Welstandsnota Losser

Geldend van 23-10-2013 t/m heden

Intitulé

Welstandsnota Losser

De gemeenteraad stelt de volgende regeling vast.

Losser maakt deel uit van het Twentse landschap, dat bekend staat om zijn natuurschoon. Er liggen in de gemeente dan ook veel bosrijke natuur- en

recratiegebieden. Veruit het grootste deel van het grondoppervlak van het buitengebied wordt gebruikt voor landbouw en veeteelt. De gemeente Losser wordt dus niet voor niets een landelijke gemeente genoemd.

Binnen het grondgebied liggen verschillende kernen, bestaande uit de kerkdorpen Beuningen, De Lutte, Losser, Overdinkel en Glane. Overdinkel en Glane zijn ontstaan rond het begin van de 20e eeuw en daarmee

relatief jong. Losser, De Lutte en Beuningen zijn ouder. Zij stammen uit de Middeleeuwen en kenmerken zich door een lange en rijke bouwtraditie.

De gemeente heeft de ambitie om meer ruimte te creëren voor burgers die willen bouwen in aansluiting op de toegenomen deregulering. Te veel regels

kunnen soms beperken en dragen niet per definitie bij aan goede resultaten. Dit betekent dat de gemeente wil sturen op kwaliteit daar waar het er toe doet, en wil loslaten daar waar dat kan.

Op basis van een waardering van de bebouwing in haar omgeving met de daarbij behorende ambitiebepaling is het grondgebied van de gemeente

Losser ingedeeld in welstandsvrij gedeeltes in de kernen en twee niveaus van welstand, te weten: niveau 1 en niveau 2.

In de welstandsvrije gebieden geldt geen welstandstoezicht. Het excessenbeleid is in deze gebieden ook niet van toepassing.

In de gebieden met een welstandsniveau 1 geldt een welstandsbeleid dat erop gericht is om de basiskwaliteit van het gebied te behouden. De welstandstoets zal in principe uitgevoerd worden door de gemeenteambtenaar aan de hand van ambelijke welstandscriteria. Tenzij de plannen een grote impact hebben op de ruimtelijke kwaliteit van dit gebied. Dan wordt de toets door de stadsbouwmeester uitgevoerd aan de hand van basiscriteria.

Het welstandsbeleid in de gebieden met een welstandsniveau 2 is gericht op het behouden en stimuleren van de ruimtelijke kwaliteiten. De

welstandstoets zal hier uitgevoerd worden door de stadsbouwmeester.

De gemeente Losser maakt onderdeel uit van nationaal landschap Noordoost Twente. Noordoost Twente is een nationaal landschap om de unieke landschapskwaliteiten, bijzondere natuurlijke en recreatieve kwaliteiten in combinatie met cutuurhistorie. Dit is een belangrijke

reden waarom voor het buitengebied niet gekozen voor welstandsvrije gebieden.

In de gebruikershandleiding van hoofdstuk 2 zal deze systematiek verder worden toegelicht.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering.

Welstandsnota overzichtskaart

Welstandsnota overzichtskaart

Welstandsnota Losser

Welstandsnota Losser