Regeling vervallen per 01-01-2015

Ondermandaat an de unitcoördinator WMO van het team Zorg binnen het cluster Sociale Zaken.

Geldend van 12-12-2013 t/m 31-12-2014

Intitulé

Ondermandaatbesluit

Het hoofd Sociale Zaken, J.A.M. Heesen

Gelet op het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Sittard-Geleen 2013-II (hierna: Mandaatbesluit);

Overwegende dat het doelmatig en doeltreffend is dat het hoofd van de Cluster Sociale Zaken gebruik maakt van ondermandaat bij de uitoefening van de aan hem gemandateerde bevoegdheden;

BESLUIT:

Artikel 1. Ondermandaat

 • 1. De unitcoördinator WMO heeft mandaat ten aanzien van het nemen van besluiten als bedoeld in artikel 1 van het Mandaatbesluit en het afdoen van daarmee verband houdende stukken betreffende de volgende aangelegenheden

  • ·

   nemen van besluiten die gebaseerd zijn op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO),Besluit Gehandicapten Parkeerkaart, vigerende verordening leerlingenvervoer Sittard-Geleen tot een bedrag van € 25.000,-;

  • ·

    tekeningsbevoegdheid betaalopdrachten (= ‘GWS-betalingen’) tot een bedrag van € 1.000,- die gebaseerd zijn op een besluit van de Wet Maatschappelijke Ontwikkeling (WMO), Verordening leerlingenvervoer Sittard-Geleen of het Besluit Gehandicapten Parkeerkaart;

  • ·

   voeren van correspondentie in het kader van de voorbereiding en uitvoering van te nemen respectievelijk genomen besluiten, alsmede de afdoening van overige correspondentie van eenvoudige en uitvoerende aard;

  • ·

   verlenen van verlof, adv en kort buitengewoon verlof;

  • ·

   invullen van de formulieren ziek- en herstelmeldingen;

  • ·

   voor gezien en akkoord tekenen van declaraties reiskosten binnen een straal van 60 km (overeenkomstig de Regeling vergoeding bij gebruik eigen vervoermiddelen bij het vervullen van de functie gemeente Sittard-Geleen);

  • ·

   voor gezien en akkoord tekenen van declaraties overuren (overeenkomstig de vigerende Arbeidsvoorwaardenregeling en vigerende Bezoldigingsreglement van de gemeente Sittard-Geleen);

  • ·

   verlangen van schriftelijke machtiging (artikel 2:1 lid 2 Awb);

  • ·

   doorzenden van geschriften naar het bevoegde bestuursorgaan, het daarvan mededeling doen aan de afzender en waar nodig terugzenden van geschriften aan de afzender (artikel 2:3 Awb);

  • ·

   stellen van een termijn aan een adviseur (artikel 3:6 Awb);

  • ·

   besluiten tot het niet in behandeling nemen van een aanvraag (artikel 3:18 leden 1 en 2 Awb juncto artikel 4:5 Awb);

  • ·

   afwijzen van een herhaalde aanvraag (artikel 4:6 Awb);

  • ·

   in de gelegenheid stellen van aanvrager en/of belanghebbende zijn zienswijze naar voren te brengen (artikel 4:7, 4:8, 4:11 en 4:12 Awb);

  • ·

   stellen van een redelijke termijn waarbinnen de beschikking tegemoet kan worden gezien (artikel 4:14 Awb);

  tenzij bij wet anders is bepaald.

 • 2. Het hoofd kan ten aanzien van de uitoefening van het mandaat nadere richtlijnen geven.

Artikel 2. Ondertekening

De ondertekening van uitgaande stukken zal luiden als volgt:

“Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen”, respectievelijk “De Burgemeester van Sittard-Geleen”,

“namens deze,”

gevolgd door de functienaam van de(onder)gemandateerde,

de handtekening van deze (onder)gemandateerde,

en onder vermelding van naam van deze (onder)gemandateerde.

Artikel 3. Verantwoording

De ondergemandateerde functionaris legt (vooraf en/of achteraf) verantwoording af over de uitvoering van de aan hem opgelegde taken en het gebruik van verleende bevoegdheden op de navolgende wijze:

 • ·

  Regulier overleg tussen hoofd, teammanager en in artikel 1 genoemde functionaris;

 • ·

  Ad hoc overleg tussen hoofd, teammanager en in artikel 1 genoemde functionaris (bij spoedeisende zaken).

Artikel 4. Bekendmaking en inwerkingtreding

 • 1. Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag van bekendmaking.

 • 2. Bekendmaking vindt plaats door publicatie in het elektronisch gemeenteblad op de internetsite van de gemeente Sittard-Geleen.

Ondertekening

Sittard-Geleen, 02-12-2013.

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen/de Burgemeester van Sittard-Geleen,

Namens deze,

Hoofd Sociale Zaken

J.A.M. Heesen

Goedkeuring:

Voor akkoord,

De gemeentesecretaris van Sittard-Geleen
J.H.J.Höppener