Regeling vervallen per 01-01-2023

Nadere regels inzake terrassen gemeente Raalte

Geldend van 24-12-2009 t/m 31-12-2022

Intitulé

Nadere regels inzake terrassen gemeente Raalte

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Raalte,

overwegende dat het, met inachtneming van artikel 2.10 lid 5 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Raalte gewenst wordt geacht om ter uitvoering van genoemde verordening nadere regels vast te stellen ten aanzien van terrassen;

gelet op artikel 174 van de gemeentewet

gelet op de Algemene wet bestuursrecht

Besluit vast te stellen:

Nadere regels inzake terrassen

Hoofdstuk 1. Begrippen

Artikel 1 Begripsbepalingen

APV: Algemene Plaatselijke Verordening

DHW: Drank- en Horecawet

DHV: Drank- en Horecaverordening

Terras: Een buiten de besloten ruimte van de inrichting liggend deel van een (horeca)bedrijf, waar zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken worden geschonken en/of spijzen voor directe consumptie worden bereid of verstrekt.

Gevelterras: Een terras direct aan de gevel van het bijbehorende horeca)etablissement gelegen.

Eilandterras: Een terras los van de gevel gelegen, voor of in de nabijheid van het betreffende (horeca)etablissement.

Horecabedrijf: Uitoefening van enig bedrijf waarbij (bedrijfsmatig) alcoholhoudende drank verstrekt wordt voor het gebruik ter plaatse. Het bedrijf moet in het bezit zijn van een vergunning van burgemeester en wethouders, als bedoeld in artikel 3 eerste lid onder a, van de Drank- en Horecawet.

Weg: De weg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994;

Openbare plaats: Openbare plaatszoals bedoeld in artikel 1.1 van de APV onder a. De gemeentelijke wetgever is bevoegd ten aanzien van alle feitelijk voor het publiek toegankelijke plaatsen regels te stellen, ongeacht de eigendomssituatie ter plaatse.

Hoofdstuk 2. Juridisch kader

2.1 Algemene plaatselijke verordening en gemeentewet

 • 1.

  In artikel 2.10 van de APV in lid 1 gesteld dat het verboden is zonder vergunning van het college een weg anders te gebruiken dan de publieke functie ervan. In lid 5 staat dat het bestuursorgaan in het belang van de openbare orde of woon- en leefomgeving nadere regels kan stellen ten aanzien van terrassen en uitstallingen.

 • 2.

  Ingevolgde eerste lid van artikel 174 is de burgemeester belast met het toezicht op de openbare bijeenkomsten en vermakelijkheden alsmede op de voor het publiek openstaande gebouwen en de daarbij behorende erven. In onze APV hebben wij de mogelijkheid opengelaten om een exploitatievergunning af te geven. (artikel 2.28). Bij de horecabedrijven zoals wij die nu kennen in Raalte wordt geen exploitatievergunning afgegeven. Dit betekent dat de burgemeester in het kader van een terras niet bevoegd is om grond van artikel 2.10 of artikel 2.28 voorschriften te stellen in verband met de openbare orde. Hij kan dit echter wel doen op grond van artikel 174 Gemeentewet. Daarom is het van belang dat zowel de burgemeester als het college de terrasvergunning verleent, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft.

 • 3.

  Artikel 1.4 van de APVbiedt de mogelijkheid voorschriften of beperkingen aan een vergunning verbinden.

2.2Wet milieubeheer

De eisen zoals gesteld in de Wet milieubeheer blijven bij de vergunningverlening in het kader van deze nota buiten beschouwing.

2.3Woningwet/monumentenwet

Als op het terras naast tafels en stoelen ook andere attributen worden aangebracht, bestaat de mogelijkheid dat de Woningwet en of de Monumentenwet van kracht zijn. Dat houdt in dat naast een terrasvergunning een bouwvergunning noodzakelijk kan zijn.

