Regeling vervallen per 15-10-2016

Verordening op de heffing en invordering van Brandweerrechten 2014

Geldend van 28-12-2013 t/m 14-10-2016

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van Brandweerrechten 2014

Zaaknummer: 1014697

De Raad van de gemeente Hoorn;

 • -

  gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 november 2013;

 • -

  gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet;

besluitvast te stellen de:

Verordening op de heffing en invordering van Brandweerrechten 2014 (Verordening Brandweerrechten 2014)

Artikel 1 Belastbaar feit

 • 1. Onder de naam "brandweerrechten" worden geheven:

  • a

   rechten voor het gebruik overeenkomstig de bestemming van voor de openbare dienst bestemde bezittingen van de gemeentelijke brandweer of van voor de openbare dienst bestemde werken of inrichtingen die bij de gemeentelijke brandweer in beheer of in onderhoud zijn;

  • b

   rechten voor het genot van door de gemeentelijke brandweer verstrekte diensten.

 • 2. Geen rechten als bedoeld in het eerste lid worden geheven ter zake van:

  • a

   het voorkomen, beperken en bestrijden van brand;

  • b

   het beperken van brandgevaar;

  • c

   het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand;

  • d

   al hetgeen met de onderdelen a, b en c verband houdt;

  • e

   het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand;

Artikel 2 Belastingplicht

Belastingplichtig is:

 • a.

  degene die gebruik maakt van de bezittingen, werken of inrichtingen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a;

 • b.

  degenen die een dienst aanvraagt dan wel degene te wiens behoeve een dienst is verleend, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b.

Artikel 3 Tarieven en maatstaven van heffing

 • 1. Het brandweerrecht bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

  • a.

   het verrichten van bewakingsdiensten per daartoe ingezet personeelslid per uur of een gedeelte daarvan € 36,55

  • b.

   overige werkzaamheden per daartoe ingezet personeelslid per uur of een gedeelte daarvan€ 36,55

 • 2. Het brandweerrecht bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verrichten van diensten met:

  • a.

   de hoogwerker met 3 man bezetting, per uur of een gedeelte daarvan€ 181,05

  • b.

   de autospuit met 6 man bezetting, per uur of een gedeelte daarvan

   € 289,75

  • c.

   de hulpverleningswagen met 3 man bezetting, per uur of een gedeelte daarvan€ 181,05

  • d.

   de duikwagen met 4 duikers, per uur of een gedeelte daarvan

   €217,20

  • e.

   de brandweerboot met 4 man bezetting, per uur of een gedeelte daarvan€ 217,20

 • 3. Het brandweerrecht bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het vullen van een persluchtfles, per liter€ 1,50

Artikel 4 Wijze van heffing

 • 1. De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

 • 2. Indien zich ten aanzien van eenzelfde belastingplichtige meerdere belastbare feiten voordoen, kunnen de rechten ter zake daarvan worden geheven bij wege van één gedagtekende schriftelijke kennisgeving.

Artikel 5 Termijn van betaling

 • 1. De rechten moeten worden betaald op het moment van uitreiking van de in artikel 4 bedoelde kennisgeving.

 • 2. Ingeval de kennisgeving wordt toegezonden, moeten de rechten worden betaald binnen veertien dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

Artikel 7 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de rechten.

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De "Verordening brandweerrechten 2013" van 13 december 2012 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan en voor zover de "Verordening brandweerrechten 2014" geen rechtskracht krijgt.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van de bekendmaking.

 • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014.

 • 4. Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening brandweerrechten 2014".

Artikel 9 Bekendmaking

Deze verordening zal worden bekendgemaakt door het plaatsen van de verordening in het gemeenteblad. Alsmede wordt in een huis-aan-huisblad meegedeeld dat de verordening voor een ieder kosteloos ter inzage ligt in het gemeentehuis.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 17 december 2013 te Hoorn
de griffier, de voorzitter,