Verordening Uitsluitend recht groenonderhoud

Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Intitulé

Verordening Uitsluitend recht groenonderhoud

De raad van de gemeente Asten,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 22 oktober 2013;

gehoord het advies van de commissie : RUIMTE 26 november 2013;

gelet op artikel 147, eerste lid en artikel 149 van de Gemeentewet;

gelet op artikel 18 van de Europese richtlijn 2004/18/EG en artikel 2.24 sub a van de Aanbestedingswet 2012;

overwegende dat

 • ·

  het voor de leefbaarheid van belang is dat er ook voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt voldoende werk is,

 • ·

  de gemeente een taak heeft in het ondersteunen van deze mensen,

 • ·

  een deel van deze mensen werkt via de sociale werkvoorziening,

 • ·

  werkzaamheden in het gemeentelijk groenonderhoud geschikt zijn voor uitvoering door medewerkers van een sociale werkvoorziening,

 • ·

  het dus van gemeentelijk belang is dat deze werkzaamheden rechtstreeks kunnen worden gegund aan een sociale werkvoorziening;

b e s l u i t:

Vast te stellen:

Verordening Uitsluitend recht groenonderhoud

Artikel 1

De gemeente wil voor de inkoop van diensten met betrekking tot onderhoud van gemeentelijke groenvoorzieningen voor onbepaalde tijd gebruik kunnen maken van de in artikel 18 van de Europese richtlijn 2004/18/EG en artikel 2.24 sub a van de Aanbestedingswet 2012 geboden mogelijkheid van vrijstelling van de aanbestedingsplicht door middel van toekenning van een uitsluitend recht.

Artikel 2

 • 1. Het college van Burgemeester en wethouders vestigt door middel van een aanwijzingsbesluit het uitsluitend recht voor een sociale werkvoorziening voor het onderhoud van gemeentelijke groenvoorzieningen .

 • 2. De in het eerste lid bedoelde sociale werkvoorziening heeft de gemeente Asten te allen tijde als werkgebied.

 • 3. Het uitsluitend recht kan worden begrensd in oppervlakte en omvang van werkpakket.

 • 4. De opdrachtverstrekking vindt plaats op basis van een overeenkomst waarin wordt bepaald welke taken, tegen welke condities en voorwaarden, voor welke tarieven gedurende welke periode worden uitgevoerd.

Artikel 3

Het college van Burgemeester en wethouders is te allen tijde bevoegd de in artikel 2 lid 1 bedoelde aanwijzing in te trekken.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2014.

Artikel 5

Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Verordening Uitsluitend recht groenonderhoud’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten d.d. 17 december 2013.
De raad voornoemd,
griffier,
mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans
voorzitter,
mr. H.G. Vos