2.4 Drank- en Horecawet

Sinds 2000 bepaalt de DHW dat een inrichting “de lokaliteit is waarin een (horeca)bedrijf wordt uitgeoefend, met de daarbij behorende terrassen”. De conclusie van deze bepaling is, dat de regeling voor het schenken van alcohol ook van toepassing is op het terras. Gelet moet worden op de omschrijving “inrichting” zoals de DHW deze kent. Deze verschilt met de begripsomschrijving zoals de Wet milieubeheer deze kent.

2.5 Legesverordening

Voor een terrasvergunning is in het kader van de gemeentelijke legesverordening een bedrag aan leges verschuldigd.

2.6 Gemeentewet

Op basis van artikel 228 van de Gemeentewet wordt precario geheven inzake de tijdelijke ingebruikname van gemeentegrond. De voorliggende nota beoogt geen verandering van deze tarieven.

2.7Algemene wet bestuursrecht (AWB)

De AWB is van kracht tijdens de gehele procedure van aanvraag tot verlening of weigering. Gevolgd door eventuele bezwaar- en of beroepsprocedure. Artikel 4.84 AWB biedt de mogelijkheid, mits goed gemotiveerd, af te wijken van het terrassenbeleid (zeer ongewenst, maar kan noodzakelijk zijn in zeer bijzondere situaties).

Hoofdstuk 3 Toetsingskader

3.1 De ontvankelijkheid van de aanvraag

De vergunning wordt, middels een vastgesteld aanvraagformulier, aangevraagd bij de burgemeester.

De aanvrager van een terras, behorende bij een lokaliteit waar alcoholhoudende drank wordt verstrekt, moet beschikken over een Drank- en Horecavergunning (afgegeven door Burgemeester en Wethouders van de gemeente Raalte). Als de horecaondernemer (nog) niet in het bezit is van een dergelijke vergunning is het in strijd met de wet om op een terras klanten van alcoholhoudende dranken te voorzien. Het terras behoort sinds 2000, krachtens de DHW, tot de horeca-inrichting. De aanvraag voor het exploiteren van een terras, behorende bij een bedrijf waarin geen alcoholhoudende drank verstrekt wordt moet in het bezit zijn van een gebruiksvergunning.

De aanvraag moet compleet ingediend worden en minimaal te bestaan uit:

 • -

  het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier;

 • -

  een situatieschets geheel op schaal met daarop de gewenste locatie aangegeven (zo ingetekend dat de gewenste maten zijn af te lezen);

 • -

  gegevens betreffende het meubilair, waaronder de stoelen, tafels en parasols waarbij de kleurstelling en materiaalkeuze is aangegeven.

3.2Voorkomen van schade

De plaatsing van een terras mag geen beschadiging van het wegdek, bomen, beplanting of straatmeubilair tot gevolg hebben. Het is verboden wijzigingen of aanpassingen aan te brengen in de bestrating of schotten, palen of andere afzettingen te bevestigen of te verankeren in de bestrating, aan bomen of straatmeubilair.

3.3 Ruimtelijke omstandigheden

De situering en de afmeting van het terras moeten afgestemd zijn op:

 • -

  de breedte van de voorgevel van de inrichting (in geval van gevelterrassen);

 • -

  de beschikbare ruimte in de straat of op het plein;

 • -

  de aanwezigheid van straatmeubilair;

 • -

  permanente commerciële objecten zoals standplaatsen, winkeluitstallingen, reclameborden;

 • -

  andere publieksfuncties van de openbare ruimte.

3.4 Verkeersveiligheid

Een belangrijke functie van de openbare ruimte is de verkeersfunctie. Alleen als voor het (voetgangers)verkeer voldoende ruimte overblijft is plaatsing van een terras mogelijk. Daarnaast moet worden bekeken of geen overlast voor het overige bestemmingsverkeer wordt veroorzaakt. Dit is verder uitgewerkt in de volgende bepalingen:

 • -

  in straten met een rijbaan moet tenminste 1,20 meter van het trottoir vrijgelaten worden ten behoeve van het voetgangersverkeer ter plaatse;

 • -

  voor hulpverleningsdiensten zoals brandweer, politie en ambulance moet een vrije doorgang van tenminste 4,50 meter (waarvan 3,25 meter verhard) worden gegarandeerd;

 • -

  voor hulpverleningsdiensten zoals brandweer, politie en ambulance moet een vrije doorrijhoogte van tenminste 4,25 meter worden gegarandeerd;

 • -

  Voor Raalte-dorp geldt dat de rode bestrating ten alle tijde vrij moet blijven.

