Verordening elektronische bekendmaking gemeente Lochem

Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Intitulé

Verordening elektronische bekendmaking gemeente Lochem

De raad van de gemeente Lochem;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 8 oktober 2013;

gelet op de artikelen 2:14 en 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht en

de artikel 139 juncto artikel 149 van de Gemeentewet;

B E S L U I T

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening elektronische bekendmaking gemeente Lochem

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • 1.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem;

 • 2.

  Elektronisch gemeenteblad: een door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem uit te geven gemeenteblad als bedoeld in artikel 139, leden 1 en 2 van de Gemeentewet.

Artikel 2 Gemeenteblad

 • 1. Het college geeft een elektronisch gemeenteblad uit. Het gemeenteblad wordt elektronisch uitgegeven op een door het college te bepalen internetadres.

 • 2. Het elektronisch gemeenteblad verschijnt telkens wanneer daartoe de aanleiding bestaat.

Artikel 3 Bekendmaking besluiten

 • 1. Algemeen verbindende voorschriften, beleidsregels, andere besluiten van algemene strekking die niet tot een of meer geadresseerden zijn gericht, worden bekendgemaakt in het elektronische gemeenteblad.

 • 2. De besluiten, zoals bedoeld in het eerste lid, worden in hun geheel opgenomen in het elektronisch gemeenteblad.

 • 3. Het tweede lid is niet van toepassing op besluiten die worden bekendgemaakt op grond van de Wet ruimtelijke ordening.

 • 4. Indien het bepaalde in het tweede lid lastig uitvoerbaar is, kan worden volstaan met het opnemen van een gedeelte of een samenvatting van het besluit in het elektronisch gemeenteblad. In dat geval zal het gehele besluit ter inzage worden gelegd op een door het college te bepalen plaats.

Artikel 4 Kennisgeving meldingen, aanvragen, ontwerpbesluiten en besluiten

 • 1. Kennisgeving van meldingen, aanvragen, ontwerpbesluiten en besluiten vinden uitsluitend langs elektronische plaats in het elektronisch gemeenteblad van de gemeente, tenzij wettelijk een andere wijze van publicatie is voorgeschreven. Deze elektronische kennisgeving is een “kennisgeving op een andere geschikte wijze” in de zin van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2. De kennisgeving houdt in ieder geval in:

  • a.

   De titel van de aanvraag, melding of het (ontwerp)besluit, zo nodig aangevuld met een korte toelichting op de inhoud;

  • b.

   Het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;

  • c.

   De datum van de bekendmaking van het besluit;

  • d.

   De eventuele mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen, bezwaar of beroep;

  • e.

   Waar het besluit ter inzage ligt.

Artikel 5 Bijzondere omstandigheden

Het college kan in bijzondere omstandigheden bepalen dat de bekendmaking van besluiten als bedoeld in artikel 3 en/of de kennisgeving van besluiten als bedoeld in artikel 4 ook op andere geschikte wijze geschiedt.

Artikel 6 Afschriften

Een ieder kan op zijn verzoek een afschrift verkrijgen van de besluiten zoals gepubliceerd in het gemeenteblad. De Legesverordening is hierop van toepassing.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2014.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening op de elektronische bekendmaking gemeente Lochem 2014.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lochem op 11 november 2013.
De griffier,
J.P. Stegeman
De voorzitter,
W.H. Huijbrechts-Schiedon