Regeling vervallen per 01-04-2022

Verordening fractie-ondersteuning gemeente Zutphen 2013

Geldend van 19-12-2013 t/m 31-03-2022 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2013

Intitulé

Verordening fractie-ondersteuning gemeente Zutphen 2013

De raad van de gemeente zutphen,

gelezen het voorstel van het presidium van 4 november 2013 met nummer ;

Gelet op:

 • 1.

  artikel 33 lid 3 van de Gemeentewet

 • 2.

  artikel 149 van de Gemeentewet

 

b e s l u i t :

de Verordening fractie-ondersteuning gemeente Zutphen 2013 vast te stellen.

Verordening fractie-ondersteuning gemeente Zutphen 2013

Vastgesteld bij raadsbesluit van 2 december 2013

Inwerkingtreding 1 januari 2013 (met terugwerkende kracht)

Afdeling 1 Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Fractie: Het raadslid of de raadsleden van een politieke groepering dat / die in de raad van de gemeente Zutphen namens die groepering zitting heeft / hebben

 • b.

  Zittingsjaar: de tijdsperiode van 1 januari in enig jaar tot en met 31 december van datzelfde jaar.

Afdeling 2 Financiële bijdrage

Artikel 2

 • 1. Alle fracties ontvangen voor 31 januari als voorschot op dat zittingsjaar een financiële bijdrage als tegemoetkoming in de kosten die nodig zijn om de fractie goed te laten functioneren en om hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende taak te versterken.

 • 2. Deze financiële bijdrage bestaat uit:

  • a.

   een vast bedrag voor elke fractie van € 940,- en

  • b.

   een vast bedrag per raadslid van € 150,-.

 • 3. De hoogte van de financiële bijdrage wordt berekend naar het aantal raadsleden dat elke fractie bij de aanvang van een zittingsjaar telt.

 • 4. In een jaar waarin verkiezingen plaatsvinden, wordt de financiële bijdrage verstrekt voor de maanden tot en met de maand waarin de verkiezingen plaatsvinden. In de eerste maand na de maand waarin de verkiezingen hebben plaatsgevonden, wordt de financiële bijdrage verstrekt voor de overige maanden van dat jaar.

 • 5. Betaling van de financiële bijdrage vindt plaats zonder voorafgaande vaststellingsbeschikking.

Artikel 3

Het totale bedrag van de financiële bijdrage per fractie wordt uitgekeerd aan een door elke fractievoorzitter aan de voorzitter van de raad schriftelijk meegedeelde persoon, zijnde een raadslid uit zijn fractie.

Afdeling 3 Besteding

Artikel 4

 • 1. De financiële bijdrage mag niet gebruikt worden ter bekostiging van:

  • a.

   bijdragen in strijd met wettelijke bepalingen en overige regelingen;

  • b.

   betalingen aan politieke partijen, dan wel met politieke partijen verbonden instellingen dan wel natuurlijke personen anders dan ter vergoeding van prestaties (diensten en / of goederen) geleverd ten behoeve van de fractie;

  • c.

   giften;

  • d.

   uitgaven die dienen bestreden te worden uit vergoedingen die de raadsleden op grond van het rechtspositiebesluit raads- en commissieleden toekomen.

Afdeling 3 Tussentijdse wijzigingen

Artikel 5

 • 1. Indien het zeteltal van een fractie ten gevolge van verkiezingen verandert, wijzigt de bijdrage op de eerste dag van de maand na de maand waarin de verkiezingen hebben plaatsgevonden;

 • 2. Bij splitsing van een fractie wordt het vaste bedrag per raadslid als bedoeld in artikel 2 tweede lid onder b. naar evenredigheid van het aantal bij de splitsing betrokken raadsleden en naar evenredigheid van het aantal in dat jaar resterende volledige maanden door de oorspronkelijke fractie verrekend met de nieuwe fractie(s).

 • 3. Bij splitsing van een fractie wordt het aan de oorspronkelijke fractie verstrekte voorschot verrekend overeenkomstig de verdeling die volgt uit het tweede lid.

Afdeling 4 Administratie en verantwoording

Artikel 6

 • 1. Elke fractie houdt een deugdelijke administratie bij van de besteding van de financiële bijdrage.

 • 2. Deze administratie moet op eerste verzoek door of vanwege de door de raad aangewezen accountant worden getoond.

Artikel 7

 • 1. Elke fractie legt jaarlijks verantwoording af over de besteding van de financiële bijdrage.

 • 2. De jaarlijkse verantwoording wordt afgelegd voor 31 januari van het jaar dat volgt op het jaar waarop de verantwoording betrekking heeft.

 • 3. In een jaar waarin gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden wordt -naast de verantwoording als bedoeld in lid 2.- een extra verantwoording afgelegd voor de maanden tot en met de maand waarin de verkiezingen plaatsvinden.

 • 4. De saldo’s van de verantwoordingen van de financiële bijdragen gedurende de periode gelegen tussen twee gemeenteraadsverkiezingen mogen met elkaar worden verrekend.