3.5 Brandveiligheid

Het terras mag niet op brandkranen van de brandweer worden gesitueerd.

3.6Zichtbaarheid

Ondernemers moeten vanuit het (horeca)bedrijf zicht hebben op het terras

Hoofdstuk 4. Algemene beperkingen

4.1 Persoonsgebonden beperkingen

De terrasvergunning heeft een persoonlijk karakter en is daarom niet overdraagbaar. Dat betekent dat wanneer er zich wijzigingen in leidinggevenden voordoen, opnieuw een vergunning moet worden aangevraagd. De vergunning wordt tot wederopzegging verleend.

4.2 Ander gebruik van de grond

Het terras of het terrasgedeelte (en de inrichting daarvan) moet, in overleg met de behandelende afdeling, worden aangepast aan de opstelling van de markt, de kermis of grootschalige evenementen.

4.3Geldigheidsduur

De terrasvergunning is geldig tijdens het terrasseizoen van 1 maart tot en met 31 oktober tot:

 • -

  wederopzegging;

 • -

  er zich wijzigingen op het terras voordoen;

 • -

  er zich wijzigingen in de situering/afmeting van het terras voordoen;

 • -

  er zich een wijziging in leidinggevende sfeer voordoet;

 • -

  een situatie zich voordoet, waarbij de vergunning van gemeentewege wordt ingetrokken.

4.4 Voorschriften

Aan de vergunning worden voorschriften verbonden. Het gaat daarbij om voorschriften ter voorkoming van overlast en voorschriften met betrekking tot de inrichting van het terras.

Bij een concentratie van terrassen (minimaal 2 aangrenzende terrassen) zullen deze op elkaar moeten worden afgestemd. Hierbij gaat het alleen om de materiaalkeuze en de kleurstelling, de overige voorschriften en gelden voor de gehele gemeente. Daarnaast kunnen afhankelijk van de specifieke situatie aanvullende voorschriften gesteld worden.

4.5Herkenbaarheid

Raalte-centrum kent twee kleuren bestrating. De roodgekleurde bestrating moet vrij blijven voor de hulpverleningsdiensten en de grijsgekleurde bestrating mag worden gebruikt voor terrassen, mits aan de andere voorschriften wordt voldaan.

Wanneer de terrasvergunning is verleend kan een medewerker van de afdeling Beheer en Onderhoud de opdracht krijgen het terras uit te meten. Het terras wordt vervolgens herkenbaar aangegeven door middel van markeringspunten, wanneer dit noodzakelijk wordt geacht. De ondernemer wordt geacht zijn terras binnen deze afzetting te creëren.

Hoofdstuk 5. Voorschriften

5.1 Inrichting van het terras

 • 1.

  Bij het in gebruik nemen van een openbare plaats mag dit uitsluitend als terras worden ingericht;

 • 2.

  Het is toegestaan om tafels, stoelen en parasols te plaatsen binnen de in de vergunning aangegeven terrasbegrenzing;

 • 3.

  Het aanbrengen van een overkapping (in wat voor vorm dan ook) boven het terras is uitsluitend toegestaan, voor zover de brandveiligheid en veiligheid van bezoekers, de directe omgeving en het verkeer voldoende gewaarborgd zijn. Bovendien moet de genoemde voorziening passen binnen de geldende wet- en regelgeving;

 • 4.

  Er mogen zonder toestemming van burgemeester en wethouders geen voorwerpen in de grond worden aangebracht;

 • 5.

  Het terras moet tijdens het gebruik als zodanig voldoende verlicht zijn. Slingerverlichting rond het terras is niet toegestaan;

 • 6.

  Het is verboden zonder toestemming van burgemeester en wethouders permanente voorzieningen op de plaats van het terras aan te brengen;

 • 7.

  Het plaatsen van (mobiele) tapinstallaties is niet toegestaan, behalve tijdens evenementen. Zie hiervoor hoofdstuk 6., paragraaf 2 over evenementen

 • 8.

