Verordening adviescommissie voor het ouderenbeleid De Ronde Venen 2004

Geldend van 01-09-2004 t/m heden

Intitulé

Verordening adviescommissie voor het ouderenbeleid De Ronde Venen 2004

Artikel 0 Begrippen

Het college Het college van burgemeester en wethouders De Ronde Venen

De raad De gemeenteraad De Ronde Venen (de commissies en de fracties)

Adviescommissie De adviescommissie voor ouderenbeleid

Artikel 1 Taak van de ouderenadviescommissie

De adviescommissie heeft tot taak:

 • 1.

  Het college en de raad te adviseren omtrent de aspecten van het gemeentelijk beleid die relevant zijn voordeelneming van ouderen aan het maatschappelijke leven, alsmede voor verbetering van de positie van ouderen in de Rondeveense samenleving.

 • 2.

  Het college en de raad in kennis te stellen van haar visie op maatschappelijke ontwikkelingen die van belang zijn uit een oogpunt van de emancipatie van ouderen en uit een oogpunt van integraal ouderenbeleid.

Artikel 2 Samenstelling en benoeming

 • 1. De adviescommissie voor het ouderenbeleid bestaat uit minimaal 6 en maximaal 12 leden, die door het College van Burgemeester en Wethouders worden benoemd.

 • 2. Benoeming vindt plaats op basis van deskundigheid, representativiteit en inzicht met betrekking tot een of meer van de hierna genoemde sectoren. Voor elke sector dient een bepaalde deskundigheid aanwezig te zijn. De sectoren zijn:

  • a.

   zorg

  • b.

   welzijn

  • c.

   sport en beweging

  • d.

   educatie

  • e.

   wonen

  • f.

   cultuur (inclusief media)

 • 3. Kandidaten voor het lidmaatschap van de adviescommissie worden geworven door:

  • a.

   een verzoek aan de Rondeveense organisaties ( die zich mede richten op de bevordering of de behartiging van zaken die ook de Rondeveense adviescommissie voor het ouderenbeleid krachtens artikel 1 tot taak heeft) leden voor te dragen voor de adviescommissie;

  • b.

   een openbare oproep in de plaatselijke media. In deze oproep wordt melding gemaakt van een door het College van Burgemeester en Wethouders vastgesteld profiel en van de gewenste samenstelling van de adviescommissie voor het ouderenbeleid naar deskundigheid en maatschappelijke achtergrond.

 • 4.

  • a.

   Bij instelling van de adviescommissie (eerste keer) voor het ouderenbeleid worden de leden door het College van Burgemeester en Wethouders benoemd;

  • b.

   De adviescommissie voor het ouderenbeleid belast een commissie uit haar midden met de voorbereiding van en de besluitvorming over de voordracht tot (her)benoeming van leden

 • 5. Niet voorgedragen kunnen worden zij die niet woonachtig zijn in De Ronde Venen en/of lid uitmaken of werkzaam zijn onder de verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan van de gemeente De Ronde Venen.

Artikel 3 Zittingsduur

 • 1. De leden van de adviescommissie voor het ouderenbeleid worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij zijn eenmaal herbenoembaar.

 • 2. De leden hebben op persoonlijke titel zitting in de adviescommissie voor het ouderenbeleid.

 • 3. De adviescommissie voor het ouderenbeleid kan het College van Burgemeester & Wethouders voorstellen een lid van de adviescommissie tussentijds te ontslaan. Het College van Burgemeester & Wethouders neemt hierover geen besluit, dan nadat betrokkene door Burgemeester en Wethouders in de gelegenheid is gesteld zich schriftelijk te verweren.

 • 4. Het lidmaatschap van de adviescommissie kan ten allen tijde op eigen verzoek worden beëindigd. Dit verzoek wordt schriftelijk bij de adviescommissie ingediend, die daarvan zo spoedig mogelijk kennis geeft aan Burgemeester en Wethouders. Het lid dat ontslag heeft genomen blijft lid totdat het College van Burgemeester & Wethouders het ontslag heeft aanvaard. In tussentijdse vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.

Artikel 4 Dagelijks bestuur

 • 1. De adviescommissie voor het ouderenbeleid kiest uit haar midden het dagelijks bestuur, bestaande uit:

  • a.

   een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter,

  • b.

   een secretaris en een plaatsvervangend secretaris en ten hoogste twee overige leden.

 • 2. Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de adviescommissie voor het ouderenbeleid en het afhandelen van door de adviescommissie opgestelde adviezen.

