Verordening Winkeltijden Wijdemeren 2013

Geldend van 05-12-2013 t/m heden

Intitulé

Verordening Winkeltijden Wijdemeren 2013

De raad van de gemeente Wijdemeren,

gelezen het voorstel van de fracties van D66, Siderius, VVD, GroenLinks, PvdA;

gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet;

BESLUIT

vast te stellen de:

Verordening Winkeltijden Wijdemeren 2013

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Winkeltijdenwet;

 • b.

  winkel: een winkel als bedoeld in artikel 1 van de wet;

 • c.

  feestdag: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag,eerste Kerstdag en tweede Kerstdag;

 • d.

  college: het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2. Vrijstelling voor zon- en feestdagen

 • 1. De in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b en tweede lid van de wet bedoelde verboden gelden niet op zon- en feestdagen tussen 12:00 en 18:00 uur, behalve op Nieuwjaarsdag, eerste Paasdag, Hemelvaartsdag, eerste Pinksterdag, en eerste Kerstdag.

 • 2. In afwijking van het eerste lid geldt voor tuincentra en voor winkels behorende bij jachthavens, campings, kampeerterreinen, recreatieterreinen en winkels behorende bij musea en bezoekerscentra de in het eerste lid bedoelde vrijstelling tussen 10.00 en 18.00 uur en geldt de vrijstelling ook voor Hemelvaartsdag, tussen 10.00 en 18.00 uur.

Artikel 3. Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur

 • 1. Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van het verbod, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder c, van de wet voor zover deze betrekking heeft opwerkdagen.

 • 2. De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 4. Openstelling op zon- en feestdagen vóór 12.00 en na 18.00 uur

 • 1. Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van de verboden, bedoeld in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b en tweede lid van de wet, op zon- en feestdagen voor zover de vrijstelling van artikel 2 eerste lid van deze verordening niet van toepassing is.

 • 2. Geen ontheffing, als bedoeld in het eerste lid, is mogelijk op Nieuwjaarsdag, eerste en tweede Paasdag, 4 mei na 19.00, Hemelvaartsdag, eerste en tweede Pinksterdag, 24 december na 19.00 uur en eerste en tweede Kerstdag.

 • 3. De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie, de veiligheid of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 5. Ontheffing op zon- en feestdagen voor bijzondere situaties

Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op zondagen, nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag, ten behoeve van bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard en/of het uitstallen van goederen.

Artikel 6. Bevoorrading winkels

Het is niet toegestaan om op zon- en feestdagen de winkel te bevoorraden of te laten bevoorraden.

Artikel 7. Beslistermijn

 • 1. Het college beslist op een aanvraag van ontheffing binnen 4 weken.

 • 2. Het college kan de beslissing voor ten hoogste 4 weken verdagen.

Artikel 8. Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • 1.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • 2.

  op grond van verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de ontheffing moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan ontheffing is vereist;

 • 3.

  het gebruik van de winkels of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel, op basis van de ontheffing, gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • 4.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • 5.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • 6.

  de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 9. Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

Artikel 10. Overgangsbepaling

Een krachtens de Verordening Winkeltijden Wijdemeren 2007 verleende ontheffing of vrijstelling geldt als ontheffing of vrijstelling verleend krachtens de huidige verordening.

Artikel 11. Intrekking voorgaande en inwerkingtreding nieuwe regeling

De Verordening Winkeltijden Wijdemeren 2013, vastgesteld op 28 november 2013, treedt in werking op de dag na publicatie onder gelijktijdige intrekking van de Verordening Winkeltijden Wijdemeren, vastgesteld op 6 maart 2007.

Artikel 12. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “ Verordening Winkeltijden Wijdemeren 2013”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Wijdemeren, gehouden op 28 november 2013.
de griffier, J.van Ditmarsch
de burgemeester, drs. M.E. Smit