Verordening Winkeltijden Kaag en Braassem 2013

Geldend van 12-12-2013 t/m heden

Intitulé

Verordening Winkeltijden Kaag en Braassem 2013

De raad van de gemeente Kaag en Braassem;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 november 2013;

gelet op de Winkeltijdenwet en de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende Verordening Winkeltijden Kaag en Braassem 2013

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Winkeltijdenwet

 • b.

  feestdagen: nieuwjaarsdag, tweede paasdag, hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, eerste kerstdag en tweede kerstdag;

 • c.

  het college: het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2 Beslistermijn

 • 1. Het college beslist op een aanvraag van een ontheffing binnen acht weken, na de dag waarop de aanvraag ontvangen is.

 • 2. Het college kan de termijn van het hoogste acht weken verlengen.

Artikel 3 Overdracht van de ontheffing

 • 1. Ontheffingen op grond van deze verordening zijn overdraagbaar na verkregen toestemming van het college.

 • 2. In geval van een voorgenomen overdracht van de in het eerste lid bedoelde ontheffingen doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 4 Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • f.

  de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 5 Zon- en feestdagenregeling

Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt een algemene vrijstelling.

Artikel 6 Openstelling van avondwinkels

 • 1. Het college kan op een daartoe strekkende aanvraag ontheffing verlenen van de verboden vervat artikel 2, eerste lid, onder a,b, en c van de wet op zondag van 16:00 tot 24:00 uur en op maandag tot en met zaterdag van 22.00 tot 24:00 uur, indien in die winkel in hoofdzaak eet- en drinkwaren plegen te worden verkocht.

 • 2. Aan een ontheffing, als bedoeld in het eerste lid, wordt steeds het volgende voorschrift verbonden: de houder van de ontheffing houdt zijn winkel voor het publiek gesloten op maandag tot en met zaterdag van 0.00 tot 16.00 uur;

 • 3. Hij die handelt in strijd met of niet nakomt een voorschrift, verbonden aan een hem verleende ontheffing, wordt geacht te hebben gehandeld zonder ontheffing. Onder handelen wordt mede verstaan doen, hebben en/of nalaten

 • 4. Het college kan de in het eerste lid bedoelde ontheffing verlenen voor ten hoogste een winkel. Deze winkel moet zijn gelegen in de kern Leimuiden of Woubrugge.

 • 5. Het college bepaalt de volgorde van gegadigden voor een avondwinkel die in aanmerking willen komen voor een ontheffing als in deze verordening bedoeld. De gegadigde die direct of indirect belanghebbende is bij een andere winkel als in het eerste lid bedoeld, wordt onderaan de wachtlijst geplaatst. Ingezeten natuurlijke personen of bedrijven die gevestigd zijn in deze gemeente genieten de voorkeur.

Artikel 7 Zon en feestdagenregeling voor afzonderlijke situaties

 • 1. Het college kan ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag, nieuwjaarsdag, tweede paasdag, hemelvaartsdag, tweede pinksterdag en eerste of tweede kerstdag, ten behoeve van:

  • a.

   bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

  • b.

   het uitstallen van goederen.

 • 2. De in het eerste lid genoemde ontheffing kan worden verleend in geval van: feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen, beurzen, kunstateliers en galeries.

Artikel 8 Verbod straatverkoop bepaalde goederen op zon en feestdagen

Het college kan bepalen dat de vrijstelling genoemd in artikel 12 van het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet niet geldt voor de gehele gemeente of voor een of meer delen van de gemeente.

Artikel 9 Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur

 • 1. Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van de verboden van artikel 2 van de wet, voor zover deze betrekking hebben op werkdagen.

 • 2. De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 10 Toerisme

(Vervallen)

Artikel 11 Toezichthouders

 • 1. Met het toezicht op de naleving van bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast: opsporingsambtenaren van de politieregio Hollands-Midden en personen, werkzaam voor het gemeentelijk organisatieonderdeel voor toezicht en handhaving.

 • 2. Voorts zijn met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening belast de bij besluit van het college aan te wijzen personen.

Artikel 12 Intrekken oude regeling

De Verordening Winkeltijdenwet Kaag en Braassem 2009 zoals die laatst is vastgesteld bij besluit van 12 december 2011 wordt ingetrokken met ingang van de dag als bedoeld in artikel 14.

Artikel 13 Overgangsrecht

Ontheffingen die op grond van de Winkeltijdenverordening Kaag en Braassem 2009 zijn verleend, worden geacht ontheffingen te zijn die verleend zijn op grond van de onderhavige verordening.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op de datum van haar

bekendmaking.

Artikel 15 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening Winkeltijden Kaag en Braassem 2013.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van deraad van de gemeente Kaag en Braassem gehouden op 2 december 2013
de griffier,                   
drs. B.S.M. Sepers   
de voorzitter,
mr. K.M. van der Velde-Menting