  Het gebruik van statafels is niet toegestaan, behalve tijdens evenementen. Zie hiervoor hoofdstuk 6, paragraaf 2 over evenementen.

 • 9.

  Ten aanzien van de inrichting van het terras (tafels, stoelen, parasols, verlichting, overkappingen, e.d.) geldt dat vooraf, dat wil zeggen voordat overgegaan wordt tot aanschaf en plaatsing c.q. aanbrengen, goedkeuring noodzakelijk is van de burgemeester. Dit geldt ook voor tussentijdse wijzigingen;

 • 10.

  Het terrasmeubilair moet van hoogwaardige kwaliteit zijn en passen bij het karakter en de sfeer van het betreffende gebied. Dat houdt in dat het moet gaan om duurzame materialen met een hoogwaardige en sobere uitstraling. Voor wat betreft het centrum van Raalte geldt dat het meubilair een uniforme uitstraling moet hebben. Voor wat betreft de overige dorpen geldt dat de terrassen onderling op elkaar moeten worden afgestemd;

 • 11.

  Houten vlonders kunnen de beeldkwaliteit negatief beïnvloeden en zijn daarom verboden.

5.2 Terrasschermen

 • 12.

  Het gebruik van terrasschermen (of terrasafscheidingen) in Raalte-centrum is niet toegestaan, deze doen afbreuk aan de openheid van de terrassen, voor de omliggende dorpen gelden de punten 13, 14, 15 en 16.

 • 13.

  Terrasschermen of terrasscheidingen mogen enkel worden geplaatst wanneer zij het verkeer niet hinderen (met name voetgangers, rolstoelgebruikers, e.d.);

 • 14.

  Terrasschermen of terrasscheidingen mogen maximaal 1.50 meter hoog zijn en dienen voor 0.70 meter vanaf de onderzijde ondoorzichtig te zijn en dienen:

  • -

   op een deugdelijke wijze te worden geplaatst;

  • -

   verplaatsbaar te zijn;

 • 15.

  Terrasschermen mogen enkel tijdens het terrasseizoen aanwezig zijn;

 • 16.

  De schotten mogen enkel terughoudende reclame bevatten (hierbij moet tevens artikel 4.15 APV inzake het verbod hinderlijke of gevaarlijke handelsreclame in acht worden genomen).

 • 17.

  De maximale diepte is afhankelijk van de diepte van het terras maar mag niet dieper zijn dan het terras zelf.

5.3 Parasols

 • 18.

  Mogen geen hinder opleveren voor het verkeer en passerend publiek, noch door plaats noch door hoogte (hulpverleningsdiensten);

 • 19.

  Moeten inklapbaar zijn;

 • 20.

  Moeten in uitgeklapte toestand binnen de terrasbegrenzing blijven en minimaal doorloophoogte van 2.20 meter hoog zijn;

 • 21.

  Moeten ingeklapt zijn op de dagen dat het terras niet als terras gebruikt wordt;

 • 22.

  Wanneer er gesproken kan worden over minimaal 2 aangrenzende of in het zicht van elkaar liggende terrassen moet de kleurstelling onderling op elkaar zijn afgestemd, voor het centrum van Raalte geldt een uniforme kleurstelling;

 • 23.

  Mogen enkel terughoudende reclame bevatten.

5.4 Openingstijden

 • 24.

  Het terras mag dagelijks geëxploiteerd worden van 9.00 uur tot 24.00 uur. Voor de nachten van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag mogen de terrassen tot 01.00 uur opengesteld zijn. Slechts in uitzonderlijke omstandigheden ten behoeve van de openbare orde en veiligheid, is de politie gemachtigd door de burgemeester, toestemming te verlenen om terrassen langer open te houden. Vanuit een oogpunt van het voorkomen van (geluids)overlast voor omwonenden wordt een verruiming van de openingstijden niet wenselijk geacht.

 • 25.

  Tijdens evenementen gelden andere openstellingstijden voor terrassen, wanneer deze terrassen direct aan het evenemententerrein gelegen zijn. Zie hiervoor hoofdstuk 6, paragraaf 2 over evenementen.

