Regeling vervallen per 01-01-2015

Ondermandaat aan de administratief medewerker Kanteling WMO van het team Zorg binnen het cluster Sociale Zaken.

Geldend van 12-12-2013 t/m 31-12-2014

Intitulé

Ondermandaatbesluit

Het hoofd Sociale Zaken, J.A.M. Heesen

Gelet op het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Sittard-Geleen 2013-II

(hierna: Mandaatbesluit);

Overwegende dat het doelmatig en doeltreffend is dat het hoofd van de Cluster Sociale Zaken gebruik maakt van ondermandaat bij de uitoefening van de aan hem gemandateerde bevoegdheden;

BESLUIT:

Artikel 1. Ondermandaat

 • 1. De administratief medewerker Kanteling WMO heeft mandaat ten aanzien van het nemen van besluiten als bedoeld in artikel 1 van het Mandaatbesluit en het afdoen van daarmee verband houdende stukken betreffende de volgende aangelegenheden

  • ·

   voeren van correspondentie in het kader van de voorbereiding en uitvoering van te nemen respectievelijk genomen besluiten, alsmede de afdoening van overige correspondentie van eenvoudige en uitvoerende aard;

  • ·

   beëindigingsbesluiten (beëindiging voorziening);

  • ·

   terugvorderingsbesluiten (PGB)

  tenzij bij wet anders is bepaald.

 • 2. Het hoofd kan ten aanzien van de uitoefening van het mandaat nadere richtlijnen geven.

Artikel 2. Ondertekening

De ondertekening van uitgaande stukken zal luiden als volgt:

“Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen”, respectievelijk “De Burgemeester van Sittard-Geleen”,

“namens deze,”

gevolgd door de functienaam van de(onder)gemandateerde,

de handtekening van deze (onder)gemandateerde,

en onder vermelding van naam van deze (onder)gemandateerde.

Artikel 3. Verantwoording

De ondergemandateerde functionaris legt (vooraf en/of achteraf) verantwoording af over de uitvoering van de aan hem opgelegde taken en het gebruik van verleende bevoegdheden op de navolgende wijze:

 • ·

  Regulier overleg tussen hoofd,teammanager en in artikel 1 genoemde functionaris;

 • ·

  Ad hoc overleg tussen hoofd, teammanager en in artikel 1 genoemde functionaris (bij spoedeisende zaken)

Artikel 4. Bekendmaking en inwerkingtreding

 • 1. Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag van bekendmaking.

 • 2. Bekendmaking vindt plaats door publicatie in het elektronisch gemeenteblad op de internetsite van de gemeente Sittard-Geleen.

Ondertekening

Sittard-Geleen, 02-12-2013.

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen/de Burgemeester van Sittard-Geleen,

Namens deze,

Hoofd Sociale Zaken

J.A.M. Heesen

Goedkeuring:

Voor akkoord,

De gemeentesecretaris van Sittard-Geleen
J.H.J.Höppener