Drank- en Horecaverordening gemeente Overbetuwe 2013

Geldend van 12-12-2013 t/m heden

Intitulé

Drank- en Horecaverordening gemeente Overbetuwe 2013

Onderwerp: Drank- en Horecaverordening gemeente Overbetuwe 2013

Ons kenmerk: 13RB000204

Nr. 7

De raad van de gemeente Overbetuwe;

gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 8 oktober 2013;

gelezen het advies van de voorbereidende vergadering van 19 november 2013;

gelet op artikel(en) 4, eerste tot en met derde lid en 25a van de Drank- en Horecawet;

b e s l u i t :

vast te stellen de

Drank- en Horecaverordening

gemeente Overbetuwe 2013

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  alcoholhoudende drank: alcoholhoudende drank als bedoeld in artikel 1 van de wet;

 • b.

  bijeenkomst van persoonlijke aard: bijeenkomst, waarbij meestal alcoholhoudende drank wordt genuttigd, die geen direct verband houdt met de activiteiten van de paracommerciële rechtspersoon, zoals bruiloften, feesten, partijen, recepties, jubilea, verjaardagen, koffietafels, condoleancebijeenkomsten en dergelijke;

 • c.

  college: college van burgemeester en wethouders;

 • d.

  gemeente: de gemeente Overbetuwe;

 • e.

  horecabedrijf: een bedrijf als bedoeld in artikel 1 van de wet;

 • f.

  paracommerciële rechtspersoon: een rechtspersoon als bedoeld in artikel 1 van de wet;

 • g.

  sterke drank: sterke drank als bedoeld in artikel 1 van de wet;

 • h.

  vergunning: vergunning als bedoeld in artikel 3 van de wet;

 • i.

  wet: Drank- en Horecawet;

 • j.

  zwak-alcoholhoudende drank: zwak-alcoholhoudende drank als bedoeld in artikel 1 van de wet.

Artikel 2 Verbod verstrekken alcoholhoudende en sterke drank

 • 1.

  Het is de paracommerciële rechtspersoon verboden alcoholhoudende drank te verstrekken tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard of tijdens bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de betreffende rechtspersoon zijn betrokken.

 • 2.

  Het is de paracommerciële rechtspersoon verboden sterke drank te verstrekken.

Artikel 3 Schenktijden

De tijden om alcoholhoudende drank te mogen verstrekken voor paracommerciële rechtspersonen zijn van maandag tot en met zondag van 12.00 uur tot 01.00 uur.

Artikel 4 Ontheffing

De burgemeester kan op aanvraag ontheffing verlenen van het bepaalde in artikel 2, tweede lid van deze verordening. Aan deze ontheffing kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden.

Artikel 5 Intrekken of wijzigen van een ontheffing

De burgemeester kan een ontheffing intrekken of wijzigen als:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  verandering van omstandigheden of inzichten dit naar zijn oordeel noodzakelijk maakt in het belang van de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  zich feiten hebben voorgedaan, die de vrees wettigen, dat het van kracht blijven van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid;

 • d.

  aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarbij gestelde termijn, dan wel bij het ontbreken daarvan, binnen een redelijke termijn,

 • f.

  de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 6 Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door de burgemeester aangewezen toezichthouders.

Artikel 7 Hardheidsclausule

De burgemeester kan één of meer artikelen van deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van voorkomen van oneerlijke mededinging door paracommerciële rechtspersonen, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 8 Overgangsrecht

 • 1.

  Op het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening vervallen voor paracommerciële rechtspersonen:

  • a.

   de voorschriften en beperkingen, gesteld op grond van artikel 4, tweede lid van de wet zoals dat artikel luidde tot 1 januari 2013;

  • b.

   de ontheffingen die tot het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening door het college en/of de burgemeester zijn verleend.

 • 2.

  Indien vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om ontheffing of vergunning op grond van deze verordening is ingediend waarop nog niet is beslist, wordt daarop deze verordening toegepast.

 • 3.

  Op bezwaarschriften gericht tegen een besluit dat voor inwerkingtreding van deze verordening is genomen, wordt beslist met toepassing van deze verordening.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking.

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Drank- en Horecaverordening gemeente Overbetuwe 2013.

Ondertekening

Aldus besloten in zijn openbare vergadering
van 3 december 2013.
DE RAAD VOORNOEMD,
de griffier,
A.J. van den Brink MBA.
de voorzitter,
drs A.S.F. van Asseldonk.

Algemene toelichting

Per 1 januari 2013 is de gewijzigde Drank- en Horecawet (DHW) in werking getreden.

