AVOI gemeente Heerde 2013

Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Intitulé

AVOI gemeente Heerde 2013

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Heerde;

gelezen het voorstel van het college d.d. 1 oktober 2013;

gelet op artikel 147 en artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen:

 • 1.

  De Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren inclusief toelichting en het Handboek Kabels & Leidingen Regio Noord-Veluwe (samen verder: AVOI 2013 gemeente Heerde), onder gelijktijdige intrekking van de huidige Telecommunicatieverordening gemeente Heerde.

 • 2.

  De Nadeelcompensatieregeling 2013 (verlegregeling), onder voorwaarde dat de AVOI 2013 gemeente Heerde wordt vastgesteld;

 • 3.

  De eerste wijziging op de tarieventabel behorende bij de Verordening op de heffing en invordering van leges 2014 gemeente Heerde:

  Hoofdstuk 16 Telecommunicatie vervalt en wordt vervangen door:

  Hoofdstuk 16 Ondergrondse infrastructuren

  De datum van ingang van de heffing van hoofdstuk 16 Ondergrondse infrastructuren is 1 januari 2014. Hoofdstuk 16 Telecommunicatiewet blijft van toepassing op de belastbare feiten die zich hebben voorgedaan voordat de wijziging van de tarieventabel in werking treedt. Deze wijziging op de tarieventabel treedt niet eerder in werking dan met ingang van de eerste na dag na die van bekendmaking.

  Aldus besloten in de openbare raadsvergadering d.d. 11 november 2013.

  Verordening betreffende werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van ondergrondse infrastructuren in openbare gronden

  De raad van de gemeente Heerde;

  gelezen het voorstel van het college d.d. 1 oktober 2013;

  gelet op artikel 1 van de Belemmeringenwet Privaatrecht, artikelen 5.2 en 5.4 vierde lid van de Telecommunicatiewet en artikelen 149, 154, 156 en 229 van de Gemeentewet;

  overwegende;

  besluit:

  Vast te stellen de volgende verordening: Verordening betreffende werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van ondergrondse infrastructuren in openbare gronden.

  Hoofdstuk Een : Inleidende bepalingen

  Begripsbepalingen

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  Toepasselijkheid

  Deze verordening is van toepassing op de procedures en voorschriften voor het aanleggen, in stand houden en opruimen van kabels en leidingen in openbare gronden, voor zover de gemeente Heerde deze gronden beheert, in eigendom heeft dan wel daarover coördinatieverplichtingen heeft.

  Nadere regels

  Hoofdstuk Twee: Aanvragen en melden van graafwerkzaamheden

  Instemmingsvereiste

  Aanvragen en melden

  Een grondroerder die werkzaamheden wil verrichten, vraagt daarvoor een instemmingsbesluit, als bedoeld in , aan bij het college.

  Gegevensverstrekking

  een opgave van het gewenste tracé;

  Termijnen

  Voorschriften en beperkingen

  (Mede)gebruik van voorzieningen en vooroverleg

  Hoofdstuk Drie: Overige bepalingen

  Verleggingen

  Indien ten gevolge van werkzaamheden, niet zijnde gemeentelijke werkzaamheden, verplaatsing, wijziging of verwijdering van enig eigendom van de gemeente noodzakelijk is, dan wel ten behoeve van werkzaamheden speciale voorzieningen moeten worden getroffen, komen de kosten ervan voor rekening van de opdrachtgever, tenzij er redelijkerwijs aanleiding bestaat om de kosten over meerdere partijen te verdelen, dan wel om geen kosten in rekening te brengen.

  Breekverbod

  Eigendom

  Niet-openbare kabels en leidingen

  Informatieplicht

  De netbeheerder stelt het college schriftelijk in kennis van het feit dat een kabel of leiding niet langer ten dienste staat van een net of netwerk in of op openbare gronden.

  In dit kader zal de netbeheerder, eenmaal per jaar en voor zover mogelijk, op verzoek van het college een overzicht van alle (niet) in gebruik zijnde kabels en/of leidingen aanleveren. De bewijslast van ingebruikname ligt bij de netbeheerder.

  Digitale gegevens

  Overleg

 • 1.

  Het college organiseert periodiek een overleg, waarvoor in elk geval de bij de gemeente Heerde bekende netbeheerders en andere betrokken of belanghebbende partijen worden uitgenodigd.

 • 2.

  In dit overleg worden de plannen van de gemeente Heerde, van de diverse netbeheerders en andere betrokken of belanghebbende partijen besproken en eventueel afgestemd in het kader van de bepalingen van deze verordening

  Hoofdstuk Vier: Handhavings- en toezichtbepalingen

  Toezicht en handhaving

 • 1.

  Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de bij besluit van het college aangewezen personen.

 • 2.

  Indien het college vaststelt dat de verplichtingen van deze verordening niet zijn nagekomen, kan het college besluiten handhavend op te treden met inachtneming van de bepalingen zoals vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht.

  Naleving voorschriften

 • 1.

  Als een grondroerder zich niet houdt aan de voorschriften en beperkingen uit het instemmingsbesluit, kan het college het instemmingsbesluit intrekken.

 • 2.

  Als een grondroerder zich niet houdt aan de voorschriften en/of beperkingen krachtens deze verordening, moet hij op aanzegging van het college de oorspronkelijke situatie herstellen.

  Bevoegdheid college

  Het college is bevoegd de werkzaamheden stil te leggen, als er wordt gewerkt:

  • a.

   zonder voorafgaande aanvraag of melding, als bedoeld in 0 van deze verordening.

  • b.

   zonder afgegeven instemmingsbesluit of toestemming ingeval van meldingsplicht;

  • c.

   in afwijking van de voorschriften uit het instemmingsbesluit.

  • d.

   in afwijking van de voorschriften uit het “Handboek Kabels en Leidingen van de Regio Noord-Veluwe”;

  • e.

   in strijd met het geldende breekverbod.

   Hoofdstuk Vijf : Overgangs- en slotbepalingen

   Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

 • 2.

  Op de datum van inwerkingtreding van de in het lid genoemde verordening wordt de Telecommunicatieverordening zoals vastgesteld in de raadsvergadering van2 februari 1999gemeenteHeerdeingetrokken.

  Overgangsbepalingen en hardheidsclausule

 • 1.

  De aanwezigheid van kabels en/of leidingen in of op openbare gronden, voor zover deze zijn gemeld of aangevraagd en aangelegd met toepassing van verleende vergunningen, instemmingsbesluiten en/of op basis van andere aantoonbare en gelegaliseerde afspraken met de gemeente, zoals die hebben gegolden tot de inwerkingtreding van deze verordening, wordt per ingang van deze verordening eveneens beheerst door de regels van deze verordening.

 • 2.

  Op aanvragen, als bedoeld in het lid, waarop bij de inwerkingtreding van deze verordening nog niet is beslist, wordt met toepassing van deze verordening een beslissing genomen.

 • 3.

  Het college heeft de bevoegdheid op grond van afweging van de te behartigen belangen en met in acht name van de redelijkheid en billijkheid in incidentele en te motiveren gevallen af te wijken van de bepalingen van deze verordening.

  Citeertitel

  Deze verordening wordt aangehaald als: "AVOI gemeente Heerde 2013".

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering d.d. 11 november 2013.
griffier, voorzitter,

Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Heerde 2013.pdf

Raadsvoorstel behorende bij de AVOI 2013 gemeente Heerde.pdf