5.5 Alcohol

 • 26.

  Het is verboden alcoholhoudende dranken te verstrekken aan personen die geen gebruik maken van de op het terras beschikbare zitplaatsen.

5.6 Reclamevoering

 • 27.

  Op het terras mogen menuborden worden geplaatst, mits zij passen bij de uitstraling van het terras en zodanig zijn opgesteld dat voorbijgangers daarvan geen hinder ondervinden.

5.7 Opslag terrasmeubilair

 • 28.

  Het terrasmeubilair moet tijdens het terrasseizoen na sluitingstijd in principe inpandig worden opgeslagen. Beschikt de vergunninghouder niet over voldoende opslagcapaciteit, dan mag het terrasmeubilair gestapeld worden onder voorwaarde dat het gezekerd wordt;

 • 29.

  Buiten het terrasseizoen dient al het meubilair van de openbare weg te worden verwijderd. Dit ter voorkoming van een rommelig aanzicht door achtergebleven terrasmeubilair;

 • 30.

  Het terrasmeubilair dient verwijderd en elders opgeslagen te worden vanaf het moment dat:

 • -

  de ondernemer van mening is dat voor hem het terrasseizoen is beëindigd;

 • -

  het terrasseizoen officieel is beëindigd (1 november).

5.8 Schoonhouden

 • 31.

  De vergunninghouder moet er op toe zien dat het terras en de naaste omgeving schoongehouden wordt. Dit tot genoegen van een door burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaar. Dit betekent dat zo vaak als nodig, doch in ieder geval na sluitingstijd van het terras, achtergebleven zwerfvuil als gevolg van het gebruik van het terras, binnen een straal van 25 meter van dat terras dient te worden verwijderd.

5.9 Muziek

 • 32.

  Om geluidsoverlast voor omwonenden zoveel mogelijk te voorkomen is het verboden op het terras mechanisch versterkte muziek (geluid) ten gehore te brengen. Alleen in zeer incidentele gevallen of specifieke situaties kan de burgemeester ontheffing verlenen; het moet hier wel gaan om, een naar het oordeel van de burgemeester, unieke gelegenheid of specifieke situatie. Het verbod geldt ook voor de aanwezigheid van geluidsboxen/speakers in raampartijen en dergelijke.

5.10 Openbare orde

 • 33.

  De ondernemer is verantwoordelijk voor de openbare orde op het terras en de directe omgeving. Hij moet in dat verband doen en nalaten, hetgeen redelijkerwijs gevergd kan worden, om hinder en of overlast, veroorzaakt door de op het terras aanwezige bezoekers, te voorkomen of te beperken.

Hoofdstuk 6. Bijzondere voorschriften

6.1Bijzondere voorschriften, algemeen

 • 1.

  De vergunninghouder kan, zonder daarvoor schadeloos te worden gesteld, geen recht doen gelden op (gebruik van) het terras als:

  • -

   het (horeca)bedrijf hetzij uit eigen beweging dan wel van overheidswege (tijdelijk) gesloten is;

  • -

   ter plaatse van gemeentewege en/of door speciaal daartoe aangewezen (nuts) bedrijven werkzaamheden moeten worden verricht aan de bestrating en/of leidingen;

 • 2.

  In het belang van het stipt en terstond (kunnen) naleven van de gestelde voorschriften, moet ook het personeel voldoende op de hoogte zijn van de inhoud daarvan en dient het door de vergunninghouder als zodanig te zijn geïnstrueerd;

 • 3.

  De omgeving (bewoners/winkeliers), het (winkelend) publiek/voetgangers (rolstoelgebruikers e.d.) en het overige verkeer mogen van de plaatsing (aanwezigheid) en het gebruik van het terras geen ernstige hinder ondervinden. Winkels/bedrijven en woningen van derden dienen bovendien te allen tijde bereikbaar te zijn. In- en opritten dienen derhalve vrij gelaten te worden;

 • 4.