De gewijzigde DHW (artikel 4) verplicht gemeenten bij verordening regels te stellen ter voorkoming van oneerlijke mededinging, waaraan paracommerciële rechtspersonen zich te houden hebben bij de verstrekking van alcoholhoudende drank. Een paracommerciële rechtspersoon is een rechtspersoon die zich naast activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard, richt op de exploitatie in eigen beheer van een horecabedrijf (artikel 1 DHW).

Voorheen werden dergelijke regels in de vorm van voorschriften en beperkingen verbonden aan de horecavergunning op grond van artikel 4 van de DHW (oud) voor paracommerciële rechtspersonen. Die voorschriften en beperkingen worden nu overgeheveld van de vergunning naar een algemene regel (gemeentelijke verordening).

Deze verplichte verordening voor paracommerciële rechtspersonen moet door de raad zijn vastgesteld binnen één jaar na inwerkingtreding van de wet, dus vóór 1 januari 2014.

Daarnaast is de raad bevoegd om in een verordening bepalingen op te nemen die zijn gebaseerd op de artikelen 25a t/m 25d van de DHW. Deze bepalingen zien niet op de voorkoming van oneerlijke mededinging maar moeten in zijn algemeenheid de onverantwoorde verstrekking van alcohol aan in het bijzonder jongeren tegen gaan.

Het betreft hier o.a. bepalingen om

 • -

  de verstrekking van sterke drank te verbieden (artikel 25a);

 • -

  de openings- en sluitingstijden van de horeca te koppelen aan de toegangsleeftijden van het publiek (artikel 25b);

 • -

  de verkoop van alcohol op andere plaatsen dan in de horeca en slijterij tijdelijk te verbieden of te beperken (artikel 25c);

 • -

  extreme prijsacties in supermarkten en horeca (happy hours) te verbieden (artikel 25d).

Bepalingen op grond van de artikelen 25a t/m 25d van de DHW mogen alleen worden opgenomen als ze echt nodig zijn; de lokale invulling mag niet verder gaan dan noodzakelijk. Dit met het oog op de toezichtslasten en het feit dat deze bepalingen zeer beperkend kunnen zijn voor het bedrijfsleven.

In de verordening is alleen toepassing gegeven aan artikel 25a, tweede lid DHW.

In artikel 2, tweede lid van de verordening is bepaald dat het de paracommerciële rechtspersoon verboden is om sterke drank te verstrekken.

Deze bepaling is opgenomen ter bescherming van jongeren. De meeste paracommerciële rechtspersonen in deze gemeente behoren tot de categorie rechtspersonen van sportieve en recreatieve aard en worden vooral door jongeren bezocht.

Bij veel verenigingen wordt al geen sterke drank geschonken.

Van de overige mogelijkheden op grond van de artikelen 25a t/m 25d DHW is geen gebruik gemaakt in deze verordening gezien de conclusies van twee bijeenkomsten met paracommerciële rechtspersonen, horecabedrijven en supermarkten, en/of omdat zich op dit gebied geen excessen in de gemeente hebben voorgedaan en er dus geen noodzaak voor een regeling is.

Op de eerste bijeenkomst bleken er geen voorstanders voor invoering van een toelatingsleeftijd voor jongeren, bijv. 18 jaar (artikel 25b DHW). Een dergelijke regel zou ertoe kunnen leiden dat jongeren eerder op een avond uitgaan. Als ze eenmaal binnen zijn mogen ze blijven. Invoeren van een toelatingsleeftijd betekent extra controle en dus een extra last voor de ondernemer. Bovendien zou deze regel dan ook gelden voor snackbars en verenigingen die een Drank-en Horecavergunning hebben.

Wat betreft de mogelijkheid in artikel 25c DHW om tijdelijk alcoholverkoop te verbieden in detailhandel zonder DHW-vergunning door bijv. supermarkten, bierkoeriers, wordt ook geen gebruik gemaakt. Er is geen noodzaak voor een dergelijk verbod, omdat niet gebleken is van overlast door alcoholverkoop door supermarkten tijdens evenementen in de gemeente of anderszins.

Een verbod van ‘happy hours’ is niet nodig (artikel 25d DHW), omdat ‘happy hours’ niet voorkomen in de horeca in deze gemeente.

Een verbod van prijsacties van alcoholhoudende drank bij supermarkten (artikel 25d DHW) werkt alleen zinvol als met supermarkten in buurgemeenten afspraken worden gemaakt.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Aansluiting is gezocht bij de begripsomschrijvingen in artikel 1 van de DHW. Voor het overige behoeven de begripsomschrijvingen geen nadere toelichting.

