoordiging uit haar midden met de voorbereiding van en de besluitvorming over de voordracht tot (her)benoeming van leden.

 • 5. Voor lidmaatschap van de adviescommissie kunnen niet worden voorgedragen.

  • a.

   zij die niet woonachtig zijn in De Ronde Venen en/of;

  • b.

   zij die lid uitmaken of werkzaam zijn onder de verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan van de gemeente De Ronde Venen.

Artikel 3 Zittingsduur

 • 1. De leden van de adviescommissie worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij zijn eenmaal herbenoembaar, mits zij nog voldoen aan de voorwaarden als bepaald in artikel 2.2.

 • 2. Indien een lid van de adviescommissie tussentijds de maximale leeftijdsgrens als bepaald in artikel 2.2 bereikt, wordt onverwijld gestart met het zoeken van een vervangend lid. Het lid dat de maximale leeftijdsgrens heeft overschreden kan tot een maximum van zes maanden na het bereiken van deze grens zitting hebben in de adviescommissie.

 • 3. De leden hebben op persoonlijke titel zitting in de adviescommissie.

 • 4. De adviescommissie kan het college voorstellen een lid van de adviescommissie tussentijds te ontslaan. Het college neemt hierover geen besluit, nadat betrokkene door het college in de gelegenheid is gesteld zich schriftelijk te verweren.

 • 5. Het lidmaatschap van de adviescommissie kan altijd op eigen verzoek worden beëindigd. Dit verzoek wordt schriftelijk bij de adviescommissie ingediend, die daarvan zo spoedig mogelijk kennis geeft aan het college. Het lid dat ontslag heeft genomen blijft lid totdat het college het ontslag heeft aanvaard. In tussentijdse vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.

Artikel 4 Dagelijks bestuur

 • 1. De adviescommissie kiest uit haar midden het dagelijks bestuur, bestaande uit:

  • a.

   een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.

  • b.

   een secretaris en een plaatsvervangend secretaris en ten hoogste twee overige leden.

 • 2. Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de adviescommissie en het afhandelen van door de adviescommissie opgestelde adviezen.

Artikel 5 Huishoudelijk reglement

 • 1. De adviescommissie stelt een huishoudelijk reglement vast dat geen bepalingen mag bevatten die in strijd zijn met deze verordening.

 • 2. Het huishoudelijk reglement en de daarin aangebrachte wijzigingen zijn pas van kracht na van het college verkregen goedkeuring.

Artikel 6 Vergaderingen en besluitvorming.

 • 1. De adviescommissie vergadert zo dikwijls als het dagelijks bestuur of ten minste drie leden van de adviescommissie dit nodig achten.

 • 2. Besluiten ter vergadering worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen in een vergadering waar ten minste de helft van het aantal leden aanwezig is.

 • 3. Stemming over zaken geschiedt mondeling, tenzij een meerderheid van de aanwezige leden om schriftelijke stemming verzoekt. Bij het staken van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Een minderheid heeft het recht haar standpunt in het besluit te doen vermelden. Stemming over personen geschiedt bij gesloten briefjes. Bij staking van stemmen vindt herstemming plaats, indien ook dan de stemmen staken, geeft de stem van de voorzitter de doorslag.

 • 4. De vergaderingen van de adviescommissie zijn openbaar, tenzij de adviescommissie bij gewone meerderheid besluit een onderwerp in besloten vergadering te behandelen.

Artikel 7 Werkwijze

 • 1. De adviescommissie kan projectgroepen, werkgroepen en commissies samenstellen.

 • 2. In projectgroepen, werkgroepen en commissies kan de adviescommissie ook personen benoemen die geen lid zijn van de adviescommissie.

 • 3. De leden van de adviescommissie ontvangen voor het bijwonen van vergaderingen een presentiegeld, overeenkomstig door de gemeenteraad vastgestelde regels.

 • 4. De secretaris van de adviescommissie maakt van elke vergadering een beknopt zakelijk verslag.

 • 5. Het verslag meldt de namen van de aanwezigen.

 • 6. Het verslag wordt ondertekend door voorzitter en secretaris.

 • 7. Een exemplaar van het verslag wordt ter kennis gebracht van het college en de raad.

Artikel 8 Financiën

De kosten van het secretariaat en de presentiegelden van de leden van de adviescommissie worden jaarlijks in de gemeentebegroting opgenomen.

Artikel 9 Advisering en informatieplicht

 • 1. De adviescommissie brengt, gevraagd en ongevraagd schriftelijk advies uit aan het college en aan de raad.

 • 2. Zowel het college als de raad kan schriftelijk advies vragen aan de adviescommissie over onderwerpen die met jeugd- en jongerenbeleid te maken hebben. In spoedeisende gevallen wordt aan de adviescommissie een motivering gegeven inzake het spoedeisende karakter.

 • 3. Bij een gevraagd advies wordt de termijn van beantwoording naar redelijkheid gesteld, rekening houdend met de ingewikkeldheid en actualiteit van het onderwerp.

 • 4. Indien de adviescommissie besluit een gevraagd advies niet uit te brengen, geeft zij van dat besluit onverwijld kennis aan het college en de raad, onder vermelding van beweegredenen.

 • 5. Indien het college en/ of de raad meent, dat van een advies van de adviescommissie moet worden afgeweken, deelt het college dit met opgave van redenen mee aan de adviescommissie.

 • 6. Het college, alsmede de afzonderlijke wethouders, verschaffen aan de adviescommissie de informatie die zij nodig heeft om haar taak te kunnen uitvoeren.

Artikel 10 Slotbepalingen

Wijziging en intrekking van deze verordening vindt niet plaats dan na overleg met de adviescommissie.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking 6 weken na de dag van bekendmaking.

Artikel 12 Citeerwijze

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening op de Adviescommissie voor het jeugd- en jongerenbeleid De Ronde Venen 2004.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van de gemeenteraad d.d.
De voorzitter, de secretaris,