  Een vrije doorgang voor hulpverleningsvoertuigen dient te allen tijde gewaarborgd te zijn (4,50 meter meter vrije doorgang (waarvan 3,25 meter verhad) en een vrije doorrijhoogte van 4.25 meter). Aanwezige brandkranen en nooduitgangen dienen in dat verband ook vrij te worden gehouden van materialen en obstakels;

 • 5.

  Alle werkzaamheden die van gemeentewege of door speciaal daartoe ingeschakelde bedrijven moeten worden verricht, wegens niet naleving van de in de vergunning genoemde voorschriften, zijn voor rekening van de vergunninghouder;

 • 6.

  Eventueel ontstane schade aan gemeente-eigendommen en/of eigendommen van derden, als gevolg van plaatsing (aanwezigheid) en het gebruik van het terras, komt voor rekening van de vergunninghouder. In dat verband vrijwaart hij de gemeente voor alle aanspraken op schadevergoeding;

 • 7.

  Alle aanwijzingen en of bevelen gegeven door of namens de regiopolitie, de brandweer en of het hoofd van de afdeling Beheer en Onderhoud van de gemeente Raalte dienen stipt te worden opgevolgd;

 • 8.

  De houder van de vergunning is verplicht redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen ten einde te voorkomen dat de gemeente Raalte dan wel derden tengevolge van het gebruik van de vergunning schade lijden en of overlast ondervinden;

 • 9.

  indien van de vergunning geen gebruik (meer) wordt gemaakt, verplicht de vergunninghouder zich om de burgemeester hiervan binnen 14 dagen schriftelijk in kennis te stellen

6.2 Terrassen tijdens evenementen

Onder ‘terrassen bij evenementen’ wordt het volgende verstaan. Het betreft uitsluitend de terrassen die op of direct aangrenzend aan het evenemententerrein liggen. Het betreft daarbij de evenementen waar op grond van de APV een vergunning voor is afgegeven.

Voor terrassen tijdens evenementen geldt het volgende:

 • 1.

  De gebruikelijke exploitatie van het terras valt ook tijdens evenementen onder verantwoordelijkheid en zeggenschap van de horeca-exploitant.

 • 2.

  Aanvragen voor activiteiten op het terras en uitbreiding van het terras (aanvraag ontheffing van artikel 35 Drank- en Horecawet) lopen via de organisator van het evenement. De ontheffing inzake de Drank- en Horecawet wordt aan de horeca-exploitant afgegeven.

 • 3.

  De evenementenvergunning wordt aangevraagd door de evenementenorganisator.

 • 4.

  Het plaatsen van mobiele tapinstallaties op het terras is tijdens evenementen toegestaan.

 • 5.

  Statafels op terrassen is tijdens evenementen toegestaan.

 • 6.

  Terrassen mogen tijdens evenementen tot 02.00 uur open zijn.

 • 7.

  Het gebruik van kunststof- of hergebruikglazen op terrassen is tijdens evenementen verplicht.

Hoofdstuk 7. Slotbepaling

7.1 Inwerkingtreding en citeerartikel

 • 7.1

  Deze nadere regels treden in werking op de dag nadat deze zijn bekend gemaakt.

 • 7.2

  Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als "Nadere regels inzake terrassen gemeente Raalte".

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2009
burgemeester en wethouders van Raalte,
de secretaris (wnd.), de burgemeester,
M.Rademaker, P.A. Zoon

Toelichting

Algemeen

De openbare weg, de openbare ruimte is van iedereen. Iedereen mag er vrij gebruik van maken om aan het verkeer deel te nemen of gewoon te vertoeven. Maar naast dit normale, algemeen gebruik van de openbare ruimte, is er het bijzondere gebruik: het gebruik voor bijvoorbeeld reclamedoeleinden, voor het innemen van standplaatsen of voor het exploiteren van (horeca)terrassen. Ook al wordt een gedeelte van de openbare weg gebruikt voor dit soort particuliere doeleinden, het blijft openbare ruimte en de toestemming die de gemeente voor dit gebruik geeft, is de uitkomst van een afweging tussen individuele belangen en het algemeen belang.

