Regeling algemene dienst Holland Rijnland

Geldend van 01-11-2013 t/m heden

Intitulé

REGELING ALGEMENE DIENST HOLLAND RIJNLAND

Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland,

DB-besluit d.d. nr.:

gelet op artikel 2:1A en 2:1B van de Rechtspositieregeling Holland Rijnland, en

artikel 1 sub g van het Delegatiebesluit Holland Rijnland

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  medewerker: de ambtenaar in de zin van de CAR, dan wel degene met wie eenarbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht is gesloten;

 • b.

  passende functie: een functie waarin de medewerker gezien zijn/haar persoon, opleiding, vaardigheden, ervaring,omstandigheden en, indien gewenst, objectief vast te stellen vooruitzichten in redelijkheid kan wordt geplaatst, waarbij geldt dat die functie niet meer dan twee salarisschalen lager is gewaardeerd dan de functie die hij/zij laatstelijk heeft vervuld.

 • c.

  manager: de leidinggevende zijnde ook MT lid

 • d.

  leidinggevende: de ambtenaar die een leidinggevende functie heeft en uit dien hoofde functionerings, beoordelings- en POP gesprekken voert.

Artikel 2 Inzetbaarheid

Medewerkers in algemene dienst zijn in principe inzetbaar binnen het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland op passende structurele en -tijdelijke functies en op projecten met passende werkzaamheden.

Artikel 3 Termijnen

 • 1. Nieuw in dienst tredende medewerkers en zittende medewerkers waarvan defunctiegebonden aanstelling per 1 januari 2013 van rechtswege is omgezet in eenaanstelling in algemene dienst, worden voor een periode van in principe 5 jaar in de functiegeplaatst waarop ze respectievelijk hebben gesolliciteerd of die ze op de dag vooromzetting vervulden.

 • 2. De termijn bedoeld in het eerste lid kan na afloop worden verlengd. Manager enmedewerker bepalen in overleg de duur van de verlenging.

 • 3. De termijn wordt telkens automatisch met één jaar verlengd, indien de medewerker voorof met het aflopen van de termijn niet in een andere functie is geplaatst of ingeval er geennieuwe afspraken zijn gemaakt over de termijn van voortzetting/verlenging van deplaatsing in de huidige functie.

Artikel 4 Gesprekscyclus

 • 1. Gesprekken over de inzetbaarheid van de medewerker binnen de organisatie worden gevoerd binnen het kader van de reguliere gesprekscyclus.

 • 2. Leidinggevende en medewerker maken jaarlijks concrete afspraken over ontwikkeling en opleiding gericht op inzetbaarheid in de huidige functie (effectiviteit) of over doorstroom naar een andere passende functie (loopbaanplan). De leidinggevende houdt bij het maken van de afspraken over ontwikkeling, opleiding of doorstroming, voor zover relevant, rekening met de persoonlijke situatie van de medewerker.

 • 3. De leidinggevende faciliteert de medewerker in het realiseren van de afspraken overopleiding en ontwikkeling met inachtneming van het gestelde in hoofdstuk 17 van de Rechtspositieregeling Holland Rijnland.

 • 4. De medewerker kan in het kader van mobiliteit (doorstroom ten bate van blijvende inzetbaarheid en effectiviteit) een hem/haar passende functie krijgen aangeboden. Wel of niet accepteren van dit aanbod zal in goed overleg tussen de manager en de medewerker beargumenteerd gebeuren.

Artikel 5 Hardheidsclausule

In die gevallen waarin (de toepassing van) deze regeling voor de medewerker onbedoeld tot een onbillijke of onredelijke situatie leidt, kan het Dagelijks Bestuur van deze regeling afwijken.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als "Regeling Algemene Dienst" en treedt in werking met ingang van 1 november 2013.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland dd …….
Hoogachtend,
het Dagelijks Bestuur
Holland Rijnland,
de secretaris, de voorzitter,
R.van Netten H.J.J. Lenferink