Verordening winkeltijden Someren 2014

Geldend van 05-12-2013 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-12-2013

Intitulé

Verordening winkeltijden Someren 2014

De raad van de gemeente Someren;

overwegende dat het sinds de wijziging van de Winkeltijdenwet (inwerkingtreding 1 juli 2013) noodzakelijk is om de Verordening winkeltijden Someren 1996 aan te passen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 november 2013;

gelezen het advies van de commissie Burger en Bestuur van 14 november 2013;

gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende verordening winkeltijden Someren 2014:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag;

 • -

  werkdagen: maandag tot en met zaterdag;

 • -

  winkel: een winkel als bedoeld in artikel 1 van de Winkeltijdenwet.

Artikel 2 Vrijstelling

 • 1. Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt een algemene vrijstelling op zon- en feestdagen tussen 06.00 uur en 22.00 uur.

 • 2. Voor de in artikel 2, tweede lid van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt een algemene vrijstelling op zon- en feestdagen tussen 06.00 uur en 22.00 uur.

Artikel 3 Individuele ontheffingen

 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op werkdagen en zon- en feestdagen na 22.00 uur en/of vóór 06.00 uur.

 • 2. Een ontheffing kan enkel worden verleend bij bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard.

 • 3. De ontheffing kan worden geweigerd als de woon- en leefsituatie, de veiligheid of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 4 Beslistermijn

 • 1. Burgemeester en wethouders beschikken op een aanvraag om ontheffing binnen acht weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

 • 2. Zij kunnen hun beschikking voor ten hoogste acht weken verdagen.

Artikel 5 Intrekken of wijzigen ontheffing

Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing intrekken of wijzigen als:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  verandering van omstandigheden of inzichten dit naar hun oordeel noodzakelijk maken in het belang van de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  de exploitatie van de winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  de houder dit verzoekt.

Artikel 6 Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

Artikel 7 Intrekking oude verordening en overgangsrecht

De Verordening winkeltijden Someren 1996 wordt ingetrokken.

Artikel 8 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 december 2013.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening winkeltijden Someren 2014.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van de raad van de gemeente Someren,

de raadsgriffier,
J.Laurens Janse-Oostdijk
de voorzitter,
A.P.M. Veltman