Winkeltijdenverordening Pekela 2014

Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Intitulé

Winkeltijdenverordening Pekela 2014

De raad van de gemeente Pekela;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2013;

gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet;

besluit vast te stellen de verordening:

Winkeltijdenverordening Pekela 2014

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder ‘winkel’ dat wat daaronder wordt verstaan in de Winkeltijdenwet.

Artikel 2. Vrijstelling voor zon- en feestdagen

 • 1. Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt van 12.00 uur tot 17.00 uur een algemene vrijstelling.

 • 2. Voor het in artikel 2, tweede lid van de Winkeltijdenwet vervatte verbod, geldt van 12.00 uur tot 17.00 uur een vrijstelling ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van voor directe consumptie geschikte etenswaren en alcoholvrije dranken.

Artikel 3. Individuele ontheffingen

 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag ontheffing verlenen van: a. de in artikel 2, eerste lid aanhef en onder a en b van de Winkeltijdenwet vervatte verboden voor zover deze vallen buiten de vrijstelling gegeven in artikel 2 lid 1 van deze verordening; b. het in artikel 2, eerste lid aanhef en onder c van de Winkeltijdenwet vervatte verbod voor zover dit betrekking heeft op de tijd voor 6.00 uur en na 22.00 uur en c. van het in artikel 2 tweede lid van de Winkeltijdenwet vervatte verbod voor zover dat valt buiten de vrijstelling gegeven in artikel 2 lid 2 van deze verordening.

 • 2. Een ontheffing kan enkel worden verleend voor bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard.

 • 3. Aan de ontheffing kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden.

 • 4. De ontheffing kan onder meer worden geweigerd als de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel, dan wel op de plaats en directe omgeving waar de activiteit als bedoeld in artikel 2 lid 2 van de Winkeltijdenwet, op ontoelaatbare wijze nadelig zal worden beïnvloed op basis van het gebruik van de ontheffing.

Artikel 4. Beslistermijn

 • 1. Burgemeester en wethouders beschikken op een aanvraag om ontheffing binnen acht weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

 • 2. Zij kunnen hun beschikking voor ten hoogste acht weken verdagen.

Artikel 5. Intrekken of wijzigen ontheffing

Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing intrekken of wijzigen als:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  verandering van omstandigheden of inzichten dit naar hun oordeel noodzakelijk maken in het belang van de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  de exploitatie van de winkel, dan wel de activiteit als bedoeld in artikel 2 lid 2 van de Winkel- tijdenwet, op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarbij gestelde termijn;

 • f.

  de houder dit verzoekt.

Artikel 6. Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

Artikel 7. Intrekking oude verordening en overgangsrecht

 • 1. De ‘Verordening winkeltijden Pekela 2012 (gewijzigd per 1-7-2013)’ wordt ingetrokken op de dag dat deze verordening in werking treedt.

 • 2. Aanvragen om ontheffing die zijn ingediend onder de ‘Verordening winkeltijden Pekela 2012 (per 1-7-2013 gewijzigd)’, maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld overeenkomstig deze verordening.

Artikel 8. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2014.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Winkeltijdenverordening Pekela 2014.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 17 december 2013

De raad voornoemd,

voorzitter, M.Schollema

griffier,W. Meffert

Toelichting bij de Winkeltijdenverordening Pekela 2014

Algemeen deel

Op 28 mei 2013 heeft de Eerste Kamer ingestemd met een initiatiefwet tot wijziging van de Winkeltijdenwet (Wtw). Deze wetswijziging is op 1 juli 2013 in werking getreden.

Op grond van de gewijzigde Winkeltijdenwet blijven de wettelijke verboden om winkels op zon-, feestdagen en op werkdagen voor 6 uur en na 22 uur open te stellen, op zichzelf bestaan. Gemeenteraden kunnen na de wetswijziging echter zelf bepalen of – en in hoeverre – zij vrijstelling of ontheffing verlenen van deze verboden. De uitzonderingsbepalingen daarvoor uit de nu oude Winkeltijdenwet, zoals de toerismebepaling en de avondwinkelbepaling, zijn vervallen.

