Regeling vervallen per 12-10-2016

Verordening ombudscommissie Eindhoven

Geldend van 01-01-2014 t/m 11-10-2016

Intitulé

Verordening Ombudscommissie Eindhoven

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven maakt bekend, dat de raad in zijn vergadering van 19 november 2013 heeft besloten vast te stellen:

Artikel 1 Instelling Ombudscommissie

Er is een Ombudscommissie Eindhoven (hierna: ombudscommissie). De ombudscommissie behandelt verzoekschriften als bedoeld in artikel 9:18 van de Algemene wet bestuursrecht. De commissie behandelt klachten binnen de wettelijke afhandelingstermijn; waar mogelijk worden meerdere klachten per zitting behandeld.

Artikel 2 Samenstelling Ombudscommissie

  • 1. De ombudscommissie bestaat uit een voorzitter en drie leden waaronder een plaatsvervangend voorzitter, die op voorstel van burgemeester en wethouders worden benoemd door de raad. De raad benoemt uit de leden de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter van de ombudscommissie. De zittende Ombudscommissie bestaat uit een voorzitter en twee leden.

  • 2. De ombudscommissie wordt bijgestaan door een secretaris die op voordracht van de ombudscommissie wordt benoemd door burgemeester en wethouders.

Artikel 3 Zittingsduur

  • 1. De voorzitter en de leden van de ombudscommissie kunnen eenmaal worden herbenoemd voor een periode van zes jaar.

  • 2. De voorzitter en de leden van de ombudscommissie kunnen op elk moment ontslag nemen. De aftredende voorzitter en de aftredende leden van de ombudscommissie blijven hun functie vervullen totdat in de opvolging is voorzien.

Artikel 4 Financiële middelen

De raad verschaft de ombudscommissie voldoende financiële middelen voor een goede uitoefening van haar werkzaamheden.

Artikel 5 Bemiddeling

  • 1. De ombudscommissie kan gedurende een onderzoek de verzoeker en het bestuursorgaan voorstellen doen teneinde onderling tot een oplossing van de klacht te komen;

  • 2. De ombudscommissie brengt ook na een geslaagde bemiddeling een verslag uit.

Artikel 6 Jaarverslag

De ombudscommissie brengt jaarlijks voor 1 mei aan de gemeenteraad verslag uit van alle verzoekschriften die in het voorafgaande jaar zijn ingediend en de resultaten van de behandeling.

Artikel 7 Werkzaamheden

Voor zover de ombudscommissie dit nodig acht, maakt zij een werkinstructie voor haar werkzaamheden.

Artikel 8 Ontvangstbevestiging en toezending verzoekschrift

  • 1. De ombudscommissie bevestigt de ontvangst van het verzoekschrift schriftelijk aan de verzoeker.

  • 2. Indien zij een onderzoek als bedoeld in artikel 9:18 van de Algemene wet bestuursrecht instelt, zendt zij tevens een afschrift van het verzoekschrift aan het bestuursorgaan en aan degene over wiens gedragingen wordt geklaagd.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2014.

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening ombudscommissie Eindhoven.

Ondertekening

De Verordening Ombudscommissie Eindhoven 2014 treedt in werking per 1 januari 2014.

Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,

, burgemeester.

, secretaris.

Uitgegeven, 10 december 2013.

Mij bekend,

de gemeentesecretaris van Eindhoven,