Artikel 5 Huishoudelijk reglement

 • 1. De adviescommissie voor het ouderenbeleid stelt een huishoudelijk reglement vast dat geen bepalingen mag bevatten die in strijd zijn met deze verordening.

 • 2. Het huishoudelijk reglement en de daarin aangebrachte wijzigingen zijn eerst van kracht na van Burgemeester en Wethouders verkregen goedkeuring.

Artikel 6 Vergaderingen en besluitvorming

 • 1. De adviescommissie voor het ouderenbeleid vergadert zo dikwijls als het dagelijks bestuur of te minste drie leden van de adviescommissie voor het ouderenbeleid dit nodig achten.

 • 2. Besluiten ter vergadering worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen in een vergadering waar ten minste de helft van het aantal leden aanwezig is

 • 3. Stemming over zaken geschiedt mondeling, tenzij een meerderheid van de aanwezige leden om schriftelijke stemming verzoekt. Bij het staken van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Een minderheid heeft het recht haar standpunt in het besluit te doen vermelden. Stemming over personen geschiedt bij gesloten briefjes. Bij staking van stemmen vindt herstemming plaats, indien ook dan de stemmen staken, beslist het lot.

 • 4. De vergaderingen van de adviescommissie voor het ouderenbeleid zijn openbaar, tenzij de adviescommissie bij gewone meerderheid besluit een onderwerp in besloten vergadering te behandelen.

Artikel 7 Werkwijze

 • 1. De leden van het dagelijks bestuur en de overige leden worden belast met een of meerdere portefeuilles (omvattend de voor het ouderenbeleid van belang zijnde sectoren).

 • 2. De adviescommissie voor het ouderenbeleid kan projectgroepen, werkgroepen en commissies samenstellen.

 • 3. In projectgroepen, werkgroepen en commissies kan de adviescommissie voor het ouderenbeleid ook personen benoemen die geen lid zijn van de adviescommissie voor het ouderenbeleid.

 • 4. De leden van de adviescommissie voor het ouderenbeleid ontvangen voor het bijwonen van vergaderingen een presentiegeld, overeenkomstig door de Gemeenteraad vastgestelde regels.

 • 5. De secretaris van de adviescommissie maakt van elke vergadering een beknopt zakelijk verslag.

 • 6. Het verslag meldt de namen van de aanwezigen.

 • 7. Het verslag wordt ondertekend door voorzitter en secretaris.

 • 8. Een exemplaar van het verslag wordt ter kennis gebracht van het College van B & W .

Artikel 8 Financiën

De kosten van het secretariaat en de presentiegelden van de leden van de adviescommissie voor het ouderenbeleid worden jaarlijks in de gemeentebegroting opgenomen.

Artikel 9 Advisering en informatieplicht

 • 1. De adviescommissie voor het ouderenbeleid brengt, gevraagd en ongevraagd schriftelijk advies uit aan het College van Burgemeester en Wethouders.

 • 2. Zowel het college als de raad kan schriftelijk advies vragen over voorstellen welke van belang zijn voor ouderen en het ouderenbeleid. In spoedeisende gevallen geven Burgemeester en Wethouders aan de adviescommissie voor het ouderenbeleid een motivering inzake het spoedeisende karakter.

 • 3. In een adviesaanvraag wordt de termijn van beantwoording naar redelijkheid gesteld, rekening houdend met de ingewikkeldheid en actualiteit van het onderwerp.

 • 4. Indien de adviescommissie voor het ouderenbeleid besluit een gevraagd advies niet uit te brengen, geeft zij van dat besluit onverwijld kennis aan college en de raad, onder vermelding van beweegredenen.

 • 5. Indien het college en/ of de raad meent, dat van een advies van de adviescommissie voor het ouderenbeleid moet worden afgeweken, delen zij dit met opgave van redenen mee aan de adviescommissie.

 • 6. Het college, alsmede de afzonderlijke wethouders, verschaffen aan de adviescommissie voor het ouderenbeleid de informatie die zij nodig heeft om haar taak te kunnen uitvoeren.

Artikel 10 Slotbepalingen

Wijziging en intrekking van deze verordening vindt niet plaats dan na overleg met de adviescommissie voor het ouderenbeleid.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van bekendmaking.

Artikel 12 Citeerwijze

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening op de

Adviescommissie voor het ouderenbeleid De Ronde Venen.

Ondertekening

Aldus is vastgesteld in de vergadering van de gemeenteraad d.d 1 juli 2004
De voorzitter, de griffier,