De met betrekking tot deze verordening meest relevante bepalingen van de Wtw, de artikelen 2 en 3, luiden op 1 juli 2013 als volgt:

 

Artikel 2 Winkeltijdenwet 1. Het is verboden een winkel voor het publiek geopend te hebben: a. op zondag; b op Nieuwjaarsdag, op Goede Vrijdag na 19 uur, op tweede Paasdag, op Hemelvaartsdag, op tweede Pinksterdag, op 24 december na 19 uur, op eerste en tweede Kerstdag en op 4 mei na 19 uur; c op werkdagen voor 6 uur en na 22 uur. 2. Het is voorts verboden op de in het eerste lid bedoelde dagen en tijden in de uitoefening van een bedrijf, anders dan in een winkel, goederen te koop aan te bieden of te verkopen aan en in rechtstreekse aanraking met particulieren.

 

Artikel 3 Winkeltijdenwet

1.  De gemeenteraad kan bij verordening vrijstelling verlenen van de in artikel 2 vervatte verboden.

2 De gemeenteraad kan bij verordening aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid verlenen om in de gevallen, in de verordening aan te wijzen, en met inachtneming van de daarin gestelde regels op daartoe strekkend verzoek ontheffing van de in het eerste lid bedoelde verboden te verlenen.

3 De vrijstellingen en ontheffingen kunnen onder beperkingen worden verleend. Aan de vrijstellingen en ontheffingen kunnen voorschriften worden verbonden.

 

De bevoegdheid van gemeenten wordt zo ruim dat zowel algehele handhaving van de verboden als het volledig terzijde stellen daarvan tot de mogelijkheden behoort. Hetzelfde geldt voor alle opties die daartussen zitten. De beperkingen voor het gemeentelijk beleid – en de gemeentelijke regels – voor de zondags- en avondopenstelling kunnen alleen nog gevonden worden in het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet (de daarin opgenomen vrijstellingen gelden zondermeer) en ander hoger recht. Met betrekking tot dat laatste zijn, zoals hieronder uiteengezet zal worden, met name de algemene beginselen van behoorlijk bestuur van belang, vooral waar deze een zorgvuldige belangenafweging voorschrijven.

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 2.

 In het eerste lid van de verordening wordt voor de zon- en feestdagen een algemene vrijstelling gegeven voor alle winkels voor de tijd tussen 12.00 uur en 17.00 uur. Alle winkeliers kunnen zelf bepalen of zij wel of niet van deze mogelijkheid gebruik maken.

In lid twee wordt een vrijstelling gegeven voor de straathandel (dus anders dan vanuit een winkel) voor directe consumptie van etenswaren (bv. patat en ijs) en alcoholvrije dranken voor de zelfde tijdsruimte.

 

Artikel 3.

 In lid 1 aanhef en onder a en b wordt aan het college de bevoegdheid gegeven om ontheffing te verlenen van het verbod van winkelopenstelling op zon- en feestdagen en voor de nachturen op werkdagen.

In lid 1 aanhef en onder c krijgt het college deze bevoegdheid  ten aanzien van straathandel, ook weer voor de tijdsruimte buiten de door de raad gegeven vrijstelling. Het gaat in alle gevallen alleen om bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard zoals in het verleden de nachtelijke presentatie van een uit te geven boek (Harry Potter), CD (Borsato), product (iPhone), of een andere bijzondere gelegenheid.

 

Artikel 6.

Het college heeft bij het Aanwijsbesluit toezichthoudende ambtenaren “De Kompanjie” t.b.v. de gemeenten Pekela en Veendam van 19 april 2011 toezichthouders voor de Winkeltijdenwet en de Winkeltijdenverordening aangewezen.

 

De overige artikelen hebben geen aparte toelichting nodig.