Drank- en Horecaverordening

Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Intitulé

Drank- en Horecaverordening

Drank- en Horecaverordening gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen

Hoofdstuk

Artikel. Begripsbepalingen

. Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet:

  Drank- en Horecawet;

 • b.

  terras:

  een buiten de besloten ruimte van de openbare inrichting liggend deel daarvan waar sta- of zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken kunnen worden geschonken of spijzen voor directe consumptie kunnen worden bereid of verstrekt;

 • c.

  vergunning:

  de vergunning als bedoeld in artikel van de wet;

 • d.

  bezoeker:

  een ieder die zich in een inrichting bevindt, met uitzondering van:

  • -

   leidinggevenden in de zin van de wet;

  • -

   personen die dienst doen in de inrichting;

  • -

   personen wier aanwezigheid in de inrichting wegens

dringende redenen noodzakelijk is;

 • e.

  Bijeenkomsten van persoonlijke aard:

  bijeenkomsten met een veelal feestelijk karakter, waarbij meestal alcoholhoudende drank wordt genuttigd, die geen direct verband houden met de doelstelling van de paracommerciële rechtspersonen, zoals bruiloften, feesten, partijen, recepties, jubilea, verjaardagen, bedrijfsfeesten en dergelijke;

 • f.

  paracommerciële inrichting:

  een inrichting waarin een paracommerciële rechtspersoon in eigen beheer het horecabedrijf exploiteert;

 • g.

  Sportieve- en recreatieve rechtspersonen:

  rechtspersonen, niet zijnde een naamloze vennootschap of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die zich richten op activiteiten van sportieve aard (bijvoorbeeld: voetbalvereniging, tennisvereniging, korfbalvereniging);

 • h.

  Sociaal-culturele rechtspersonen :

  rechtspersonen, niet zijnde een naamloze vennootschap of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die zich richten op activiteiten van sociaal-culturele aard (bijvoorbeeld: dorpshuis);

 • i.

  Rechtspersonen van levenbeschouwelijke of godsdienstige aard:

  rechtspersonen, niet zijnde een naamloze vennootschap of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die zich richten op activiteiten van levensbeschouwelijke of godsdienstige aard (bijvoorbeeld: verenigingsgebouw van de kerk).

. Voor de toepassing van deze verordening wordt onder de overige begrippen in deze verordening verstaan hetgeen de wet daaronder verstaat.

Artikel. Onderscheid naar de aard van de paracommerciële rechtspersonen

. Paracommerciële rechtspersonen worden in drie categorieën ingedeeld:

a.Sportieve- en recreatieve rechtspersonen b. Sociaal-culturele rechtspersonen c. Rechtspersonen van levensbeschouwelijke of godsdienstige aard

. Aan de vergunningen voor paracommerciële rechtspersonen worden voorschriften en beperkingen verbonden ten aanzien van de horeca-activiteiten die zij mogen ontplooien. Deze voorschriften en beperkingen kunnen per categorie verschillen.

Artikel. Voorschriften en beperkingen

. Het is verboden om bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank te verstrekken in of vanuit de inrichting voor gebruik ter plaatse tijdens een bijeenkomst van persoonlijke aard, tenzij het een van de uitzonderingen genoemd in artikel van deze verordening betreft.

. Het is verboden om de mogelijkheid tot het houden (waaronder inbegrepen de verhuur of ter beschikking stellen van het pand en inventaris) van bijeenkomsten van persoonlijke aard openlijk aan te prijzen of onder de aandacht te brengen met bijvoorbeeld posters, brochures, publicaties in kranten of tijdschriften, via de eigen website of social media-accounts van de paracommerciële rechtspersoon.

Artikel. Schenktijden

. Het is alleen toegestaan om alcoholhoudende drank te verstrekken tijdens en tot twee uur na de hoofdactiviteit van de paracommerciële rechtspersoon, categorie sportieve en recreatieve rechtspersonen.

 • a.

  Het is in ieder geval verboden om alcoholhoudende drank te verstrekken buiten de volgende tijden: - maandag tot en met vrijdag van uur tot uiterlijk uur; - zaterdag van uur tot uiterlijk uur;

  • -

   zondag van uur tot uiterlijk uur.

. Schenktijden sociaal-culturele rechtspersonen: van zondag tot en met donderdag van uur tot uiterlijk uur en op vrijdag en zaterdag van tot uiterlijk 01.00 uur.

Schenktijden rechtspersonen van levenbeschouwelijke of godsdienstige aard: dagelijks van tot uiterlijk uur.

Artikel. Uitzonderingen

. De burgemeester kan ontheffing verlenen van de schenktijden.

. Ten aanzien van sportieve en recreatieve rechtspersonen kan de burgemeester ontheffing verlenen voor:

 • a.

  Feestavond voor vrijwilligers (maximaalx per jaar) b. Afscheidsfeest van het bestuur/ een bestuurslid

 • c.

  Jaarfeest of afsluiting seizoen (maximaalx per jaar)

 • d.

  Clubkampioenschap (senioren maximaalx per jaar)

 • e.

  Toernooi (maximaalx per jaar)

 • f.

  Nieuwjaarsborrel voor leden

 • g.

  Kaart-, dart-, dobbel-, en bordspelavonden voor leden en introducés (maximaal 12 per jaar)

 • h.

  Overige strikt clubgerelateerde activiteiten voor leden (maximaalx per jaar)

. Ten aanzien van sociaal-culturele rechtspersonen kan de burgemeester ontheffing verlenen voor ten hoogste bijeenkomsten van persoonlijke aard per jaar. . Ten aanzien van rechtspersonen met een levenbeschouwelijke of godsdienstige aard kan de burgemeester voor activiteiten en vieringen die geen direct verband houden met de levensbeschouwelijke of godsdienstige aard van de instelling een ontheffing verlenen.

. Een ontheffing moet weken voor aanvang van de activiteit worden aangevraagd.

Artikel. Verbod ‘happy hours’

Ter bescherming van de volksgezondheid of in het belang van de openbare orde is het verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank te verstrekken voor gebruik ter plaatse tegen een prijs die voor een periode van uur of korter lager is dan% van de prijs die in de betreffende horecalokaliteit of op het betreffende terras gewoonlijk wordt gevraagd.

Artikel. Prijsacties detailhandel

Ter bescherming van de volksgezondheid of in het belang van de openbare orde is het verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende dranken aan te bieden voor gebruik elders dan ter plaatse tegen een prijs die voor een periode van één week of korter die lager is dan% van de prijs die in het betreffende verkooppunt gewoonlijk wordt gevraagd.

Artikel. Toezicht en handhaving

. Bevoegd tot het toezicht op de naleving van het bepaalde in de wet en in deze verordening zijn de daartoe door de burgemeester benoemde ambtenaren.

. Bevoegd tot handhaving van overtredingen van het bepaalde in de wet en in deze verordening zijn de daartoe door de burgemeester benoemde ambtenaren.

Artikel. Citeertitel en inwerkingtreding

. Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Drank- en Horecaverordening 2014’.

. Deze verordening treedt op januari in werking.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Achtkarspelen van 12 december 2013.
De griffier,
mr. R. van der Heide
De voorzitter,
G.Gerbrandy