 • 5. Het niet verantwoorde deel en het onderbenutte saldo van de verantwoordingen van de financiële bijdrage over de periode gelegen tussen de twee laatst gehouden gemeenteraadsverkiezingen dienen uiterlijk 15 dagen na de meest recente gemeenteraadsverkiezingen te zijn teruggestort in de gemeentekas van de gemeente Zutphen.

Artikel 8

 • 1. Deze verordening treedt in werking op 19 december 2013 met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013.

 • 2. De Verordening fractie-ondersteuning gemeente Zutphen 2005 komt op 19 december 2013 te vervallen.

 • 3. Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening fractie-ondersteuning gemeente Zutphen 2013”.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zutphen, gehouden op 2 december 2013
De voorzitter, de griffier

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1

Dit artikel behoeft geen toelichting.

Artikel 2

De financiële fractie-ondersteuning bestaat uit een vast en een variabel deel. Het vaste deel garandeert dat elke fractie de kans krijgt zich op een gelijkwaardig niveau te laten ondersteunen. Omdat grote fracties meer lasten zullen hebben op facilitair gebied ontvangen zij voor dergelijke kosten een hogere vergoeding.

In een eerdere bezuinigingsronde in 2006 het is vaste bedrag van € 3000,- is gehalveerd tot € 1500,- is. In 2012 is tijdens de besluitvorming over de Kerntakendiscussie besloten deze bedragen per 2012 te verlagen tot € 940,- voor elke fractie en € 150,- per raadslid, om daarmee de opgelegde taakstellende bezuiniging op het Programma bestuur te halen.

Artikel 3

Bepaalt aan wie de uitbetaling plaatsvindt.

Artikel 4

De fractie wordt grotendeels de vrijheid gelaten wat betreft de inhoudelijke besteding van de beschikbaar gestelde financiële middelen. Uiteraard is het daarbij de bedoeling dat de bijdrage besteed wordt aan raadswerkzaamheden. Omdat het bij uitstek om politieke ondersteuning gaat, kan inhoudelijk niet erg gedetailleerd geregeld worden waar de middelen wel aan besteed mogen worden en wordt volstaan met het nomen van een aantal doelen waarvoor de bijdrage in ieder geval niet gebruikt mag worden. Met deze bepaling wordt onder andere verboden dat met de bijdrage verkiezingscampagnes worden gefinancierd en dat raadsleden hun eigen vergoeding voor het raadswerk zouden kunnen aanvullen vanuit deze financiële bijdrage. Ook uitgaven die gefinancierd moeten worden op grond van het rechtspositiebesluit raads- en commissieleden mogen niet uit de fractiebijdrage betaald worden.

Fractieondersteuning in de vorm van het beschikbaar stellen van gemeenteambtenaren voor de fracties wordt niet wenselijk geacht. Fracties moeten vrij zijn in de keuze van de personen die hen ondersteunen.

Artikel 5

Bevat een regeling voor het vaststellen van de fractievergoeding na verkiezingen en indien zich gedurende de raadsperiode wijzigingen in de fractiesamenstelling voordoen. Omdat bij aanvang van het jaar al niet meer beïnvloedbare financiële verplichtingen kunnen zijn aangegaan is ervoor gekozen om het vaste bedrag per fractie niet te herverdelen gedurende het jaar, maar alleen het bedrag per raadslid naar evenredigheid van het resterende deel van het jaar te verdelen.

Wanneer een raadslid uit een fractie stapt in de vierde maand van het jaar resteren en nog acht volledige maanden, waardoor hij recht heeft op 8/12 van € 150,- = € 100,- uit het oorspronkelijke fractiebudget. Hij heeft verder geen recht op een deel van het aan de fractie beschikbaar gestelde budget van € 940,-.

Artikel 6

Dit artikel regelt dat de fracties een deugdelijke administratie bij moeten houden van de besteding van de fractievergoeding, zodat controle door bijvoorbeeld de accountant op de besteding mogelijk is.

Artikel 7

Bepaald staat dat jaarlijks verantwoording moet plaatsvinden en op welk moment dat dient te gebeuren. In de Presidiumvergadering van 21 september 2009 is afgesproken dat hoe deze verantwoording vorm dient te worden gegeven. Hiertoe is nu een 'Verantwoordingsformulierfractiebijdrage' beschikbaar waarbij doorlopend genummerde originele gedateerde bonnen en facturen dienen te worden gevoegd.

Ook is op verzoek van het Presidium nu geregeld wat dient te gebeuren met gelden die niet besteed of verantwoord zijn en ook dat niet ieder jaar wordt afgerekend, maar aan het einde van een raadsperiode.

Het Presidium acht het niet ondenkbaar dat een journalist via een WOB verzoek een keer inzage vraagt in de verantwoording van de bestedingen en wil dat dan duidelijkheid kan worden gegeven.

Artikel 8

Dit artikel behoeft geen toelichting.