Artikel 2 Verbod verstrekken alcoholhoudende en sterke drank

Volgens artikel 4, derde lid van de DHW moeten er in elk geval voor paracommerciële rechtspersonen regels worden gesteld voor:

 • -

  de schenktijden voor alcoholhoudende drank;

 • -

  het schenken van alcoholhoudende drank tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard, zoals bruiloften en partijen;

 • -

  het schenken van alcoholhoudende drank tijdens bijeenkomsten gericht op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de betreffende rechtspersoon betrokken zijn.

In artikel 2, eerste lid van de verordening is dan ook bepaald, dat het verboden is alcoholhoudende drank te verstrekken op bijeenkomsten van persoonlijke aard of op bijeenkomsten van derden. Dit is een voortzetting van de huidige situatie waarin dit verbod is opgenomen in de vergunning op grond van de DHW.

De burgemeester kan ontheffing verlenen op grond van artikel 4, vierde lid van de DHW.

In artikel 2, tweede lid is op grond van artikel 25a, tweede lid van de DHW bepaald dat het de paracommerciële rechtspersoon verboden is sterke drank te verstrekken.

De burgemeester kan ontheffing verlenen op grond van artikel 4 van deze verordening.

Artikel 3 Schenktijden

In dit artikel zijn voor alle paracommerciële rechtspersonen dezelfde vaste schenktijden bepaald.

Nu is in de vergunning (op grond van artikel 4 DHW oud) opgenomen dat het schenken van alcoholhoudende drank uitsluitend is toegestaan vanaf één uur voor tot één uur na de in verenigingsverband georganiseerde activiteiten die direct verband houden met de statutaire doelstelling van de vereniging.

In de huidige situatie is niet altijd eenvoudig vast te stellen wanneer de activiteiten eindigen.

Vaste schenktijden zoals opgenomen in de verordening zijn duidelijk en daardoor goed te controleren en te handhaven.

De schenktijden van alcoholhoudende drank staan los van de sluitingstijden. De sluitingstijden zijn geregeld in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Artikel 4 Ontheffing

Op grond van de nieuwe DHW is de burgemeester bevoegd gezag.

In dit artikel is bepaald dat de burgemeester ontheffing kan verlenen van het verbod om sterke drank te verstrekken.

Verder kan op grond van artikel 4, vierde lid van de DHW de burgemeester met het oog op bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aard voor een aaneengesloten periode van ten hoogste twaalf dagen ontheffing verlenen van op grond van artikel 4 DHW opgenomen bepalingen in deze verordening.

Artikel 5 Intrekken of wijzigen van een ontheffing

Dit artikel geeft de burgemeester de bevoegdheid om een ontheffing in te trekken of te wijzigen.

Artikel 6 Toezicht

Dit artikel regelt dat toezicht op naleving van deze verordening geschiedt door toezichthouders die door de burgemeester aangewezen zijn.

Bij een overtreding van de DHW of deze verordening wordt de procedure gevolgd zoals omschreven in het door de burgemeester vastgestelde Interventiebeleid Drank- en Horecawet.

Artikel 7 Hardheidsclausule

Op grond van dit artikel kan de burgemeester één of meer artikelen van deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van het voorkomen van oneerlijke mededinging door paracommerciële rechtspersonen, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard. Het gaat hier om gevallen zoals die ten tijde van het vaststellen van de verordening niet waren voorzien. Wordt eenmaal van de hardheidsclausule gebruik gemaakt, dan moet de verordening worden aangepast, omdat het geval immers voorzienbaar is geworden.

Artikel 8 Overgangsrecht

In dit artikel is het overgangsrecht geregeld voor geldende voorschriften en beperkingen en verleende ontheffingen, in die zin dat deze vervallen op het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening. Voor aanvragen waarop nog niet is beslist en voor bezwaarschriften, gericht tegen een beschikking op een aanvraag om ontheffing, wordt beslist met toepassing van deze verordening.

De bepaling in het eerste lid is conform het overgangsrecht zoals opgenomen in artikel III, tweede lid van de Invoeringswet van de nieuwe DHW. Daarin is bepaald dat op het moment van inwerkingtreding van de gemeentelijke verordening op grond van artikel 4 van de nieuwe DHW, de oude voorschriften en beperkingen met betrekking tot paracommercie komen te vervallen. Voor paracommerciële rechtspersonen gelden dan de nieuwe gemeentelijke bepalingen. In artikel III, vierde lid van de Invoeringswet is bepaald dat de burgemeester zo nodig aan een rechtspersoon een gewijzigde vergunning verstrekt, waarin de voorschriften en beperkingen die voor hem voortvloeien uit de nieuwe verordening zijn opgenomen.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Dit artikel behoeft geen toelichting.

Artikel 10 Citeertitel

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

Drank- en Horecaverordening 2013 13-12-03.pdf