Tegen dit gebruik van de openbare grond bestaat in beginsel geen bezwaar. Goed ingerichte terrassen vormen immers een verlevendig straatbeeld en dragen bij aan de aantrekkelijkheid van de openbare ruimte. Dit effect kan alleen worden bereikt indien terrassen qua aantal, omvang, situering en verschijningsvorm zijn afgestemd op de publieksfuncties van de openbare weg en de inrichting van de openbare buitenruimte waarin zij zijn of worden geplaatst. Daarnaast hebben terrassen ook een economische functie voor de horeca, omdat deze de exploitatiemogelijkheden van horeca-inrichtingen verruimen en daarmee het economisch rendement van de inrichting verhogen.

Daar staat tegenover dat terrassen voor geluidsoverlast kunnen zorgen, het verkeer kunnen hinderen en door hun vormgeving de beeldkwaliteit kunnen verminderen. Daarom is het van belang dat de gemeente heldere regelgeving ontwikkelt.

In deze nota zijn richtlijnen aangegeven waaraan vergunningaanvragen worden getoetst.

Het vaststellen van beleidsregels heeft verschillende voordelen:

 • -

  er ontstaat duidelijkheid bij de horeca-exploitanten;

 • -

  gelijke gevallen worden gelijk behandeld en niet meer op ad-hoc basis;

 • -

  er ontstaat een mooier aanzicht;

 • -

  de juridische positie van de gemeente als wel die van de exploitant wordt versterkt.

Vervolgens bevat de regelgeving in deze nota zoveel mogelijk objectieve criteria, waardoor aanvragen in de regel niet meer door alle betrokken afdelingen apart van advies behoeven te worden voorzien, wat leidt tot efficiëntie.

Toelichting op de nadere regels tijdens evenementen voor terrassen

Er is gebleken dat onduidelijkheid kon ontstaan over waar de juridische verantwoordelijkheid ligt als er iets voorvalt op een terras tijdens een evenement Is dit de verantwoordelijkheid van de horeca-exploitant of van de evenementenorganisator? Deze regels zijn bedoeld om hierin duidelijkheid te scheppen.

Er wordt hierin onderscheid gemaakt tussen de drank en horeca activiteiten en het uitbaten van terrassen enerzijds en de overige zaken in het kader van een evenement anderzijds.

De aangevraagde ontheffing op grond van art. 35 van de Drank en Horecawet en ook een eventueel noodzakelijke 2.10 vergunning (om een weg of weggedeelte anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie) wordt aangevraagd en verleend aan de horeca-exploitant. Onder zijn verantwoordelijkheid en zeggenschap zullen dan ook de activiteiten op het terras worden uitgevoerd. De aanvraag dient wel te lopen via de evenementenorganisatie om te voorkomen dat er activiteiten plaats vinden die niet stroken met het evenement.

De vergunning voor het evenement als bedoeld in artikel 2.25. dient als vanouds aangevraagd te worden door de organisator van het evenement. Dit geldt dus ook alle zaken die onder artikel 2.25 vallen, ook de activiteiten die op het terras van de horeca-ondernemer plaats vinden.

Ten behoeve van de noodzakelijke afstemming is het van belang dat alle aanvragen een relatie hebben met het evenement en die betrekking hebben op de periode dat het evenement duurt en voor het gebied waar het evenement plaatsvindt lopen via de organisator van het evenement. Op deze wijze wordt voorkomen dat er activiteiten plaatsvinden die niet stroken met het evenement. Activiteiten buiten de terrassen vallen onder verantwoordelijkheid van de organisator van het evenement en deze is voor dat gebied dan ook vergunninghouder.

Wat de overige regels betreft, is besloten zoveel mogelijk aan te sluiten bij de regels zoals deze voor evenementen gelden. Als een evenementenvergunning is verstrekt en aan de evenementenorganisator vergunning is verleend om tot 02.00 uur te tappen, is het niet meer dan logisch aan de horecabedrijf die aan het evenemententerrein (inclusief Grote markt) gelegen is, hetzelfde toe te staan.

De verplichting van kunststofbekers is opgelegd, omdat het in het kader van de volksgezondheid en openbare orde niet wenselijk is dat er glazen op het evenemententerrein terecht komen.