Verordening winkeltijden Tiel 2013

Geldend van 07-01-2014 t/m heden

Intitulé

Verordening winkeltijden Tiel 2013

De raad van de gemeente Tiel,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet;

gehoord het advies van de commissie d.d. 3 december 2013;

besluit:

vast te stellen de Verordening winkeltijden Tiel 2013,

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag;

 • b.

  werkdagen: maandag tot en met zaterdag;

 • c.

  winkel: dat wat daaronder wordt verstaan in de Winkeltijdenwet;

 • d.

  wet: Winkeltijdenwet

Artikel 2. Algemene vrijstelling

Voor de in artikel 2 van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt een algemene vrijstelling op zon- en feestdagen van 12.00 uur tot 22.00 uur.

Artikel 3. Individuele ontheffingen

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag ontheffing verlenen van de verboden van artikel 2, eerste lid van de wet, voorzover deze betrekking hebben op werkdagen.

 • 2. De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 4. Beslistermijn

 • 1. Burgemeester en wethouders beschikken op een aanvraag om ontheffing binnen acht weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

 • 2. Zij kunnen hun beschikking voor ten hoogste acht weken verdagen.

Artikel 5. Intrekken of wijzigen ontheffing

Het college van burgemeester en wethouders kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • f.

  het gebruik van de ontheffing gedurende een onredelijk lange termijn wordt onderbroken;

 • g.

  de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 6. Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

Artikel 7. Intrekking oude verordening en overgangsrecht

 • 1. De Verordening winkeltijden Tiel 2009 wordt ingetrokken.

 • 2. Een krachtens de Verordening winkeltijden Tiel 2009 verleende ontheffing geldt als ontheffing verleend krachtens deze verordening. Burgemeester en wethouders kunnen deze ambtshalve vervangen door een ontheffing krachtens deze verordening.

 • 3. Ambtshalve vervanging kan gepaard gaan met een wijziging van beperkingen en voorschriften.

 • 4. Aanvragen om ontheffing die zijn ingediend onder Verordening winkeltijden Tiel 2009 maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld overeenkomstig deze verordening.

Artikel 8. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt op de eerste werkdag na publicatie in werking.

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening winkeltijden Tiel 2013.

Ondertekening

de griffier,
de voorzitter,